Neautorizováno !


 

(11.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 215. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 152 poslanců, pro 108, proti 2. Návrh byl přijat. Bod je přerušen.

 

Já děkuji všem aktérům a předávám řízení schůze paní místopředsedkyni Jitce Kupčové.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

76.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci
zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými
státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé,
podepsaná dne 11. října 2004 v Lucemburku
/sněmovní tisk 947/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí, pan Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, Tádžikistán je země, která je přitažlivá nejenom pro Evropskou unii. Proto smlouva, kterou předkládáme, je smlouva smíšená, neboť sleduje zájem Evropské unie mít smlouvu s Tádžikistánem, tak jak je obvyklé pro další země regionu, ať už je to Ruská federace, Ukrajina, Moldávie, Gruzie, Arménie, Ázerbajdžán a další země. Pak je tady druhý důvod, a to je důvod České republiky, protože i pro nás jako pro Českou republiku je Tádžikistán mimořádně atraktivní a zajímavá země.

Spolupráce, která je pokryta touto mezinárodní smlouvu, je spolupráce velmi široká. Zahrnuje oblast sociální, hospodářské spolupráce, financí, obchodu, vědy, technologie, informační společnosti, kultury apod. Důležité ale je, že tato smlouva má poprvé doložku nebo část, která se týká boje proti terorismu, což je v této smlouvě nové. Dosud to v těchto smlouvách nebylo. A je to velmi důležité, protože Tádžikistán je v oblasti, odkud dochází k financování terorismu. Já samozřejmě netvrdím, že Tádžikistán podporuje nebo financuje terorismus. Ale je to v oblasti kolem Afghánistánu, a všichni dobře víme, jaký problém je s ilegálním pěstováním narkotik, s nelegálním prodáváním narkotik a s tím spojenými aktivitami včetně aktivit, které jsou napojeny na podporu mezinárodního terorismu.

Takže jsou tady dva důvody. Důvod České republiky na velmi intenzivní hluboké spolupráci s Tádžikistánem. Druhý důvod je mít tyto standardní vztahy, jako je obvyklé s ostatními zeměmi pro Evropskou unii jakožto takovou. A z tohoto důvodu si vás dovolím, vážené poslankyně a vážení poslanci, požádat o další podporu v legislativním procesu, tak aby byl vysloven souhlas s ratifikací této smlouvy, neboť jde o smlouvu prezidentskou. Takže z tohoto důvodu je potřeba, aby byl vysloven náš souhlas.

To je několik úvodních poznámek k této smlouvě. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Reiber.

 

Poslanec Vladimír Reiber: Dámy a pánové, vztahy mezi Tádžikistánem a Evropskými společenstvími jsou v současné době upraveny dohodou o obchodu a spolupráci podepsanou s bývalým Sovětským svazem, platnou od 1. 4. roku 1990. Od roku 2003 probíhala jednání s cílem uzavřít dohodu o partnerství a spolupráci, zakládající partnerství mezi Evropským společenstvím a jejími členskými státy a republikou Tádžikistán.

Dohoda obsahuje obdobná ustanovení jako ostatní dříve uzavřené dohody, například s Ruskou federací, Ukrajinou, Gruzií a řadou dalších, ke kterým již Česká republika přistoupila rozšiřovacím protokolem. Tímto naše republika přispěje i k posílení přítomnosti Evropské unie v oblasti střední Asie z hlediska politického, hospodářského i obchodního. Navíc zde může uplatnit svoji dříve nabytou výbornou pověst. Oproti všem jiným, jak již uvedl pan ministr, tato dohoda navíc obsahuje ustanovení o boji proti terorismu a proti šíření zbraní hromadného ničení. Kromě toho umožňuje jednostranné pozastavení jejího provádění v případě porušení důležité části dohody, jako je dodržování demokracie, lidských práv, zásad tržního hospodářství. Dohoda bude vymezoval bilaterální obchodní vztahy mezi Evropským společenstvím a Tádžikistánem. Obě strany si poskytnou doložku nejvyšších výhod a odstraní množstevní omezení ve vzájemném obchodě. Předpokládá se i vzájemné sbližování právních předpisů. Dohoda se sjednává na dobu deseti let s možností automatického prodlužování platnosti.

Do doby, než po ukončení ratifikačního procesu vstoupí dohoda v platnost, se bude provádět prozatímní dohoda mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Tádžickou republikou na straně druhé. Tato prozatímní dohoda je z věcného hlediska shodná s příslušnými ustanoveními dohody, avšak není smlouvou mezinárodní. Je plně ve výlučné pravomoci Evropského společenství a Euratomu. S jejím uzavřením vysloví souhlas svým rozhodnutím Rada Evropské unie a o tomto jsou jednotlivé vlády informovány. Vyslovení souhlasu s podpisem dohody a vzetí na vědomí uzavření prozatímní dohody bude ministr zahraničních věcí prezentovat při hlasování o uvedených rozhodnutích v Radě Evropské unie.

Pro vstup dohody v platnost je nezbytná ratifikace všemi členskými státy. Při jejím provádění se nepředpokládá dopad na státní rozpočet České republiky ani Evropské unie.

Doporučuji postoupit tento tisk před druhým čtením k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k hlasování. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se ptám, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání této smlouvy zahraničnímu výboru. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 216. Z přítomných 150 pro hlasovalo 102, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Končím projednávání bodu 76.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

77.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva
o potlačování financování terorismu ze dne 9. prosince 1999
/sněmovní tisk 954/ - prvé čtení

 

Prosím opět pana ministra zahraničních věcí, pana Cyrila Svobodu, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, tato smlouva je mimořádně důležitá. Jde o Mezinárodní úmluvu o potlačování financování terorismu. Zdůrazňuji tento akcent, protože terorismus je dnes vlastně privatizován. Žádný stát nekontroluje terorismus a terorismus je financován. Je financován těmi, kteří používají terorismus jako svůj nástroj v konfliktu, který existuje. A všichni se shodujeme na tom, že mezinárodní terorismus a šíření zbraní hromadného ničení je největší hrozba, které dnes čelíme, které čelí mezinárodní společenství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP