5. Rudolf II. Jáchymovi Oldřichovi z Hradce, že na sněm český vyslaným komissařům nařídil, aby s ním o některé pilné potřeby jednali.

V PLZNI, 28. prosince 1599. — Orig. v arch. Jindřichohradeckém.

Téhož léta a dne a těmitéž slovy psal Rudolf II. Václavovi Bechyňovi z Lažan na Lhotě. — Orig v arch. c. k. místodrž. pro král. České.

Rudolf etc. Vědětiť dáváme, že jsme vysoce urozenému Petrovi Vokovi z Rožmberka na Českém Krumlově, správci a vladaři domu Rožmberského, urozeným Zdeňkovi z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyššímu kanclíři království Českého, Stefanovi Jiřímu z Šternberka na Voticích a statečnému Humprechtovi nejstaršímu Černínovi z Chudenic na Chudenicích, Ounovicích a Švihově, podkomořímu téhož království Českého, radám našim, jakožto komisařům našim na sněm obecuí na hrad náš Pražský ke čtvrtku v ochtáb svatých Tří králův nejprve příští rozepsaný vypraveným milostivě poručiti ráčili s tebou jménem a na místě našem o některé věci promluviti: kdež majíc my k osobě tvé zvláštní důvěrnost, že v potřebách našich a vlasti své jako věrný poddaný povolně se najíti dáš, a protož tebe milostivě žádati ráčíme, když z předložení sněmovního od komisařuov našich milostivým žádostem našim vyrozumíš, aby se k tomu všelijak (jakž pak o tobě nepochybujeme), skutečně přičinil a věci i potřeby naše a království Českého i všeho křesťanstva upřímně a věrně podle jiných fedrovati pomohl, což my tobě milostivě spomínati chtíti ráčíme. Dán v městě našem Plzni v outerý u vigiljí sv. Tomáše léta etc 99.
Přihlásit/registrovat se do ISP