82. Císař Rudolf II. majitelům panství České Lípy [Adamovi Berkovi z Dube a Barboře z Vartmberka roz. z Lobkovic]: jakou stížnost arcibiskup Pražský do nich pro nepřijetí kněze katolického na faru v městě Lípě české sobě pokládá; i nařizuje jim, aby kněze katolického, na touž faru od arcibiskupa Pražského jim podaného, přijali.

3. října 1600. — Souč. opis v arch. arcibiskup, v Praze. Relig. fasc. 1 C.

Rudolf. Urozený, věrný náš milý a urozená nám milá. Jakou sobě nemalou stížnost důstojný a urozený Zbyněk Berka z Dube a z Lipého, arcibiskup Pražský, rada naše věrný milý, do vás pro nepřijetí kněze katolického na faru v městě Lipém [pokládá], jakž od starodávna ten způsob se zachovával, že kněží tu vždycky až posavad katoličtí podáváni bejvali, a tak za příčinou vaši v témž městě Lipém od mnoha času žádného kněze pořádného pro veliké příkoří a protivenství, kteréž se jim činilo, není, i také co jest se poslednímu knězi přitrefilo, vám dobře vědomé jest, jakž dále z též suplikací od jmenovaného arcibiskupa Pražského poddané, siřeji vyrozumíte: kdež majíc my tu věc s radami našimi podle vší potřeby v dostatečném a bedlivém uvážení, nic sobě dokonce takové urputné předsevzetí vaše (pokudž by tak bylo, jak se na nás vznáší) oblibovati neráčíme. A protož vám poroučíme, abyste hned o tomto svatým Havle katolického kněze na túž faru do Lipého, kterého by arcibiskup tu trpěti a potvrditi mohl, přijali, a k němu všelijakou vážnost a šetrnost zachovávali. Na tom jistu a milostivu vůli naší císařskou naplníte. Dán na hradě našem Pražském v úterý po sv. Michaelu archanjelu léta 1600. (Viz listinu ze dne 9. října t. r.)
Přihlásit/registrovat se do ISP