Neautorizováno !


 

(9.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a usnesení rozpočtového výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 852/1 až 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Vladimír Reiber.

 

Poslanec Vladimír Reiber: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, která spočívá v zařazení Mongolska mezi země, ve kterých EBRD působí, jak vyplývá z rezoluce Rady guvernérů EBRD číslo 90 ze dne 30. 1. 2004.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče, a prosím, aby se slova ujal opět pan poslanec Svatomír Recman jakožto zpravodaj rozpočtového výboru.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Chci říci, že dnes je to naposled, co zde vystupuji jako zpravodaj rozpočtového výboru ke smlouvám projednávaným ve druhém čtení. V tomto případě je to Dohoda o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, sněmovní tisk 852.

Rozpočtový výbor uvedenou dohodu projednal na 42. schůzi, která se konala 13. dubna letošního roku, a přijal usnesení č. 525, které je obsahem tisku 852/3, který jste obdrželi v písemné podobě. Rovněž k této dohodě zaujal rozpočtový výbor kladné stanovisko a doporučuje Poslanecké sněmovně dát souhlas k ratifikaci dohody.

Konkrétní návrh usnesení je tohoto znění: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, která spočívá v zařazení Mongolska mezi země, ve kterých EBRD působí, tisk 852.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Přihlášky nejsou, takže rozpravu končím. Přistoupíme k závěrečnému hlasování o usneseních, která jsou shodná.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 205. Kdo souhlasí s usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 205 z přítomných 124 poslanců pro 103, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Bod je ukončen. Děkuji všem protagonistům a budeme se nyní věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

59.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci
mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Státem Izrael
o civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS)
/sněmovní tisk 799/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, cílem této dohody je podpořit, usnadnit a posílit spolupráci mezi Evropou a Izraelem na vytvoření civilního globálního družicového navigačního systému. Sjednání této dohody nebude vyžadovat dodatečné zdroje ze státního rozpočtu České republiky a naopak vláda považuje tuto dohodu za možnost zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť a českého průmyslu do aktivit předpokládaných touto dohodou. Věřím, že tuto dohodu podpoříte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Stanislava Fischera, aby odůvodnil usnesení výboru, které máme k dispozici jako sněmovní tisk 799/1.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, zahraniční výbor se tímto vládním návrhem zabýval na své 43. schůzi dne 14. dubna 2005 a přijal k němu následující usnesení.

Po odůvodnění náměstkyně ministra dopravy Daniely Kovalčíkové, zpravodajské zprávě poslance Stanislava Fischera a po rozpravě zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Státem Izrael o civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS);

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Doporučuji podpořit vládní návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a v hlasování pořadové číslo 206 rozhodneme o usnesení, které je k dispozici ve sněmovním tisku 799/1 z dílny zahraničního výboru.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 206. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 206 z přítomných 127 poslanců pro 103, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Šimonovskému, panu poslanci Fischerovi a končím projednávání bodu 59.

 

Dalším bodem je

 

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o strategickém posuzování životního prostředí
k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
/sněmovní tisk 830/ - druhé čtení

 

K tomuto bodu vítám ministra životního prostředí Libora Ambrozka a dávám mu zároveň slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, předkládám návrh na ratifikaci Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí. Česká republika podepsala protokol 21. května 2003 v Kyjevě na 5. ministerské konferenci o životním prostředí pro Evropu.

Strategické posuzování vlivu na životní prostředí se v posledních deseti letech stává jedním z klíčových nástrojů ochrany životního prostředí zejména proto, že během přípravy plánů, programu, politiky či legislativy lze řešit a odstranit případné konflikty v životním prostředí již ve fázi plánovacího procesu, a nikoliv až v okamžiku, kdy je o realizaci záměru rozhodnuto. Evropská unie sjednání protokolu vítá. Protokol je plně v souladu se současnou politikou Evropské unie podpory naplňování cardiffského procesu zaměřeného na integraci environmentálních aspektů do sektorových politik a také lisabonského procesu.

V současnosti jsou podmínky k naplňování protokolu zajištěny novelou zákona č. 100/2001 Sb., která ve znění zákona č. 83/2004 Sb. vstoupila v platnost 1. května 2004. Proto je tady protokol předkládán k ratifikaci Parlamentu až nyní, poté co byly podmínky pro naplnění zajištěny. Ekonomické dopady uplatňování protokolu jsou pokryty náklady na implementaci výše uvedené novely a hrazeny z rozpočtu Ministerstva životního prostředí a krajů.

Předkládaný protokol patří do kategorie mezinárodních smluv o věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, a byl projednán a odsouhlasen už v Senátu Parlamentu České republiky. Proto si vás dovoluji požádat, abyste svým rozhodnutím umožnili další posun v ratifikačním procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Břetislava Petra, aby odůvodnil usnesení výboru, které máme k dispozici jako sněmovní tisk 830/1.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, zahraniční výbor na své 43. schůzi z dubna 2005 přijal usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlas s ratifikací Protokolu o strategickém posuzování životního prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí, které přesahují rámec jednotlivých států.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP