Neautorizováno !


 

(11.50 hodin)
(pokračuje Kupčová)

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 544 ze dne 13. dubna letošního roku. Předložené usnesení uvede pan poslanec Michal Kraus, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Michal Kraus: Vážené dámy, vážení pánové, omlouvám se za malou technickou záležitost, kterou jsem teď potřeboval vyřešit.

Předpokládám, že všichni jste se dokonale seznámili s tiskem 544, kterým je usnesení ze 42. schůze rozpočtového výboru, která přijala Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2004. Rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém se stanovuje harmonogram podle tohoto textu a ve kterém se současně stanovuje přikázání jednotlivých kapitol jednotlivým parlamentním výborům. Samozřejmě se také doporučuje zařadit předsedovi Poslanecké sněmovny vládní návrh státního závěrečného účtu na rok 2004 do návrhu příští, tedy červnové schůze. V podstatě to jsou záležitosti, které v tomto usnesení jsou opatřeny. Předpokládám, že se jedná o usnesení, které je běžné, stabilní. Projednáváme ho pravidelně a nevybočuje nijak z jednotlivých projednávání státního závěrečného účtu v minulých letech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku a také nevidím nikoho, že by se hlásil z místa. Všeobecnou rozpravu tedy končím.

Nyní přistoupíme k podrobné rozpravě. Poprosím pana poslance Michala Krause. - Pan poslanec Karel Vymětal a potom pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní místopředsedkyně. Samozřejmě děkuji i panu předkladateli za slovo, které mi dovolil, abych přednesl.

Mohu ubezpečit pana poslance Krause prostřednictvím paní předsedající, že jsem si důkladně prostudoval předložený návrh nikoliv tisku 544, ale to je usnesení 544 rozpočtového výboru. Tisk je úplně o něčem jiném v tomto čísle. Právě proto, že je to takové obligátní, a možná že si toho už málokdo všímá, tak jsem při podrobném studiu zjistil, že tam děláme jednu chybu v tomto návrhu. Opakujeme ji při státním rozpočtu, opakujeme ji při státním závěrečném účtu a je to pořád kolem dokola. A sice je málo kapitol, které jsou nějakým dokumentem nebo zákonem určeny, kdo je má projednávat. Touto kapitolou je kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu. V zákoně o jednacím řádu se totiž jasně tvrdí v § 46 odst. 4 písm. g), že při plnění těchto úkolů mu přísluší zejména, organizačnímu výboru - g) - připravovat návrh rozpočtu Sněmovny pro jeho projednání ve Sněmovně a projednávat jeho plnění.

Takže z tohoto důvodu navrhuji, aby kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu - byla přikázána organizačnímu výboru v souladu se zákonem o jednacím řádu. Děkuji za pozornost.

Ne také - jenom organizačnímu výboru, poněvadž ten to má potom předkládat jako všechny ostatní výbory rozpočtovému výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Poprosím nejdříve pana zpravodaje, aby alespoň odkázal na návrh usnesení rozpočtového výboru, který přednesl ve všeobecné rozpravě, nicméně v podrobné rozpravě by měl padnout.

 

Poslanec Michal Kraus: Chápu návrh kolegy Vymětala jako pozměňovací návrh k tisku, který je předložen. Já osobně se domnívám, že vzhledem k tomu, že on to nepoložil jako rozšiřující návrh, ale alternativní návrh, že je to návrh, který nejenže je tedy neobvyklý, a navíc z textu jednacího řádu nevyplývá přesně tato povinnost. Kromě toho rozpočtový výbor stejně v závěru projednává všechny kapitoly na základě usnesení jednotlivých orgánů, čili mám za to, že bychom se měli držet tradice. Nemám pocit, že by tím projednáváním v uplynulých letech byla kapitola Poslanecké sněmovny Parlamentu projednána méně kvalitně, než by bylo potřeba. Domnívám se, že by usnesení mělo být přijato tak, jak je navrženo. Nicméně samozřejmě o návrhu pana kolegy Vymětala bude nezbytné hlasovat jako o pozměňovacím návrhu. Osobně jej nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tak podrobnou rozpravu končím.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování. Jestli jsem dobře pochopila pana poslance Krause, tak se domnívám, že nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vymětala.

 

Poslanec Michal Kraus: Pozměňovací návrh pana kolegy Vymětala je konkrétně k bodu II bod 2, kde se kapitoly státního závěrečného účtu včetně státních fondů přikazují jednotlivým výborům takto: V položce rozpočtový výbor - kapitola 302 - Poslanecká sněmovna - vypustit. Nově zařadit položku organizační výbor a zařadit kapitolu 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 124 poslanců pro hlasovalo 38, proti 30. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej předložil rozpočtový výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 124 pro hlasovalo 87, proti 2. Návrh usnesení byl schválen.

 

Končím projednávání bodu 115.

 

Dalším bodem, a to předposledním, je bod

 

116.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv
politických stran a politických hnutí za rok 2004

 

Vidím předsedu poslaneckého klubu ODS. Hlásí se o slovo. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi požádat o hodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím ještě chvilku vydržte. Pokud jsem tomu dobře rozuměla, tak pan předseda upřesnil svůj požadavek, že přestávku chce vyhlásit ve 12.15, takže se domnívám, že můžeme stačit projednávání bodu 116.

Prosím pana poslance Antonína Macháčka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás už tradičně seznámil s průběhem projednávání výročních finančních zpráv politických stran a hnutí. Víte dobře, že v minulém roce jsme provedli určitou korekci v předmětném zákonu 424, kde jsme si stanovili, že Poslanecká sněmovna se výročními finančními zprávami bude zabývat jednou v roce. Termín dodání byl pevně stanoven na 1. duben včetně podacího razítka na poště. Musím říci, že drtivá většina výročních finančních zpráv politických stran a hnutí byla doručena v souladu s termínem.

Podvýbor pro kontrolu, kterému to v prvé fázi přísluší, projednal doručené výroční zprávy. Požádali jsme o určitou korekci drobných formálních nedostatků, které byly operativně napraveny, takže jsme mohli jako podvýbor pro kontrolu konstatovat to, co pak najdete v návrhu usnesení.

S výsledkem tohoto projednávání a šetření byl seznámen rozpočtový výbor, který pak na své schůzi dne 20. dubna souhlasil s tím, co podvýbor pro kontrolu předložil rozpočtovému výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP