31. Zbyněk arcibiskup Pražský přimlouvá se k nejvyšším berníkům Janu Bezdružickému z Kolovrat a Václavovi Budovcovi z Budova za kláštery Zderazský a u Matky Boží Sněžné, aby berně nikdy na nich nebývalé a neodvozované od nich se nevymáhaly.

1. března 1600. — Konc. v arch. arcibiskup, v Praze. (Varia Miscellanea.)

Urozeným pánu panu Janovi Bezdružickému z Kolovrat na Záběhlicích a Bystrém, panu Václavovi Budovcovi z Budova, na sněmu obecním nejvyšším berníkům nařízeným v létu etc. 93, 94, 95 etc. Z příležející suplikací kněze Řehoře Linka, probošta Zderazského a převora Matky boží Sněžné, nicméně lidí potřebných, kteříž k těm chudým klášterům náležejí a svá obydlí ta mají, čeho s ponížeností vyhledávají při nás, k VMti a vám za toto přímluvci psaní poníženě prosíce, vyrozuměti ráčíte a vyrozumíte. Jejichžto poníženou prosbu oslyšeti nemohouc, a poněvadž pak předešlými sněmy nikdež takovými berněmi obtěžováni nebyli, ani to svolení sněmovní těch let pominulých etc. 93, 94, 95 na ně se vztahuje, a taky ti jistí chudí lidé toliko pod ochranu a v poddanosti k těm klášterům náležejí, živností žádných, jakž zpraveni jsme, nevedou, krom co svýma rukama vypracují, tím se živl a také ten plat, kterýž k těm chudým a sníženým klášterům odvozovati povinni jsou, kterýmžto žádné vsi ani dvoru není, tomu dosti činiti nemohou: k VMti a vám se za ně přimlouváme a přátelsky žádáme, že dotčené kláštery tak velmi snížené a spuštěné i s těmi chudými a potřebnými lidmi tu bydlícími laskavě a dobrotivě sobě poručena majíce s těmi berněmi, poněvadž to předešle nebývalo, že stěžovati neráčíte a nebudete, učinice to pio odplatu pána Boha a naši VMti a vám přátelskou zase odměnu. Však co se z komínů placení dotýče, jakž zpraveni jsme, to, kamž náleží, od sebe časně bez zadržování odvozují. Datum den památky přeneseni sv. Václava léta 1600.
Přihlásit/registrovat se do ISP