Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Kdysi dávno tuto službu poskytovaly třeba fary a tato služba je neustále součástí tohoto typu péče o kojence v Německu. První takovýto babybox měl být nainstalován v Gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice u Apolináře zde v Praze. Všichni lékaři a sestry dle informací nadačního fondu STATIM s tím souhlasili. Když se ředitel obrátil na Ministerstvo zdravotnictví, to dalo velmi zásadní a příkrý nesouhlas.

Proto si vás dovoluji, paní ministryně, zeptat, z čeho plyne váš zásadní nesouhlas s touto možností záchrany byť třeba jen jednoho jediného dětského života za rok. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má ministryně zdravotnictví paní Milada Emmerová. Prosím.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Děkuji. Vážení páni poslanci, paní poslankyně a speciálně paní poslankyně Talmanová, Ministerstvo zdravotnictví se velmi podrobně zabývalo záměrem nadačního fondu pro odložení děti STATIM zřídit a provozovat babybox pro anonymní odložení dítěte v plotové zdi Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. Na Ministerstvu zdravotnictví proběhlo dne 7. března letošního roku k dané problematice jednání za účasti příslušných odborníků, kterého jsem se osobně zúčastnila. Po zvážení všech dostupných medicínských, právních, technických i etických hledisek Ministerstvo zdravotnictví nepodporuje záměr nadačního fondu pro odložené děti STATIM zřídit a provozovat babybox pro anonymní odložení dítěte v plotové zdi Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a anonymní odkládání dětí nepovažuje ze všech uvedených hledisek za přijatelné. V tomto smyslu vydalo Ministerstvo zdravotnictví k dané problematice prohlášení, které bylo uveřejněno na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví a se kterým byla seznámena média.

Problematika používání babyboxů není v České republice právně upravena. Jde o oblast spadající pod péči o děti upravenou veřejnoprávními normami, v nichž neplatí zásada "co není zákonem zakázáno, je dovoleno". Přijetí právní úpravy umožňující použití babyboxů není ze strany Ministerstva zdravotnictví podporováno.

Z nejzávažnějších právních aspektů souvisejících s provozováním babyboxu lze jmenovat následující:

1. Úmluva o právech dítěte. Úmluva o právech dítěte, která je součástí našeho právního řádu a která výslovně zakotvuje právo dítěte na život, právo dítěte na identitu, právo dítěte znát svůj původ a být v péči svých rodičů, přičemž smluvní státy úmluvy jsou povinny respektovat tato práva v nejvyšší možné míře, je-li to možné. Stát nesmí položit či vystavět takové překážky, které by navždy vyloučily, resp. znemožnily, aby dítě poznalo své rodiče. Úmluva o právech dítěte tvoří kompaktní celek navzájem provázaných práv, není proto možné jednotlivá práva posuzovat bez souvislosti s ostatními.

2.Výkon sociálně-právní ochrany dětí je věcí veřejnoprávní, kterou nelze vykonávat jinak než v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. Zákon č. 94/1963 Sb. nezná institut nalezeného dítěte. Matkou dítěte je žena, která dítě porodila. V návaznosti na výše uvedené statusový vztah rodiče-dítě zaniká až právní mocí rozhodnutí o osvojení.

3. Dle zákona č. 48/1997 Sb. se dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Případné zavedení babyboxů by indukovalo porody mimo zdravotnická zařízení a znamenalo by zhoršení dosavadní vysoké úrovně perinatální péče v České republice, která je naší chloubou. Z hlediska hygienicko-epidemiologického by babybox musel splňovat technické parametry inkubátoru jako zdravotnický prostředek.

Domnívám se, že přijetím zákona o utajených porodech byla projevena dostatečně dobrá vůle z hlediska státu pro ty ženy, které jsou v určité tísni a které nemíní dítě ponechat ve vlastní péči.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Prosím paní poslankyni Talmanovou.

 

Poslankyně Lucie Talmanová:Vážená paní ministryně, odvolávala jste se zejména na Úmluvu o právech dítěte. Řekněte mi prosím - není základním právem narozeného dítěte žít a není naší povinností pro to udělat maximum, byť by se vám tento způsob, třeba babyboxu, zdál nestandardní?

Dovolte mi ještě jednu poznámku. Variantou babyboxu ve zdi porodnické kliniky u Apolináře je popelnice v ulici U Apolináře. Opravdu budete trvat na tomto stanovisku i nadále?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Vážená paní poslankyně, pokud jste nenašla stanovisko Ministerstva zdravotnictví na internetových stránkách, já vám ten podrobný text dám, protože by se vymykal časovým relacím této interpelace. Tam je velmi podrobně zdůvodněno, proč je nedoporučován tento způsob babyboxů pro to, abychom zaručovali život dítěte. Já myslím, že tyto věci jsou zcela výjimečné, dějí se, to je pravda, ale jsou tak řídké, že snad proto nemusíme zařizovat tento institut babyboxů a tím vlastně okrádat dítě-nalezence o základní znalosti o svém původu, o anamnéze rodičů atd. Jsou pro to mezinárodně přijaté normy, které to dostatečně zdůvodňují.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A to byla interpelace paní poslankyně Lucie Talmanové. Dalším interpelujícím bude pan poslanec Zbyněk Novotný, interpelovanou bude paní ministryně Dana Bérová a jedná se o elektronický podpis.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, vážená paní ministryně, novela zákona č. 126/2003 Sb., kterou se mění zákon č. 269/94 Sb., o rejstříku trestů, měla umožnit fyzickým osobám požádat o vydání výpisu z rejstříku trestů a o nahlédnutí do opisu z rejstříku trestů elektronickou cestou. V souladu s tímto zákonem zřídil rejstřík trestů elektronickou podatelnu, která ovšem, jak jsem se dověděl z internetových stránek rejstříku trestů, nemohla z důvodu chybějící právní úpravy ohledně jednoznačné identifikace osob řádně přijmout a vyřídit přijatou žádost.

Chybějící právní úprava jednoznačné identifikace osob je obsažena v novele zákona 440/2004 Sb., o elektronickém podpisu, ve které se ministerstvo zavazuje stanovit strukturu údajů a postupy orgánů veřejné moci uplatňované pro tuto identifikaci. Vyhláška Ministerstva informatiky o elektronických podatelnách, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2005, k identifikaci uvádí: "Údaj, na jehož základě je možné osobu jednoznačně identifikovat, se uvádí ve struktuře desetimístného čísla v desítkové soustavě v určeném rozsahu a je spravován ústředním orgánem státní správy." Tato vyhláška však již nestanovuje zmiňovaný ústřední orgán státní správy, který má spravovat jednoznačný identifikátor, a ani neukládá tomuto správci povinnost poskytovat ostatním orgánům na jejich žádost tyto údaje.

A nyní moje otázka, vážená paní ministryně: Z jakého důvodu neschválilo ministerstvo správce jednoznačného identifikátora, kterého samo ve své vyhlášce požaduje? A pokud tento správce existuje, kdo je tímto správcem a proč jeho existence není známa příslušným orgánům? Děkuji vám za odpověď.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP