22. Stavové shromáždění na sněmu království Českého dávají císaři povolení, aby směl zastaviti panství Mělnické po vyjití lhůty, do které zastaveno bylo někdy Jáchymovi Novohradskému z Kolovrat, bud synu jeho aneb komukoliv jinému 2 obyvatelův království Českého na dalších deset let.

24. ledna 1600. — Kvat. "Relací tělný 1599" č. 50, fol. A 19. v arch. zem. král. Českého.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hrade Pražském léta tisícího šestistého v pátek po ochtábu svatých Tří Králů a zavřín téhož léta v pondělí po svatých Fabiánu a Šebestianu. Jakož také JMCská milostivě stavům v známost uvozovati ráčí, že ta zástava zámku a panství Mělnického, kderou jest v jisté sumě peněz někdy Joachymovi Novohradskému z Kolovrat učinil, při času sv. Jiří nejprve příštího vycházeti bude, žádajíce milostivě stavův, pokudž též panství Mělnické s jeho příslušenstvím JMCská při vyjití téhož času svatého Jiří synu někdy Joachyma z Kolovrat aneb komukoliv jinému z obyvatelův tohoto království zastaviti chtíti by ráčil, aby k tomu stavové od času téhož svatého Jiří ještě do desíti let pořád sběhlých své povoleni dali: i stavové na takovou milostivou žádost JMCské k takové zástavě do těch desíti let pořád zběhlých své povolení dávají.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších ouředníkův zemských. Václava nejstaršího Berky z Dubé a z Lipého, na Rychmburce, Budišově a Osovým, JMti císaře Římského rady a nejvyššího komorníka království Českého, Adama z Šternberka, na Bechyni a Sedlci, JMti císaře Římského rady a nejvyššího sudího království českého, Jana z Klenového a z Janovic, na Žinkovech a Žitíně, JMti císaře Římského rady a nejvyššího písaře království českého; též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království Českého, Jakuba Menšíka z Menštejna a na Mokropsech, místosudího království Českého, Bohuslava z Michalovic, místopísaře království Českého, Jindřicha Chanovského Dluhovesského z Dlouhé Vsi, písaře menších desk zemských: Kryštof z Lobkovic na Tachově a Pátku, JMti Římského císaře rada, nejstarší komorník, nejvyšší hofmistr království českého a téhož království nejvyšší kammermejstr a na hradě Pražském nad apelacími president, Volf Novohradský z Kolovrat, na Lnářích a Vopálce, JMti císaře Římského rada a nejvyšší sudí dvorský království českého, Jan Jiří z Švamberka na Ronšperce, Boru, Vorlíku, JMti císaře Římského rada,. Zikmund Smiřický z Smiřic, na Skalách, Dubu a Kostelci nad Černými lesy, JMti císaře Římského rada, Adam Havel z Lobkovic, na Duchcově a Střekově, JMti císaře Římského rada a JMti arciknížete Matyáše Rakouského komorník a dvoru JMti maršálek, Vilém z Lobkovic na Tejně Horšovským, JMti císaře Římského kráječ, z pánův; Jan z Vřesovic a z Doubravské Hory a na Podsedicích, JMti císaře Římského rada, purkrabě kraje Hradeckého a nejvyšší jagrmistr království Českého, Daniel Beneda z Nečtin a na Přemyšlení, Zikmund Sluzský z Chlumu a na Tuchoměřicích, Ladislav Hozlauer z Hozlau a na Jablonný, Václav Mitrovský z Nemysle, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP