48. Ctibor Smil Pecingar z Bydžína, berník kraje Hradeckého, odesílá Štěpánovi Jiřímu ze Šternberka, předsedovi komory české, seznam stavů panského i rytířského, pokud se přiznávali z jakého statku a z kolika poddaných.

V KUNČICÍCH, 9. května 1600. — Orig. v arch. místodrž. král. Česk. S. 15—14, 2.

Službu etc. Jaké mi poručení JMCská, pán muoj nejmilostivější, o činění počtu z berní za léto etc. 98 přijímaných činiti ráčí, kteréž mi teprv včera dodáno jest, an již termin minul; i tolikéž VMti panu Komrratovi abych to, co se kdo z stavův každý obzvláštně z jakého statku, z kolika poddaných a z čeho přiznával a mně a N., tovaryši mému, odvozoval, VMti na komoru poznamenané odeslal, tomu jsem porozuměl. Protož vedle poručení VMti tak činím a ten vejtah, kdo se tak z stavův z čeho zde v kraji přiznává, tak jakž jest mi od prvnějších berníkův odveden, VMti odsílám.

Co se pak počtu činění dotejče, tak rád bych jej jistě učinil a toho odbyl, jak byste to jmiti chtíti ráčili, ale poněvadž nejsem nežli sám a pro velikou chudobu lidskou od forštmistra trutnov ského i jinde místy v horách až posavad reštautův jistě s velikou bedlivostí a prací svou zupomínati nemohu: prosím velice, že VMti za stížný nebude, se mnou strpění jmiti, až bych ty reštanty (poněvadž jich na mnoze není) zupomínati mohl. Nebo mohu VMti v pravý pravdě psáti, že netoliko já za léto 98 sbírek zemských od mnohých z obyvatelův za příčinou nahoře oznámenou dostati nemohu, ale ani předešli berníci k létu Páně 96, 97 volení, což nám všechněm nemůže nežli velikou starost a práci nésti; a ačkoliv se některým uvázání obrannými listy stalo, však není co komu prodávati, aby se ty berně shledati mohly. Toho mi jistě věřiti ráčíte. Čehož jsem VMti tejna pro zprávu učiniti nechtěl, VMti se při tom na všem dobře a šťastně jmiti vinšujíce. Datum z Kunčic v outerej po svatém Stanislavu léta 1600.

Ctibor Smil Pecingnr z Bydšína na Nechanicích a Kunčicích.
Přihlásit/registrovat se do ISP