10. Vyslaní Kutnohorští v Praze šepmistrům a radě Kutnohorské zprávu dáiají, se stav městský, jemuž snesení vyšších stavů na proposici sněmovní v příčině přistoupení jich ke všem sbírkám předešle svoleným oznámeno bylo, také s tím, kromě některých stížností, souhlasil. Oznamují, že s některými zástupci mést a s Štěpánem ze Šternberka jednali, a přimlouvají se za pomoc Berounským, k nimž města štědře se ukazují.

V NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM, 18. ledna 1600. — Orig. v arch. Kutnohorském č. 5521.

Službu etc. Dne včerejšího časně jsme do měst Pražských přijeli a tu, jaký proposici sněmovní jsou, jsme vyrozuměli a dále na snesení vyšších dvou stavův, poněvadž tehdáž stav rytířský sněmovali, očekávali i se dočekali. Nebo v samý večer před čtvrtou hodinou s poledne od JMtí pan Volf z Kolovrat a pán z Hradce s jinými k nám k třetímu stavu vysláni jsouce snesení JMtí oznámili, že ještě tohoto roku ke všechněm předešle svoleným sbírkám přistupují. A dnešního dne stav městský taky se k tomu namluvili, kromě že někteří své stížnosti obzvláštní přednášeti chtí. A tak poněvadž to předešlým spůsobem jde, jmáme tu naději, že tak jako předešle bude; však nicméně, poněvadž na místě JMtiCské páni komisaři ten sněm řídí a páni komisaři jsou tito: pan z Rožmberka a nejvyšší pan kanclíř a pan místo president komory české, nepominuli jsme najprvé při našem stavu s některými pány a přátely našimi a obzvláštně s panem primasem Staroměstským a panem kanclírem mluviti a potom s pánem z Šternberka, panem Stefanem Jiřím, u něhož jsme také audiencí volnou jměli, tak jsme mluvili i laskavé odpovědi dosáhli. Než ku pánu z Rožmberka jsme přístupu jmíti nemohli, však ještě na to pozor jmíti chceme; než kdyby nás do toho přinuti[ti] chtěli, poněvadž ani komory ani kanceláře ani JMCské v Praze nejní, bylo by nám velmi hrubě těžko. Pán Buoh rač dále s námi býti a VMti nám motlitbami napomáhati. Berounští ti o všecko přišli, však v sbírkách nejsou ušetřeni. Oni páni sousedé naši stavu našeho k nim se štědře ukazují. Přimlouváme se k VMtem za ně, račte taky některak učiniti, abychom nebyli najposlednější, a nám odeslati, abychom jim to při této naší práci odvedli. S tím Pán Buoh rač dáti se nám s VMtmi brzo s dobrým shledati. Datum na prospěch z domu u tří pávů v outerej po sv. Antonínu 1600.

 

Vyslaní VMtí.


Přihlásit/registrovat se do ISP