Neautorizováno !


 

(11.30 hodin)

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, výbor pro obranu a bezpečnost na své 53. schůzi dne 14. 4. 2005 přijal usnesení číslo 199. Po odůvodnění náměstka ministra obrany Ing. Jaroslava Kopřivy, zpravodajské zprávě poslance Ing. Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2004, sněmovní tisk 902;

2. pověřuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu tedy končím.

Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné a pan zpravodaj přednese návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2004.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu, tak jak jej přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 111 pro hlasovalo 91, proti 1. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

110.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2004
/sněmovní tisk 925/

 

Prosím opět místopředsedu vlády pana Zdeňka Škromacha, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych opět zastoupil pana ministra Kühnla, který se nemohl zúčastnit jednání, a přednesl úvod k tomuto bodu, který je, jak předpokládám, také nekonfliktní.

Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2004 předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky na základě usnesení vlády ze dne 23. února 2005 číslo 223. Tento materiál poskytuje přehled o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky realizovaných na základě usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 číslo 1240.

Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány z důvodů účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a jednáních a k zabezpečení operací, jak jsou uvedeny v předloženém materiálu. V části II Předkládací zpráva jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území České republiky, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze číslo 1, a o tranzitních průjezdech a přeletech, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze číslo 2.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost a žádám o projednání předloženého materiálu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 925/1. Prosím opět pana zpravodaje výboru poslance Antonína Seďu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, usnesení výboru pro obranu a bezpečnost číslo 200 z 53. schůze ze dne 14. 4. 2005 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2004:

Po odůvodnění náměstka ministra obrany Ing. Jaroslava Kopřivy, zpravodajské zprávě poslance Ing. Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2004, sněmovní tisk 925.

2. Výbor pro obranu a bezpečnost pověřuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Alexandra Černého. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi jen jednu drobnou poznámku. Jak jste si všimli v předchozím hlasování, když se jednalo o problematiku vojenských cvičení, klub komunistických poslanců neměl problém zvednout ruku pro podporu této informace. Dnes projednáváme hned vzápětí další tisk, který se týká přeletů a přejezdů, a tady už je to trošku složitější.

Bezesporu jste si všimli v předložené zprávě, především v příloze, že tam jsou desítky a stovky přeletů, z nichž některé jsou ne zcela přesně identifikovány. My jsme vždy měli velké výhrady vůči tomu, abychom tady schvalovali bez jakékoliv bližší informace přelety, které souvisejí se zabezpečováním například vojenských misí v Afghánistánu, v Iráku a jinde.

Nedávno nás bezesporu zaujala informace o tom, jakým způsobem se pravděpodobně přes území České republiky převáží prazvláštní náklad lidí z území USA, kteří by měli být podle informací z USA samotných podrobováni nelidskému mučení na území třetího státu. To jsou mimo jiné také důvody, proč nemůžeme vyjádřit souhlas se zprávou, která nás takto paušálně nabádá k tomu, abychom souhlasili se všemi přelety uskutečněnými přes naše území.

Proto tedy vezměte na vědomí, že poslanci Komunistické strany Čech a Moravy pro tuto informaci ruku rozhodně nezvednou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Pan místopředseda vlády Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Pokud mám informaci, tak ministr obrany Kühnl slíbil, že pro příští zprávu už tuto identifikaci doplní o upřesnění, které bylo požadováno, takže předpokládám, že při příští zprávě už nebude mít ani poslanecký klub KSČM důvod pro to nehlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Vidím pana poslance Vladimíra Laštůvku, že se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, paní předsedající. Já jsem sice rád za slova, která uvedl pan místopředseda vlády, nicméně byl jsem připraven i tak vystoupit s tím, abychom hlasování o tomto bodu odložili až do doby, než nám ministr obrany, popřípadě ministr zahraničí podá informaci o těch ověřených-neověřených informacích, o kterých se ve sdělovacích prostředcích České republiky, v amerických tiskovinách i jinde hovoří. Jestliže jsou to přelety a jsou přes Českou republiku a jestliže jsou otázky nad obsahem těch letadel, tak si myslíme, že je namístě, abychom právě při příležitosti tohoto bodu vyslechli zevrubnou, věcnou, pravdivou informaci. Pan ministr zahraničí Cyril Svoboda měl příležitost v tomto okamžiku odpovědět, nebo přiblížit nějaké informace, pokud je k dispozici má, popřípadě pan ministr obrany.

Za těchto okolností si myslím, že je obtížné o tom hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, ještě mi prosím neodcházejte, protože já jsem dost dobře neporozuměla, jestli skutečně takový návrh na přerušení projednávání dáváte.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Ano, dávám návrh na přerušení projednávání.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Přerušení do doby, než budou doplněny informace, o kterých se tady hovořilo.

Ptám se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikdo. Pan poslanec Laštůvka zřejmě měl na mysli, abychom, pokud bude jeho návrhu vyhověno, přerušili tento bod před ukončením všeobecné rozpravy. Je tomu tak, pane poslanče? Ano. Pokud se nikdo další nehlásí, nezbývá mi než nechat hlasovat o návrhu pana poslance Laštůvky.

Všechny vás před tímto hlasováním odhlásím a prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Pro ty, kteří budou přicházet, opakuji, že budeme hlasovat o návrhu pana poslance Laštůvky na přerušení projednávání tohoto bodu a odročení do doby, než budou z Ministerstva obrany doplněny informace, o kterých se tady hovořilo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP