56. Pražané Nového města omlouvají se Štěpánovi Jiřímu ze Šternberka, presidentovi komory české, proč nemohli odvésti v letech 1598 a 1599 dávky z potravin, daň z komínů a j. v té výši, jak se stalo léta 1597.

23. května 1600. — MS. v arch. města Prahy č. 402, f. 113.

Služby etc. Proti poznamenání nárn pominulých téhodnův podanému, jako by sbírky od léta etc. 97, 98 a 99 týchž let sněmy svolené do sumy několika tisíc kop dosavad nevypravené za námi zůstávaly, a nejvyšší páni berníci království Českého těch let volení proto v statky obce naší uvedeni býti jměli, kterů jsme poníženu omluvu a pravdivá toho zprávu naši před VMtí na komoře skrze vyslané naše oustně učinili, tutéž ještě i psaním tímto na poručení VMti JMCské etc králi a pánu nás všech nejmilostivějšímu v ponížené poddanosti pokorně předstíráme a "VMti připomínáme, že způsobu toho, kterým bychom předně sbírkami z mas, vína, ryb i jiných věcí rozličných, též z komínů a krámo za ta tři léta létu etc 96. v celé a plné rovnosti povinni byli, rozumem stihnouti nemůžeme a při sobě nenacházíme. Pročež jak předešle, tak i nyní VMti žádáme, že podle sneseni sněmovního náin také s nejvyššími pány berníky před JMtmi k počtům volenými pořádného oučtu dobrotivě příti a téhož laskavě a otcovsky tolikéž povážiti ráčíte Nebo kdež léta etc 96. z rozličných věcí, kteréž pro nejistů případnost nestálé a nejisté jsou, 3930 kop míš., léta etc. 97. 3569 kop 8 gr. 5 hal.; 98. 1808 kop 50 gr., též 99. při prvním terminu 814 kop 52 gr. v obci naší sebráno a kdež náleželo odvedeno, čehož sme my podle listů našich přiznavacích a register partikulárních, co dobytka zde v obci naší každého toho roku zbito, co vín, ryb neb jiných věcí uvezeno a prodáno, vše pořádně v sobě obsahujících netajili, a že druhého terminu při tomto sv. Jiří vyšlého těchto dnův ještě sbírky té okolo 500 kop odvedeno bude, se ohlašujeme. Znáti ráčíte, že ten nedostatek a nerovnost té sbírky za reštant vystavován a taková těch věcí jiná a jiná proměna nám přičítána býti nemůže, vlastně z obzvláštního božského dopuštění přišla: netoliko na toto království České těchto let pořád, ale i jiné země téměř po všem křesťanstvu na ourodách zemských, dobytku všelijakém, až i na lidech obojího pohlaví valným strašlivým morem, takže méně vín i všech jiných potrav, méně dobytka sem také dodáváno, a množství lidu pro veliké drahoty v takovém nedostatku těch věcí a pro mor pryč se odebralo, i JMCská s dvorem svým po též časy v městech Pražských býti neráčil. Kterýžto nedostatek dotčených věcí a zvláště dobytka dosavad trvá, že řezníci téměř co bíti nemají. Dotčené pak poznamenání za rok etc 97. 1555 kop, za etc.98. 3930 kop, též za etc. 9 tolik nám vystavujíc o několik tisíc se ubližuje.

Druhé proti sbírce s komínů, jichžto přes 5000 bylo, v létu 96. 1185 kop 20 gr. odvedené, že sme léta etc 97. 440 kop, léta 98. 381 kop a léta etc 99. 625 kop, komínů v obci naší sotva polovici oné sumy nalézajíce, vypravili, takto se toho spravujeme: že počet komínů léta etc 96. obsahoval v sobě domy práv cizích, též panské a rytířské v okrsku zdí města tohoto obsažené, let pak těchto etc 97, 98, 99 vrchnosti těch práv i mnozí z domův panských a rytířských hospodáři že sami, kdež náleží, jak jiné berně, tak i tyto s komínů odvozují, nám na to ukazují, jiní, že domy pánův jich se boří a pustnou, jiní že stavějí a komínů ještě žádných hotových nemají, a mnozí, že po ta léta, co ten mor trval, i dosavad panův svých neviděli, tím se vymlouvají, ano těch tří let v obci naší drahně domů ohněm spáleno a ty dosavad k vystavení nepřišly.

Třetí, že jest léta etc 96. s krámů 513 kop míš. z obce naší odvedeno a v létu etc. 97, 98. nic, toho VMti tuto naši nemožnost předkládáme, že léta etc 96. (v němž se táž sbírka jako i s komínů začala), nacházeli se někteří lidé kupečtí a handléři v volích i jiných věcech drahých, k té sumě sbírky dobrou pomoc učinivše a léta etc 97. jinam se odebrali, k tomu řemeslníci netoliko s krámů a míst, kteráž na obci tehdáž jměli, ale i z verkštatů v domích svých také, což na koho z nich skrze komisi uloženo bylo, dávati museli. Když pak naříkání, úpění a pláč jich na sněm léta etc. 97. od nás vznesen, a týmž sněmem jisté osoby k nové taxi s krámů i komínů volené byly, však toho nevykonaly, nebylo jest s týchž krámů nic vybíráno a nám také poroučíno; touž měrou léta 98. sněmem nařízení pro mor téhož roku, v němž drahný díl řemeslníkův zhynulo a domové jich mnohé [sic] dosavad i s krámy prázdné stojí, nemohlo nic býti šacováno ani vybíráno. Roku pak etc 99. začatá taxa jest morem přetržena, a co sbírky na krámy uloženo, již sme 110 kop odvedli a reštantu do 40 kop sotva pozůstává, pro nějž s ubohými lidmi nevíme co předsevzíti.

Čtvrté co se kontribucí za rok etc 97. a 98. po 3600 kopách míš. sněmy týchž let na obec naši svolené dotýče, že sme neodvedli, k tomu se známe a toho před JMCskou poníženě a poddaně a VMtí tuto zprávu činíme. Když léta etc 97. Balounové, onen lid válečný, v tomto městě bouřku pozdvihli, mnoho sousedův našich na penězích, klenotech a jiných svršcích, k čemu kde mocí přišli, obloudivše a za potravy do mnoha set neplacením dlužni zůstavše, některé i zmordovavše obec tuto k znamenitým škodám přivedli, a my z nuzné a bídné potřeby túž věc na JMCskou byli pokorně vznesli nemohše a nevěděvše v tom kterak sobě i té obci k vybírání kontribucí pomáhati, vyhledávali sme poníženě a poddaně při JMCskó, aby suma 2796 kop 47 gr. 4 hal. míš. nám a obci naší za JMCskou podle jistoty, kteréž datum léta etc 87. a tuto připiš pod literou A, z poručeni JMCské v puchalterii sečtená a pozůstalá, z níž od léta etc 91 není ouročeno, na túž kontribucí poražena býti mohla, v čemž sme milostivé od JMCské zámluvy dostali a po táž dvě léta toho poníženě očekávali, těšíce se i druhou jistotou na 1000 kop. míš., jížto přepis tuto pod literou B, z kteréžto sumy sice nám ourok z rathouzu vychází, pročež sme v poddané naději takové kontribucí posavad neupomínali. Poněvadž pak, milostivý pane, podle tohoto poníženého k spravedlivému oučtu sumovnlho našeho proti vystaveným reštantům odvolání pořádný a důvodný odvod, kterýž s pomocí pána Boha a pod milostivou JMCské krále a pána nás všech nejmilostivějšího ochranou při takovém oučtu příležitěji a patrněji ukázati můžeme, doslýchati ráčíme, VMti služebně prosíme, že tuto pravdivou omluvu naši laskavě přijíti a nad námi i chudou obcí touto laskavě utrpení jmíti, uspíšení nijakého v statky obce naší uvazováni nedopouštěti, alebrž JMCské, aby aspoň dotčená suma obojí jistoty, kdež toho doloženo, že od nejvyšších pánů berníků z sbírek a pomocí zemských zaplacena býti má, a my z též sumy věřitelům svým od těch let i posavad ouročiti musíme, nám na túž kontribucí poražena a tak vypravena byla, přimluviti, postranní zprávy o tak velkém reštantu za námi nedopouštěti, naším i též obce dobrotivým a zkušeným patronem vždy zůstávati ráčíte, čehož se VMtem službami svými dle možnosti odsluhovati nepřestaneme. Datum v outerý svatodušní léta etc 1600.
Přihlásit/registrovat se do ISP