105. Poslové Kutnohorští ku sněmu do Prahy vyslaní šepmistrům a radě na Horách Kutnách: ihned po svém příjezdu vyrozuměli, že proposici královská již v sněmu byla přečtena, jednání o ní však že teprv počne; udávajíce hlavní artikule též proposici, zvláště co se Horníkův dotýče, stěžují si do svých závistníků; slibují, že na vše pilný pozor chtějí dáti.

NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM, 29. ledna 1601. — Orig. v arch. Kutnohorském.

Službu etc. Včera samý večer a již skůro v soumrak do Prahy z Kouřimě po kalesí jsme přijeli a tu od pánův a přátel stavu našeho jsme vyrozuměli, že hned dne pátečního, však teprva s poledne, proposici sněmovní od JMCské po jistých osobách ze všech tří stavův na poručení k JMtem odeslaných stavům k sněmu shromážděným dolů do sněmu tak obšírně a dlouze sepsané, že žádný nepamatuje, aby kdy tak obšírně proposici sněmovní od JMCské podávány byly, poslány a vůbec přečteny jsou; však od stavu žádného ani od předního nic ještě vážiti začato není, až teprva dnešního dne se začne něco od předního panského stavu.

Hlavní artikul sněmovní jest takový, že JMt ráčí žádati, aby tři tisíce rejtharů a dvanácte tisíc pěších od tohoto království do Uher, něco hned měsíce máje a ostatek měsíce srpna léta tohoto. na náklad stavův vypravenfo] a tam do jistého času jako předešle držánfo] byl[o], a méně aby nebylo svolováno nežli do toho oznámeného počtu, poněvadž takové nebezpečenství v Uhřích Dolních i Horních jest a lid turecký se v velikém počtu v Uhřích přes zimu zdržuje, odkudž obávati se jest, že, ne-bude-li odporu, brzo na jaře něco před se bráti a křesťanským zemím, zvláště Sedmihradské zemi, škoditi chtíti bude. A tak, poněvadž o polovici sum lidu více se žádá, jest se obávati, že některé přirážky na některých věcech chtíti býti a sněmovní jednání více se nežli jindy protahovati bude. Protož, poněvadž všecko draho v hospodách i na cestách, koně domů odsíláme a, když potřeba bude. pro ně zase odešleme.

Z strany našich věcí jest obzvláštní artikul v takový rozum, co se Horníkův dotýče, poněvadž od nich na hory se nemálo vynakládati musí, tak že v krátkých časích veliká suma od nich propavována jest, aby ušetřeni byli, však poněvadž i o tom zpráva jest, že při horách někteří možní lidé se nacházejí, stálé své obchody a handle majíc za jinými chudšími, kteříž hory pavují, leží a tak sbírek pro jiné prázdni jsou, ti aby taky do sbírek pojati byli.

Tak jsme zpraveni v dověrnosti, však in formalibus ještě VMtí zpraviti, pokudž proposici nedojdeme, nemůžeme; než rozuměti, že dobré opět přátely máme, kteříž nás v těch chudých živnůstkách našich vykládají, prubují, o tom však, co ubozí na hory z těch skrovných živnůstek našich vynakládáme, mlčí; a tak bude se chtíti okolo nás točiti, aby vždy za něco ujali, a ujmou-li jednou za prst, vždycky vejše potáhnou, až se nám stejskati bude. Kramáři neb kupci a vína uherská nám nejvíce v vůčích jsou, poněvadž v takové hojnosti je skupujeme a k nám voziti dáme. Pán Bůh rač sám naším ochráncím býti; my, co na nás bude, na všecky příčiny pozor dáti chceme, toliko radou časnou a jinými potřebami nás fedrovati račte. S tím pán Bůh s námi. Datum na Novém městě Pražském na pospěch z domu u tří pávů v pondělí po Obrácení sv. Pavla na víru léta 1601.

Vyslaní VMtí.
Přihlásit/registrovat se do ISP