Schválený pořad a stav projednávání 41. schůze

Od 16. 4. 1996 14:00 do 16. 4. 1996 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zákony - třetí čtení

 1. 1.

  Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 1912/ - třetí čtení  

 2. 2.

  Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1898/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 3.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednání návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky v roce 1996   

Smlouvy - druhé čtení

 1. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996 /sněmovní tisk 2049/ - druhé čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 5.

  Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 2050/ - druhé čtení  

 2. 6.

  Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti /sněmovní tisk 2027/ - druhé čtení  

 3. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady /sněmovní tisk 2042/ - druhé čtení  

 4. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. /sněmovní tisk 2056/ - druhé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 9.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996 /sněmovní tisk 2119/ - prvé čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 10.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu /sněmovní tisk 2110/ - druhé čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2054/ - druhé čtení  

 2. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2071/ - druhé čtení  

 3. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2080/ - druhé čtení  

 4. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2091/ - druhé čtení  

 5. 15.

  Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2005/ - druhé čtení  

 6. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona ČNR č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 2034/ - druhé čtení  

 7. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a mění zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2041/ - druhé čtení  

 8. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2064/ - druhé čtení  

 9. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2043/ - druhé čtení  

 10. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1899/ - druhé čtení  

 11. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 2009/ - druhé čtení  

 12. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2012/ - druhé čtení  

 13. 23.

  Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 2085/ - druhé čtení  

 14. 24.

  Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 2090/ - druhé čtení  

 15. 25.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb. /sněmovní tisk 2017/ - druhé čtení  

 16. 26.

  Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2081/ - druhé čtení  

 17. 27.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 1977/ - druhé čtení  

 18. 28.

  Vládní návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů /sněmovní tisk 2035/ - druhé čtení  

 19. 29.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2083/ - druhé čtení  

 20. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 2088/ - druhé čtení  

 21. 31.

  Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2093/ - druhé čtení  

 22. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 2066/ - druhé čtení  

 23. 33.

  Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 2070/ - druhé čtení  

 24. 34.

  Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 2047/ - druhé čtení  

 25. 35.

  Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2036/ - druhé čtení  

 26. 36.

  Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 2076/ - druhé čtení  

 27. 37.

  Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2084/ - druhé čtení  

 28. 38.

  Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 2094/ - druhé čtení  

 29. 39.

  Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2058/ - druhé čtení  

 30. 40.

  Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 2079/ - druhé čtení  

 31. 41.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2059/ - druhé čtení  

 32. 42.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 2089/ - druhé čtení  

 33. 43.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2082/ - druhé čtení  

 34. 44.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1981/ - druhé čtení  

 35. 45.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře /sněmovní tisk 1990/ - druhé čtení  

 36. 46.

  Návrh poslanců Jiřího Karase, Alfreda Frommera a Františka Kozla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 2006/ - druhé čtení  

 37. 47.

  Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění /sněmovní tisk 2026/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 48.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 2. 49.

  Ústní interpelace poslanců na členy vlády   

 3. 50.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky   

 4. 51.

  Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1966 /sněmovní tisk 2113/  

 5. 52.

  Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1995 /sněmovní tisk 2112/  

 6. 53.

  Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1996 /sněmovní tisk 2117/  

 7. 54.

  Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA"   

 8. 55.

  Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací   

 9. 56.

  Informace rozpočtového výboru o projednání zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za rok 1995   

 10. 57.

  Informace rozpočtového výboru o projednání roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky v roce 1995   

 11. 58.

  Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů na rok 1996   

Zákony -

 1. 59.

  ného jednání ze 40. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisky 1763 a 2105/ -   

 2. 60.

  Návrh poslanců Jiřího Vačkáře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 218/1994 Sb. /sněmovní tisky 1782 a 1926/ -   

Zákony - druhé čtení

 1. 61.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2116/ - druhé čtení  

 2. 62.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2115/ - druhé čtení  

 3. 63.

  Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2038/ - druhé čtení  

 4. 64.

  Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2075/ - druhé čtení  

 5. 65.

  Návrh poslanců Čestmíra Hofhanzla a Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona ČNR č. 546/1992 Sb. /sněmovní tisk 2039/ - druhé čtení  

 6. 66.

  Návrh poslance Jana Vraného na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2045/ - druhé čtení  

 7. 67.

  Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb. /sněmovní tisk 2053/ - druhé čtení  

Smlouvy -

 1. 68.

  Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, a č. 171 o noční práci, 1990 /sněmovní tisk 2032/ -   

Zákony - třetí čtení

 1. 69.

  Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 2050/ - třetí čtení  

 2. 70.

  Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti /sněmovní tisk 2027/ - třetí čtení  

 3. 71.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady /sněmovní tisk 2042/ - třetí čtení  

 4. 72.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. /sněmovní tisk 2056/ - třetí čtení  

 5. 73.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2054/ - třetí čtení  

 6. 74.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2071/ - třetí čtení  

 7. 75.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2080/ - třetí čtení  

 8. 76.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2091/ - třetí čtení  

 9. 77.

  Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2005/ - třetí čtení  

 10. 78.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona ČNR č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 2034/ - třetí čtení  

 11. 79.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a mění zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2041/ - třetí čtení  

 12. 80.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2064/ - třetí čtení  

 13. 81.

  Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2043/ - třetí čtení  

 14. 82.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1899/ - třetí čtení  

 15. 83.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 2009/ - třetí čtení  

 16. 84.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2012/ - třetí čtení  

 17. 85.

  Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 2085/ - třetí čtení  

 18. 86.

  Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 2090/ - třetí čtení  

 19. 87.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb. /sněmovní tisk 2017/ - třetí čtení  

 20. 88.

  Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2081/ - třetí čtení  

 21. 89.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 1977/ - třetí čtení  

 22. 90.

  Vládní návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů /sněmovní tisk 2035/ - třetí čtení  

 23. 91.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2083/ - třetí čtení  

 24. 92.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 2088/ - třetí čtení  

 25. 93.

  Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2093/ - třetí čtení  

 26. 94.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 2066/ - třetí čtení  

 27. 95.

  Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 2070/ - třetí čtení  

 28. 96.

  Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 2047/ - třetí čtení  

 29. 97.

  Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2036/ - třetí čtení  

 30. 98.

  Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 2076/ - třetí čtení  

 31. 99.

  Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2084/ - třetí čtení  

 32. 100.

  Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 2094/ - třetí čtení  

 33. 101.

  Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2058/ - třetí čtení  

 34. 102.

  Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 2079/ - třetí čtení  

 35. 103.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2059/ - třetí čtení  

 36. 104.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 2089/ - třetí čtení  

 37. 105.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2082/ - třetí čtení  

 38. 106.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1981/ - třetí čtení  

 39. 107.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře /sněmovní tisk 1990/ - třetí čtení  

 40. 108.

  Návrh poslanců Jiřího Karase, Alfreda Frommera a Františka Kozla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 2006/ - třetí čtení  

 41. 109.

  Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění /sněmovní tisk 2026/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 110.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996 /sněmovní tisk 2119/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 111.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2116/ - třetí čtení  

 2. 112.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2115/ - třetí čtení  

 3. 113.

  Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2038/ - třetí čtení  

 4. 114.

  Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2075/ - třetí čtení  

 5. 115.

  Návrh poslanců Čestmíra Hofhanzla a Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona ČNR č. 546/1992 Sb. /sněmovní tisk 2039/ - třetí čtení  

 6. 116.

  Návrh poslance Jana Vraného na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2045/ - třetí čtení  

 7. 117.

  Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb. /sněmovní tisk 2053/ - třetí čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 118.

  Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 2007/ - druhé čtení  

 2. 119.

  Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2061/ - druhé čtení  

 3. 120.

  Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 2028/ - druhé čtení  

 4. 121.

  Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 2055/ - druhé čtení  

 5. 122.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 2072/ - druhé čtení  

 6. 123.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 2086/ - druhé čtení  

 7. 124.

  Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisk 2065/ - druhé čtení  

 8. 125.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2069/ - druhé čtení  

 9. 126.

  Návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 1956/ - druhé čtení  

 10. 127.

  Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 2077/ - druhé čtení  

 11. 128.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2019/ - druhé čtení  

 12. 129.

  Vládní návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče a o změně zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2087/ - druhé čtení  

 13. 130.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1944/ - druhé čtení  

 14. 131.

  Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 2044/ - druhé čtení  

 15. 132.

  Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona o České národní nadaci /sněmovní tisk 2015/ - druhé čtení  

 16. 133.

  Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 2020/ - druhé čtení  

 17. 134.

  Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. /sněmovní tisk 2024/ - druhé čtení  

 18. 135.

  Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. /sněmovní tisk 1978/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 136.

  Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 2007/ - třetí čtení  

 2. 137.

  Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2061/ - třetí čtení  

 3. 138.

  Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 2028/ - třetí čtení  

 4. 139.

  Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 2055/ - třetí čtení  

 5. 140.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 2072/ - třetí čtení  

 6. 141.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 2086/ - třetí čtení  

 7. 142.

  Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisk 2065/ - třetí čtení  

 8. 143.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2069/ - třetí čtení  

 9. 144.

  Návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 1956/ - třetí čtení  

 10. 145.

  Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 2077/ - třetí čtení  

 11. 146.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2019/ - třetí čtení  

 12. 147.

  Vládní návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče a o změně zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2087/ - třetí čtení  

 13. 148.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1944/ - třetí čtení  

 14. 149.

  Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 2044/ - třetí čtení  

 15. 150.

  Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona o České národní nadaci /sněmovní tisk 2015/ - třetí čtení  

 16. 151.

  Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 2020/ - třetí čtení  

 17. 152.

  Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. /sněmovní tisk 2024/ - třetí čtení  

 18. 153.

  Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. /sněmovní tisk 1978/ - třetí čtení  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze