21. Stavové čeští na sněme povolují císaři, aby směl směniti ves Zadní Ovenec i s ostrovem v řece Vltavě za některý statek úřadu nejvyššího purkrabství Pražského.

24. ledna 1600. — Kvatern "Tělný relací 1599" č. 50. fol. Á 18. v arch. zem. král. Českého.

(V pondělí po svatých Fabiánu a Sebastianu.) Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tisícího šestistého v pátek po ochtábu svatých Tří Králů a zavřín téhož léta v pondělí po svatých Fabiánu a Šebestianu. Jakož jest JMCská ráčil na všecky tři stavy vznésti, že toho milostivého oumyslu bejti ráčí ostrov v řece Vltavě u vsi Zadního Vovence ležící, i s touž vsí a jejím příslušenstvím k ouřadu nejvyššího purkrabství Pražského náležející, za jistými příčinami k oboře staré u vsi Vovence proti slušné odměně k témuž nejvyššímu purkrabství připojiti, žádajíce za to milostivě stavův, aby k takové směně povolili a jisté osoby, kdeříž by JMCské týž ostrov s touž vsí Vovencem do desk zemských vložili, k tomu volili, a to, což JMCská za odměnu slušnou proti témuž ostrovu a vsi na seznání týchž komisařův od stavův nařízených učiniti ráčiti chce, zase od JMCské k zemi a k témuž ouřadu nejvyššího [purkrabství] Pražského k dobrému přijali: i znajíce stavové JMCské žádost slušnou bejti, k takové směně povolují a za komisaře Kryštofa z Lobkovic na Tachově a Pátku, JMti císaře Římského radu, nejstaršího komorníka, nejvyššího hofmistra království Českého a téhož království nejvyššího kamermistra a na hradě Pražském nad apelacimi presidenta, Adama z Šternberka, na Bechyni a Sedlci, JMti císaře Římského radu, nejvyššího sudího království Českého, Jana Jiřího z Švanberka na Ronšperce, Boru a Vorlíku, JMti císaře Římského radu, Hertvíka Zejdlice z Šenfeldu na Polný, Chocni a Přibyslavi, JMti císaře Římského radu a JMti císařové jakožto králové české měst podkomořího, z pánův; Hendrycha Kapouna z Svojkova a na Běroničkách, JMti Římského císaře radu, Kryštofa Vratislava z Mitrovic a na Lochovicich, JMti císaře Římského radu, Ctibora Tiburcího Žďárského ze Ždáru a na Kladně, JMti Římského císaře radu a hejtmana Menšího města Pražského, Přecha z Hodějova na Milivště, Tloskově a Lčovicích, JMti císaře Římského radu, z vladyk nařizují, tak aby tíž komisaři týž ostrov s touž vsí Vovencem proti dostatečné odměně na seznání jich JMCské ve dcky zemské vložili a to, což k témuž nejvyššímu purkrabství Pražskému oddáno bude, zase přijali.

Rektorové na to byli jsou z téhož sněmu plného v přítomnosti nejvyšších ouředníkův zemských: Václava nejstaršího Berky z Dubé, z Lipého, na Rychmburce, Budišově a Osovým, JMti císaře Římského rady a nejvyššího komorníka království českého, Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, JMti císaře Římského rady a nejvyššího písaře království Českého; též v přítomnosti úředníkův pražských menších desk zemských Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomornika království českého, Jakuba Menšíka z Menštejna a na Mokropsech, mlstosudího království Českého, Bohuslava z Michalovic, mlstopísaře království Českého, Jindřicha Chanovského Dlouhovesskýho z Dlouhé Vsi, písaře menších desk zemských: Volf Novohradský z Kolovrat na Lnářích a Vopálce, JMti císaře Římského rada a nejvyšší sudí dvorský království Českého, Jan Sezirna z Sezimova Oustí a na Ouští, JMti Římského císaře rada a dědičnej kráječ království českého, Adam mladší z Valdštejna, na Hrádku nad Sázavou a Lovosicích, JMti císaře Římského rada a komorník, Matouš Děpolt z Lobkovic na Strakonicích, nejvyšší mistr převorství království Českého, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, na zámku Mladém Boleslavi, Kosmonosích a Krulichu, JMCské rada, z pánův; Jan z Vřesovic a z Doubravské Hory a na Podsedicích, JMCské rada, purkrabě kraje Hradeckého a nejvyšší jagrmistr království českého, Jiřík mladší Vratislav z Mitrovic na Protivíne a Zalší, purkrabě hradu Pražského, Joachym Kalenice z Kalenic a na Zručech, Daniel Beneda z Nečtin a na Přemyšlení, Vratislav mladší z Mitrovic a na Mníšku z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP