40. Purkmistr a konšelé města Slaného, které r. 1599 velkým požárem postiženo bylo, žádají arcibiskupa Zbyňka za přímluvu ke komoře české, aby pohořelým dříví darovala a prominula nedoplatek berní.

V SLANÉM, 11. dubna 1600. — Orig. v arcib. arch. v Praze (Miscellanea 1555—1624).

Službu etc. Není pochybné, že VknMt ráčí o tom vědomosť míti, kterak léta minulého 99 ve čtvrtek po památce narození Panny Marie [9. září] spoluměšťanům a sousedům našim z dopuštěni Božího pro hříchy naše hrozná a žalostivá nešťastná příhoda se stala, tak že v městě a na předměstí 64 domy a 35 stodol, k tomu i dvory obecní skrze prudkost ohně spáleno a k žalostivé zkáze přivedeno [sic] jest. Skrze kteroužto nešťastnou příhodu na větším díle ti, kterým se taková příhoda stala, s manželkami a dítkami svými o všecky statečky své přišli a v velikou chudobu upadli. A poněvadž k vystavení příbytkův svých drahné dříví potřebovati budou, a bez pomoci předně pána Boha a potom dobrých lidí zase vystavěti se jim není možné, oznamujeme VknMti, že jsme pro ty nebohý zarmoucený lidi na lesích JMCské k panství Hrádku Křivoklátu náležejících za 78 kop m. dříví k stavění koupili a nyní při JMtech panu presidentu a radách zřízené komory v království Českém o to jednáme, aby ráčili těm nebohým pohořalým lidem takové dříví darovati. A podle toho, jakož jsme každého roku JMCské pánu našemu nejmilostivějšímu do úřadu rentmistrského na jisté terminy po 150 kop. 49 gr. 2 d. českých povinni odvozovati, však poněvadž nyní od těch pohořalých 54 kop 32 gr. 1 d. české zvyupomínati nemůžeme, i v té příčině JMtí žádáme, aby jim takový plat do jistých let prominouti ráčili: protož i k VknMti v těch příčinách se utíkáme a za to se vší uctivostí prosíme, aby VknMt k JMti panu presidentu a radám zřízené komory v království Českém milostivě se ráčila přimluviti, aby JMti ráčili těm ubohým zarmouceným lidem takové dříví darovati a takový plat roční do jistých let prominouti a odpustiti. A což tu pro ty zarmoucený lidi VknMť ráčí učiniti, pán Bůh všemohoucí VknMti ráčí za to hojná odplata býů, a my službami svými toho se po všecky časy chceme hleděti odsluhovati. Datum v městě Slaném v úterý po provodní neděli léta 1600

VknMti v službách volní

purkmistr a konšelé města Slaného.


Přihlásit/registrovat se do ISP