1 2 3 4 5

111. V Praze, 3. února 1601. Císař ruší majestát udělený r. 1596 Přimdeckým, vedle něhož sami mohli se vykoupiti, a prodává městečko jejich Ondřejovi z Lidlova i manželce jeho Barboře

112. [Na Horách Kutných] 3. února 1601. Žádost městské rady Kutnohorské ku Pražanům a poslům jiných měst na sněmu za přímluvu v příčině sproštění berní svolených sněmem

113. V Praze, 4. února 1601. Zpráva vyslaných Kutnohorských na sněme

114. V Praze, 6. února 1601. Zpráva vyslaných Kutnohorských na sněme

115. Na Horách Kutných, 7. února 1601. Městská rada Kutnohorská odpovídá na zprávy svých vy slaných na snemě

116. Na Novém městě Pražském, 9. února 1601. Zpráva vyslaných Kutnohorských na sněme poslaná radě města Hor Kutných o replice královské a jednání sněmovním

117. [V Praze, v měsíci únoru] 1601. Žádost vyslaných Kutnohorských na sněmu přednesená Pražanům Staroměstským o přispění proti Plzeňským v rozepři o hlas na sněme.

118. [9. února 1601]. Císař odpovídá stavům českým na usnesení jejich učiněné o předloze královské

119. V Praze, 9. února 1601. Císař oznamuje stavům českým, že se rozhodl zapověděti vývoz mince dohré a dovoz zlé mince do království a zemí svých

120. Na Novém městě Pražském, 9. února 1601. Zpráva vyslaných Kutnohorských ke sněmu

121. V Kadani, 10. února 1601. Stížnost katolických radních městských a katolického bratrstva v Kadani vznesená k arcibiskupovi Pražskému do lutherského měšťanstva Kadanského

122. Na Horách Kutných, 10. února 1601. Pokyny dané městskou radou Kutnohorskou vyslaným téhož města na sněme v příčině cizopanských poddaných a propůjčení trhů městu Čáslavi

123. V Praze, 12. února 1601. Zpráva papežského nuncia při dvoře císařském daná kardinálovi Aldobrandinimu o pomoci povolené od sněmu českého císaři k válce s Turky

124. 13. února 1601. Městská rada Kutnohorská volá k návratu domů své vyslané na sněme

125. Na Novém městě Pražském, 14. února 1601. Zpráva vyslaných kutnohorských na sněmě

126. [14. února] 1601. Výtah z odpovědi dané od stavů českých na sněme k replice císařově.

127. Na Novém městě Pražském, 15. února 1601. Zpráva vyslaných Kutnohorských na sněme

128. V Litoměřicích, 16. února 1601. Přiznavací listy Litoměřických z posudného a z ungeltu

129. Na Novém městě Pražském, 16. února 1601. Zpráva vyslaných Kutnohorských na sněme.

130. 17. února 1601. Povolení dané císaři od sněmu českého ku prodeji léna koruny České kurfirštovi Falckému

131. 17. února 1601. Stavové čeští na sněme povolují k tomu, aby Václav z Kaliště mohl zůstati ve svobodném držení dvoru v Hostivaři, z něhož jde plat k úřadu nejvyššího purkrabství pražského

132. 17. února 1601. Sněm český propouští dvůr "Hanušovský" ve Veleslavíne zapsaný v lenních kni hách úřadu nejvyššího purkrabství pražského Ferdinandovi Šlikovi v dědictví zpupné.

133. 17. února 1601. Stavové čeští na sněme dávají císaři povolení ku prodeji městečka Schönbachu Jindřichovi z Písnice

134. 17. února 1601. Nedokončený zápis o přijetí Kryštofa a Pankráce Prejů z Geiselberku za oby vatele království českého.

135. 17. února 1601. Sněm český přijímá Jana Porta z Arlsberku za obyvatele království Českého.

136. 17. února 1601. Stavové češti na sněme přijímají za obyvatele království českého Jeronýma Puchfeldera z Presot

137. 17. února 1601. Přijetí Petra z Liebenthalu za obyvatele království Českého

138. 17. února 1601. Nedokončený zápis o přijetí Kryštofa Oldřicha z Burgsdorfu za obyvatele království Českého

139. 17. února 1601. Stav panský na sněme přijímá Přecha z Hodějova

140. 17. února 1601. Sněm český dává přitisknouti pečeť zemskou k listům mocným pro komisaře na hranice Bavorské a Falcké

141. 19. února 1601. Usnesení obecního sněmu léta 1601

142. V Praze, 19. února 1601. Zpráva papežského nuncia daná kardinálovi Aldobrandinimu o ukončení sněmu českého

143. Na Křivoklátě, 28. února 1601. Odpověď hejtmana panství Křivoklátského daná arcibiskupovi Pražskému na stížnost faráře v Cerhovicích

144. V Táboře, 12. března 1601. Žádost městské rady Táborské ke komoře české za ustanovení nového berníka krajského 195

145. 14. března 1601. Přednesení učiněné tajným radám o dobrém zdání komory dvorské a české v příčině způsobu, jakým by bylo lze dosici z duchovních statků větší pomoci peněžité

146. Na hradě Pražském, 19. března 1601. Komora česká městské radě Kouřimské o propuštění Jakuba Polenty z úřadu berníka krajského

147. Na hradě Pražském, 24. března 1601. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští ruší volbu berníků krajů Vltavského a Slánského .

148. Na hradě Pražském, 28. března 1601. Rozkaz nejvyšších úředníkův a soudců zemských daný nej vyšším berníkům o ustanovení jiného předního písaře při berni

149. V březnu 1601. Instrukcí daná berníkům krajským

150. V dubnu 1601. Císařská instrukcí pro správce nad stem vozů vystrojených k dopravě dělostřelby

151. V Praze, 16. dubna 1601. Komora dvorská žádá od komory české na kvap 35.000 tolarů z berně domovní

152. 17. dubna (praes.) 1601. Prosba osady záduší Vrbenského k arcibiskupovi Pražskému za kněze pod obojí

153. Na hradě Pražském, 21. dubna 1601. Rozkaz císařský o soupisu pluku Breunerova

154. V Praze, 25. dubna 1601. Císař Rudolf II. oznamuje arcibiskupovi Pražskému a nejvyššímu kancléři úmysl, uložiti duchovenstvu v zemích svých desátek k nastávající výpravě proti Turkům.

155. V Praze, 30. dubna 1601. Komora dvorská připomíná presidentovi komory české, co jest opatřiti v příčině dopravy dělostřelby do Uher

156. V Praze, 3. května 1601. Rozkaz komory české daný Chebským o dopravě dělostřelby proti Turkům

157. Na hradě Pražském, 9. května 1601. Rozkaz české komory daný Kolínským o dopravě střeliva do Vídně 205—207

158. V Poděbradech, 13. května 1601. Zpráva hejtmana panství Poděbradského daná komoře české o děkanovi Poděbradském

159. V Praze, 19. května 1601. Císař Rudolf II. prodává obci Vltavotýnské panství stejného jména.

160. V Brandýse n. L., 21. května 1601. Městská rada Brandýsská žádá komoru českou za radu v při čině dosazení kněze pod obojí na faru

161. V Praze, 23. května 1601. Císař ustanovuje presidenta komory české řiditelem při vybírání berně

162. V Praze, 28. května 1601. Císařská instrukcí daná komisařům ustanoveným ku přehlídce klášterů

163. V Litoměřicích, 29. května 1601. Zpráva městské rady Litoměřické daná vojenské radě ve Vídni o vypravení vozů k dopravě potřeb válečných proti Turkům

164. Náhradě Pražském, 2. června 1601. Císař ustanovuje hejtmanem kraje Bechynského Bedřicha Mičana z Klinštejna a z Roztok

165. V Praze, 2. června 1601. Rozkaz komory české daný městu Chebu o vypravení koní k dopravě hrubě střelby do císařské zbrojnice ve Vídni

166. V Litoměřicích, 6. června 1601. Přiznavací list městské rady Litoměřické z posuduého.

167. V Litoměřicích, 8. června 1601. Přiznavací list rady města Litoměřic z piva navařeného.

168. Na hradě Pražském, 19. června 1601. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští stanoví plat nejvyšším berníkům zemským

169. Na hradě Pražském, 20. června 1601. Rozkazy nejvyšších úředníkův a soudců zemských dané Kryštofovi Budovcovi z Budova a Janu Bukovanskému Pintoví z Bukovan o odvedení berních nedoplatků

170. V Litoměřicích, 20. června 1601. Litoměřičtí žádají radu Starého města Pražského za popřání krátké lhůty další k vybrání defensí

171. Před 21. červnem 1601. Oznámení o ustanovení modliteb čtyřiceti hodin za potřeby křesťanstva, zvláště království Uherského

172. V Litoměřicích, 22. června 1601. Přizuavací list městské rady Litoměřické z mimořádné berně na válku tureckou, z berně domovní a ze sbírky s komínů

173. Na hradě Pražském, 26. června 1601. Rozkaz nejvyšších úředníkův a soudců zemských daný Jáchymovi ml. Španovskému o zadržených berních ze statků Vítanovského a Těmického.

174. Litoměřicích, 27. června 1601. Žádost městské rady Litoměřické ke komoře české v příčině na řízené dopravy hrubé střelby a střeliva

175. V Litoměřicích, 29. června 1601. Zpráva rady města Litoměřic dauá komoře české o dopravě dělostřelby a prosba za náhradu útrat 214

176. Na hradě Pražském, 30. června 1601. Mandát císařský, kterým blíž určuje se sbírka svolená sněmem s klenotův a jiných věcí drahocenných

177. V Litoměřicích, 5. července 1601. Žádost městské rady Litoměřické ke komoře české za pa třičné opatření osobám vypraveným z Litoměřic k dopravě potřeb válečných do Vídně

178. Na hradě Pražském, 7. července 1601. Kozkaz nejvyšších úředníkův a soudců zemských daný berníkům kraje čáslavského o náhradě škod způsobených od vojáků na gruntech Hertvíka Zejdlice z Šenfeldu

179. V Brandýse n. L., 18. července 1601. Žádost opětná městské rady Brandýské k arcibiskupovi Pražskému za potvrzení správce duchovního

180. V Litoměřicích, 27. července 1601. Přímluva městské rady Litoměřické za město Chabařovice.

181. Na hradě Pražském, 30. července 1601. Císař Kudolf II. zakazuje koupi, výměnu a vývoz všeli jakého zlata i stříbra

182. V Litoměřicích, 6. srpna 1601. Městská rada Litoměřická prosí úředníka panství Roudnického, aby súčastnil se komisí, v níž má býti protestováno proti povýšení vsi Lovosic na městečko

183. V Praze, 6. srpna 1601. Zpráva papežského nuncia o svolání stavův českých

184. 7. srpna 1601. Zápis o zprávě, kterouž učinil syndik Chebský o jednání v Praze

185. V Litoměřicích, 8. srpna 1601. Žádost městské rady Litoměřické ke komoře české za vyslané Litoměřické ve Vídni, aby byli opatřeni potřebným vychováním

186. 9. srpna 1601. Předloha královská o nařízení veřejné hotovosti

187. Na hrade Pražském, 9. srpna 1601. Usnesení o nařízení veřejné hotovosti

188. Náhradě Pražském, 17. srpna 1601. Císařský mandát o rozšířeni staré obory u vsi Zad. Ovence

189. 1601. Zpráva o neřádech dějících se v chrámě v Soběslavi

190. V Litoměřicích, 1. září 1601. Přiznavací list městské rady Litoměřické o jmění obecním a zádušním

191. Na Novém městě Pražském, 2. září 1601. Městská rada Nového města Pražského přiznává se ke jmění obecnímu, zádušnímu i měšťanů

192. V Kouřimi, 22. září 1601. Berníci kraje Kouřimského kvitují obec města Hor Kutných ze sbírky z poddaných

193. V Litoměřicích, 22. září 1601. Přiznavací list Litoměřických ze sbírky s věcí na prodej.

194. V Kinšperku, 30. září 1601. Omluva Kašpara st. Belvice z Nostvic v příčině stavby protestant ského kostela

195. V Praze, 6. října 1601. Císařský rozkaz daný jistému knězi, držanému ve vězení.

196. Na hradě Pražském, 19. října 1601. Císařské poručení dané stavům kraje Chebského v příčině vyjednávání o berni vedle svolení sněmu království Českého

197. V Hradci nad Labem, 21. října 1601. Berník kraje Hradeckého kvituje Novoměstské z berní a sbírek

198. 10. listopadu 1601. Prosba stavů kraje Chebského k císaři o prominutí berně a vyslání plno- mocníků ke dvoru císařskému

199. Na hradě Pražském, 17. listopadu 1601. Císař upomíná Kouřimské o zadrželou berni mimořádnou i berni domovní

200. 23. listopadu 1601. Kozhodnutí císařské o kontribuci kraje Chebského

201. V Praze, 30. listopadu 1601. Císařské rozhodnutí dané plnomocníkům stavu duchovního o pro hlídce klášterův a uložení daně s příjmů jejich

202. V listopadu 1601. Zápisky od kurfiršta Kolínského kurfirštu Mohučskému v příčině posloupnosti v říši

203. V Rokycanech, 6. prosince 1601. Přiznavací list městské rady Rokycanské ke sbírce s kol moučných

204. Na hradě Pražském, 21. prosince 1601. Císařský rozkaz daný Zdenku Vojtěchovi z Lobkovic a Janu i Volfovi z Kolovrat o nedoplatcích berních zůstavších po Václavovi z Kolovrat.

Sněm léta 1602.

Úvod

205. Na hradě Pražském, 3. prosince 1601. Císař rozepisuje sněm království českého

206. V Praze, 4. ledna 1602. Císař nařizuje komoře české, aby zaplatila bratřím z Lichtenštejna dluh za dodané víno a obilí .

207. Na hradě Pražském, 6. ledna 1602. Dlužní úpis nejvyšších úředníkův daný městu Norimberku na 75.000 zlatých, půjčených na válku

208. Na Zbiroze, 12. ledna 1602. Přímluva hejtmana panství Křivoklátského při arcibiskupovi Pražském za obec města Nového Strašecí

209. Na hradě Pražském, 20. ledna 1602. Císař Eudolf II. přijímá nabídku městské rady Chebské v při čině kontribuce

210. V Kokycanech, 21. ledna 1602. Přiznavací list městské rady Rokyeanské ze sbírky s mandelů

211. Na hradě Pražském, 21. ledna 1602. Předloha královská

212. V Rokycanech, 24. ledna 1602. Přiznavací list Rukycanských ke sbírce s mandelů

213. V Praze, 27. ledna 1602. Zpráva komisaře celního o nedostatcích při vybírání cla nařízeného sněmem při pomezích

214. Na hradě Pražském, 28. ledna 1602. Císař žádá stavy na sněme za opatření pro lepší pastvu a rozplemenění zvěře na panství Křivoklátském

215. V lednu 1602. Královská replika na usnesení stavů českých na sněme

216. 4. února 1602. Stavové čeští na sněme přijímají Konráda Mejnle z Hiršpachu za obyvatele král. Českého

217. 4. února 1602. Sněm český osvobozuje dvůr selský a chalupu ve vsi Bubnech

218. 4. února 1602. Usnesení obecního sněmu

219. Na hradě Pražském, 4. února 1602. Císařský rozkaz daný Fridrichovi Mičanovi z Klinštejna a z Roztok, aby se ujal svěřeného mu úřadu hejtmana kraje Bechynského

220. 15února 1602. Městská rada Chebská prosí císaře, aby jí prodloužil lhůtu, do které jest od vésti berni svolenou

221. Na hradě Pražském, 18. února 1602. Císařské nařízení dané nejvyšším berníkům zemským o do bývání zadržalých berní

222. Na hradě Pražském, 18. února 1602. Rozkaz císařský daný Janovi Tišňovskómu z Tišnova a Pavlu Kochovi z Kolburka o zvyupomínání berní

223. V Přelouči, 22. února 1602. Stížnost faráře Přeloučského při arcibiskupovi Pražském do tamějšíeh měšťanů

224. Na Smečně, 25. února 1602. Jaroslav Borita z Martiuic arcibiskupa Pražského žádá za dosazení dvou kaplanů a farářů do vsí Družce a Skůr

225. Na hradě Pražském, 25. února 1602. Královský prokurátor v království českém vysílá Jana Tišňovského z Tišnova a Pavla Kocha z Kolburku k vymáhání berních nedoplatků

226. Na Smečně, 26. února 1602. Zpráva Jaroslava Bořity z Martinic daná arcibiskupovi Pražskému o faráři Družeckém a žádost za dosazení farářův a dvou kaplanů

227. V Praze, 28. února 1602. Císař Rudolf II. kurfirštu Kolínskému o společném přípisu duchovních kurfirštů v příčině následnictví v říši

228. V Kadani, 4. března 1602. Žádost císařského rychtáře Kadanského k arcibiskupovi Pražskému za nového správce duchovního

229. Na hradě Pražském, 4. března 1602. Rozkaz nejvyšších úředníků daný berníkům kraje Bechyn ského o odvedení nedoplatků berních

230. V Mostě, 6. března 1602. Zpráva rady města Mostu daná královskému hofrychtýři, že nemohou sehnati peníze na půjčku císaři k válce turecké

1 2 3 4 5Přihlásit/registrovat se do ISP