Stenografický zápis 44. schůze, 12. května 2005


(Schůze zahájena v 9:04 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.18 hodin)
(Jednání pokračovalo v 9.25 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 14. října 2004 /sněmovní tisk 813/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Reiber
Poslanec Svatomír Recman


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 19. října 2004 /sněmovní tisk 814/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Svatomír Recman


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 11. listopadu 2004 /sněmovní tisk 834/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Svatomír Recman


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na změnu Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, který spočívá v zařazení Mongolska mezi země, ve kterých EBRD působí /sněmovní tisk 852/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Reiber
Poslanec Svatomír Recman


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Státem Izrael o civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) /sněmovní tisk 799/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Stanislav Fischer


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o strategickém posuzování životního prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států /sněmovní tisk 830/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec David Šeich
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 842/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jan Schwippel


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaná dne 11. října 2004 v Praze /sněmovní tisk 841/ - druhé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Petr Šulák


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001) /sněmovní tisk 893/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy (Lucemburk, 26. 10. 2004) /sněmovní tisk 919/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Helena Mallotová


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Brusel, 29. květen 2000) a její Protokol (Lucemburk, 16. říjen 2001), obojí vypracované Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii /sněmovní tisk 924/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Václav Nájemník
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, podepsaná dne 11. října 2004 v Lucemburku /sněmovní tisk 947/ - prvé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vladimír Reiber


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu ze dne 9. prosince 1999 /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Exner


109. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2004 /sněmovní tisk 902/

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Seďa


110. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2004 /sněmovní tisk 925/

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Alexander Černý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Antonín Seďa


111. Návrh rozpočtu nákladů na zabezpečení provozní činnosti Fondu národního majetku České republiky pro rok 2005 /sněmovní tisk 911/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek


115. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2004 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Michal Kraus


116. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2004

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Antonín Macháček


117. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2000, 2001, 2002 a 2003

Poslanec Antonín Macháček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


113. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004 /sněmovní tisk 935/

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


118. Ústní interpelace

Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miloslav Kučera
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miloslav Kučera
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Eduard Vávra
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Eduard Vávra
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Martin Říman
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 17.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP