Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, zahajuji odpolední jednání.

Máme před sebou další bod, kterým je

 

113.
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004
/sněmovní tisk 935/

 

Nejdříve přivítám veřejného ochránce práv pana JUDr. Otakara Motejla a prosím ho rovnou, aby předloženou zprávu uvedl. Máte slovo.

 

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl: Děkuji. Vážený pane předsedo, paní poslankyně a páni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tak jako každoročně se mi dostává i dnes cti přednést vám souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004. Shodou okolností jsem rád, že se tak stává právě dnes 12. května, protože vzápětí příští týden se tato Poslanecká sněmovna bude ve třetím čtení zabývat zákonem, kterým se novelizuje zákon o veřejném ochránci práv - jedná se o váš tisk 751 - kdy tedy mohu spoléhat na to, že úvahy a rozprava o rozsahu změn v tomto zákoně budou do jisté míry kvalifikovaně posíleny o poznatky, které jsem o dosavadní činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv shromáždil a které jsem demonstroval v závěrečné zprávě, kterou máte před sebou.

Po formální stránce jsme zvolil týž postup, jaký jsem zvolil v předcházejících třech závěrečných zprávách, přičemž se snažím při této příležitosti zdůraznit, že v druhé části, kde jsou ty poměrně populární vybrané případy z činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv, je skutečně pouze výběr, který sleduje spíš otázky typické a snaží se pokrýt celé široké spektrum problémů, než že by to byl nějaký exkluzivní výběr případů zvlášť pro reprezentaci činnosti směrodatný nebo vybíraný. Je třeba vycházet z toho, že se jedná o výběr z řešení více než 4500 stížností, které v roce 2004 Kancelář veřejného ochránce práv řešila.

Vaší pozornosti bych se samozřejmě dovolával zejména k části třetí a čtvrté závěrečné zprávy. Tam totiž podle mého názoru se naplňuje jeden z předních úkolů, kterými institut veřejného ochránce práv zejména vůči vám, Poslanecké sněmovně, jejímž jsem jakýmsi údem, je povinován, to znamená přinášet informace o určitých obecnějších rozměrech některých stížností, o obecnějších rozměrech z hlediska četnosti stížností. Přitom samozřejmě prosím, abyste vzali na vědomí, že ze zákonného principu, že se zabývám výlučně a především individuálními stížnosti občanů, ani informace o tom, co převládá v agendě veřejného ochránce práv, není vyčerpávajícím obrazem skutečného stavu veřejné správy; je ovšem víceméně reflexí toho, co se aktuálně v naší společnosti v jednání a přístupu a k řešení na úseku veřejné správy odehrává v tom kterém kalendářním období.

Já jsem nucen opakovaně se v části třetí vracet i k tomu, na co jsem poukázal již v předcházejících závěrečných zprávách a kteréžto problémy tam zmíněné se nenaplnily, resp. nebylo hledáno nebo nalezeno uspokojivé řešení těchto problémů. A proto prosím, abyste při své činnosti legislativní i při své činnosti politické se zaměřili i na tyto pasáže, neboť jsou to některé problémy, které nejsou zcela druhotné, které jsou do jisté míry určující pro pocit občana jako člověka, jako jednotlivce, který spoléhá na to, že stát, orgán státní správy, jeho problémy neoslyší a jeho problémy se bude snažit spravedlivě rozsoudit.

Děkuji vám proto za pozornost, kterou jste této zprávě věnovali. Děkuji vám za projevy důvěry, pokud se mi jich dostává tou formou, že někteří z vás předkládáte mé kanceláři problémy, se kterými se na vás občané obracejí. A děkuji za pozornost, kterou jste věnovali tomuto mému vystoupení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám za uvedení této souhrnné zprávy. Tuto zprávu projednal petiční výbor, máte usnesení jako sněmovní tisk 935/1, a prosím zpravodajku výboru paní poslankyni Zuzku Rujbrovou, aby nás o jednání výboru informovala.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Ano, pane předsedo. Pan veřejný ochránce práv poděkoval Poslanecké sněmovně za pozornost, kterou zprávě věnovala, a musím říci, že se poněkud stydím za prázdné lavice při jejím projednávání, protože jde o zprávu, která by každému, i kdo se agendou veřejného ochránce práv bezprostředně nezabývá, přiblížila v některých oblastech fungování státní správy a problémy, s nimiž se nejčastěji občané na ombudsmana obracejí. A je třeba konstatovat, že těchto podnětů je poměrně hodně, za loňský rok více než 4500, a že občané už, možná i díky poměrně dobré informační agendě úřadu ombudsmana, znají pravomoci veřejného ochránce práv tak, že počet stížností, které se obracejí na tento úřad, aniž by bylo v kompetenci úřadu je řešit, se poměrně snížil.

Pokud jde o vlastní zprávu, při projednávání v petičním výboru jsme konstatovali, že je po formální i obsahové stránce velmi dobrá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP