19. Vyslaní Kutnohorští na sněmu v Praze podávají zprávu šepmistrúm a radě na Horách Kutných, že na všecko jednání pozor dávají, žádají však přesnějších instrukcí, zvláště v příčině velkých nedostatků a potřeb horních; oznamují, kdo zemřel, a žádají, aby jim zvěřina na dary byla zaslána.

NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM, 21. ledna 1600. - Orig. v arch. Kutnohorském.

Službu etc. Co se sněmovního jednání tkne, o tom o všem, ano i o jiných věcech pilných obce naší dvoje psaní jsme odeslali; jedno VMtem v středu dosti časně a druhé dne včerejšího ráno dodáno býti jmělo, třetí pak od jednoho z nás panu mistru jest učiněno s tou žádostí, aby to, což potřebného jest VMtem, z něho oznámil anebo všechno přečetl. Šetříme a pozor dáváme na všechno, ale spatřujeme, že z jiných měst odevšad páni přední a vzláště páni primasové vedle jistého o tom od JMCské nařízení a poručení přítomni jsou; poněvadž pak od VMtí se toho neděje, nic bychom sobě lepšího nevinšovali než instrukcí od VMtí, abychom vždycky každé chvíle, na čem který artikul zůstává, zprávu činiti mohli a taky v tom se jak chovati věděli, a tak VMti, sebe a všecku obec vedle čeho opatrovati rozuměli.

Jsou velicí nedostatci horní, mělo by se snad taky tím hejbati a někde to vznášeti i opatření žádati, zvláště poněvadž tím artikulem o komisí na hory se k tomu příčina dává, však jak to před nášeti a předsebráti, když o tom doma se nepromlouvá a to s gruntem neuváží, nevíme; doma zajisté jmají býti rady a vně skutek. Co se obnovení rady tkne, tak tomu jsme vyrozuměli, že ta věc na pana prokurátora JMCské přijde; však ten že v nedostatku zdraví zůstává, tím se poprotáhne, na čemž také od pana z Šternberka psaní VMtem odesláno jest. Více na tento čas VMtem tak o čem psáti nejmáme než že v pondělí p. Joachym z Kolovrat umřel, v outerej pan Lorenc Vejsperger, kterýž 36 let při ouřadu purkrabským písařem byl, a v středu pan Matouš Ornys, měřič zemský a starý služebník JMCské. Pán Buoh rač s námi se všemi býti a nám se dáti s VMtmi i našimi všemi v dobrým zdraví a brzo dáti shledati. Datum na Novém městě Pražském v pátek den památný sv. Anežky 1600. Vyslaní VMtí v městech Pražských.

Jestli možno VMtem z ty staré lanice připomínané a žádané, že už si dva opatřili, a je též, jestliže pán Buoh na gruntech VMtí od zvěři, zajícův, koroptví neb bažantův, čímž se jiní, že se jim toho z gruntův VMtí dostává, chlubí, naděliti ráčí, odeslati ráčíte. Tím sobě jiní nyní přátely činí.
Přihlásit/registrovat se do ISP