Neautorizováno !


 

(11.40 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 112 poslanců pro návrh hlasovalo 44, proti 50. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se tedy znovu ptám, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak, všeobecnou rozpravu tedy končím.

A nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím pana zpravodaje, pana poslance Antonína Seďu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, návrh na usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince roku 2004.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu, který zde přednesl zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 115 pro hlasovalo 64, proti 40. Návrh byl přijat. Návrh usnesení tedy byl schválen.

 

Končím projednávání bodu 110.

 

Nyní budeme projednávat bod 111, kterým je

 

111.
Návrh rozpočtu nákladů na zabezpečení provozní činnosti
Fondu národního majetku České republiky pro rok 2005
/sněmovní tisk 911/

 

Předložený tisk uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh rozpočtu nákladů na zabezpečení provozní činnosti Fondu národního majetku pro rok 2005 je předkládán Fondem národního majetku v souladu s § 9 odst. 2 zákona o působnosti orgánů ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby. Návrh rozpočtu byl schválen prezidiem FNM 9. prosince, dozorčí rada ho projednala 16. prosince. Přijala k němu stanovisko, které je uvedeno pod bodem III tohoto dokumentu. Vláda na svém jednání dne 2. února vzala návrh rozpočtu na vědomí a přijala stanovisko uvedené v bodě I předloženého materiálu. Návrh rozpočtu byl projednán 20. dubna v rozpočtovém výboru se schvalujícím usnesením.

Rozpočet je sestaven v souladu se zákonem 181/1991 a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 506/2002. Členění jednotlivých nákladových položek je v souladu s výše uvedeným zákonem a vyhláškou. Jedná se o pět hlavních nákladových položek limitovaných fixními závaznými částkami: spotřeba materiálu a služeb, osobní a sociální náklady, finanční náklady, pořízení dlouhodobého majetku a náklady na zabezpečení provozní činnosti FNM bez nákladů na realizaci privatizačních projektů.

Návrh rozpočtu je přirozeně poznamenán skutečností, že toto je poslední rozpočet Fondu národního majetku - Parlament již schválil návrh zákona, kterým se ukončuje činnost Fondu národního majetku k 31. 12. 2005 - s tím, že v rozpočtu jsou zahrnuty specifické části, které se týkají zrušení fondu, a současně vypořádání trvajících pracovních poměrů zaměstnanců Fondu národního majetku.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Předložený tisk projednal rozpočtový výbor. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 911/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru k návrhu rozpočtu nákladů na zabezpečení provozní činnosti Fondu národního majetku České republiky pro rok 2005, který máme ve sněmovním tisku 911. Rozpočtový výbor tento návrh rozpočtu nákladů projednal na své 43. schůzi dne 20. dubna 2005 a přijal usnesení č. 555, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala usnesení, kterým schvaluje rozpočet nákladů na zabezpečení provozní činnosti Fondu národního majetku České republiky pro rok 2005 podle sněmovního tisku 911.

Jinak co se týká projednávání v rozpočtovém výboru, pan ministr zde mnohé charakteristiky tohoto návrhu zmínil a na rozpočtovém výboru byl víceméně tento návrh vzat bez problémů na vědomí. Tolik moje úvodní zpráva.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku a ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, všeobecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu a pan zpravodaj přednese návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Martin Kocourek: V návaznosti na to, co řekl pan ministr a já ve své zpravodajské zprávě, navrhuji toto usnesení Poslanecké sněmovny: Poslanecká sněmovna schvaluje rozpočet nákladů na zabezpečení provozní činnosti Fondu národního majetku České republiky pro rok 2005 podle sněmovního tisku 911.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se hlásí pan poslanec Jaroslav Gongol. Dostala jsem informaci, že chtěl původně vystoupit ve všeobecné rozpravě. Není tomu tak. Takže prosím, teď máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové, mým úkolem nebylo se přihlásit do obecné rozpravy, chtěl jsem naopak pouze vystoupit v podrobné rozpravě.

Jak pan ministr zmínil, je to poslední rozpočet, což samozřejmě kvituji s povděkem, protože jsem několikrát v obecné rozpravě při jiných rozpočtech zdůvodňoval, že je to administrativní moloch, který rozprodává národní majetek bez jakékoliv zodpovědnosti za své kroky. Dovolte mi proto, abych i při posledním projednávaném návrhu rozpočtu předložil návrh na zamítnutí rozpočtu nákladů na zabezpečení provozní činnosti Fondu národního majetku České republiky pro rok 2005. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu tedy končím.

Nyní poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl dalším hlasováním.

 

Poslanec Martin Kocourek: Zrekapituluji-li podrobnou rozpravu, zazněly dva návrhy. Jeden plynoucí z usnesení rozpočtového výboru, kterým Poslanecká sněmovna schvaluje navržený rozpočet nákladů, a potom alternativní usnesení od kolegy Gongola, kterým by Poslanecká sněmovna měla zamítnout rozpočet nákladů na zabezpečení provozní činnosti Fondu národního majetku pro rok 2005.

Já doporučuji, abychom hlasovali v pořadí, jak byly návrhy podány, tzn. nejdříve bychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru, a poté v případě, že by nebylo přijato, bychom hlasovali o návrhu pana kolegy Gongola.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, souhlasím s vaším návrhem. Přistoupíme tedy k hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu rozpočtového výboru, tak jak jej přednesl pan zpravodaj.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 120 poslanců pro hlasovalo 72, proti 29. Tento návrh byl přijat.

 

Tím se druhý návrh stal nehlasovatelný, s čímž jistě souhlasí i pan poslanec Gongol. Mohu jen konstatovat, že návrh usnesení rozpočtového výboru byl přijat. Děkuji, končím projednávání bodu 111.

 

Nyní budeme pokračovat v projednávání bodu 115, kterým je

 

115.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu
státního závěrečného účtu České republiky za rok 2004 v Poslanecké sněmovně
a jejích orgánech a návrh na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP