64. Rudolf Il. ustanovuje nejvyššího komorníka kr. Českého Václava nejst. Berku z Dubé a z Lipého na Bychmburce vedle kráječe Jiříka Cetryce z Kynšperku za komisary h přehlídce 1000 jezdců pod vedením Hendrycha Matesa hraběte z Turnů, která 1. července 1600 v městě Chrudimi má býti konána, a ponechává jich rozhodnutí, aby dle potřeby část jízdy do Heřmanova Městce, Přelouče a Seče položili. Zároveň dává jim věděti, že jízdu takovou až k pomezí Uherskému provázeti budou Kryštof Jaroši. Trčka z Lípy, Jiřík z Gerštorfu a Jan Lukavecký z Lukavce.

Téhož dne a těmitéž slovy píše císař také Jiříkovi Cetrycovi z Kynšperku. NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 10. června 1600. — Koně. a souč. opis v arch. mus. král. Česk.

Rudolf etc nejvyššímu komorníku království českého. Vědětiť dáváme, že prvního dne příštího měsíce července neboližto Julii v městě našem Chrudimi tisíc koní hraběte z Turnu zmustrováno a potom do Uher vypraveno býti má, k kterémužto takového počtu rejtaruov zmustrování osobu tvou za předního komisaře podle statečného Jiříka Cetryce z Kynšperku, kráječe našeho v. m., sme naříditi ráčili. A protož tobě milostivě poroučíme, aby se tím časněji do téhož města Chrudimě najíti dal a takový počet rejtaruov spolu s týmž Cetricem náležitě (jakž o tobě, že se tak stane, pochybovati neráčíme) zmustroval. A poněvadž v témž městě Chrudimi pro skrovnost místa tak velký počet koní směstknati se nemůže, budeš moci podle diskrecí své někderé z nich do Heřmanova Městce, Přeloučí a do Sedče obrátiti a položiti. A jak to všecko od tebe vyřízeno bude, o tom nám relaci své poddaně učiniti nepomíjej. Na tom oc. A my sme k pruovodu takového lidu až na pomezi uroz. Kryštofa Jaroslava Trčku z Lípy a slovutné Jiříka z Geršdorfu na Cholticích a Jana Lukaveckýho z Lukavce naříditi ráčili. Dán na hradě našem Pražském v sobotu po ochtábu Božího těla r. 1600.

In simili Cetrycovi mutatis mutandis.
Přihlásit/registrovat se do ISP