32. Linhart Štampach z Stampachu etc. a Maximilian Hošťálek z Javořice, berníci v kraji Žafeckém léta 1597, žádají nejvyšší úředníky a soudce zemské o kvitování z odvedených berní a o peněžitou náhradu za outraty a cesty konané.

10. března 1600. — Orig. v arch. česk. místodrž. v Praze. 15—142.

VMti nejvyšší pane, pane sudí království Českého a VMti nejvyšší páni, páni ouředníci a soudcové zemští. Páni milostiví. Na VMti vznášíme, kterak jsouce my na onen čas léta jminulého 97 na poručení JMCské pána, pána nás všech nejmilostivějšího a pánův berníkův za berníky v kraji Žateckým k vybírání berní a jiných defensí nařízeni, chovajíce my se v tom upřímně i také počet pořádný učinivše, však VMtem oznámiti můžeme, že až posavaď z toho kvitováni nejsme. A protož se k VMtem utíkáme a zato VMti služebně prosíme, že nás ráčíte podle vyměření sněmovního ode všech tří stavů království českého svoleného z toho vykvitovati, tak abychom v dalším nebezpečenství nezůstávali a dalšího zaneprázdnění VMtem nečinili. A poněvadž ne malou, nežli velikou práci při tom [jsme] měli a do jedenácte jízd sme práci vážiti museli, maje sem třinácte mil, nemálo skrze to utrativše, čehož se našlo do 400 IP míš., a dotazujíce se na onen čas JMtí nejvyšších pánův berníkův, také-li nám budou takové outraty a pojezdy, nemaje z toho nic, pasírovány: i oznámeno nám, že podle velikosti odvozování peněz také více se bude však s dovolením VMti pasírovati. I odvedše my téhož léta 97 berní a jiných defensí 388251! 36 gr. míš., bylo nám toliko od JMtí k přijímání takového počtu od VMti nařízenejch však na další VMti uvážení 150 ÍP míš. pasírováno. A tak by ještě 248 IP 38 gr. 4 d míš. za námi škod a outrat zůstávalo.

Předešlého pak 95 léta páni berníci, jakž jsme zpraveni, sotva přes 1900;) IP míš. odvedli, a tak bychom my je o nemalou sumu převejšili; a jim byly outraty a pojezdy jich vyhrazeny a 3(30 (P míš. pasírováno. A protož též za to VMti služebně žádáme, že nám takové outraty a pojezdy též pasírovati ráčíte, poněvadž, jakž vejš oznámeno, nemalou práci a pojezdy s obmeškáním naší živnosti při tom sme měli, a toho od nás nežádati, abychom svými vlastními s naší práci měli přikládati. Té naděje k VMtem sme, že v této jedné i druhé žádosti od VMti milostivého a spravedlivého opatření dosáhneme. V čemž se VMtem k ochraně poručena činíme. Datum suplikací v pátek po neděli Oculi léta 1600

 

VMtem k službám hotoví 

Linhart Štampach z Stampachu na Libouši a Hogensdorfé. Maximilian Hoštálek z Javořice, měštěnín města Žatce.


Přihlásit/registrovat se do ISP