Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)
(pokračuje M. Beneš)

Častokrát zde hovoříme o střetu zájmů. Já jsem ten zastánce, který nevěří v napsaný střet zájmů. Garantuji vám, pane ministře, že bych nikdy nezaměstnal člověka, který je v sedmi společnostech, jako ředitele odboru.

Vážený pane ministře, počítáte s tím, že pan Ing. Fajfr, protože o toho jde, bude nadále ředitelem odboru na vašem ministerstvu při tak velkém vytížení v soukromých společnostech?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Slyšeli jsme interpelaci. Prosím pana ministra Martínka, aby odpověděl. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane předsedo, vážený pane kolego, vážené kolegyně a kolegové, když jsem byl informován o obsahu interpelace, tak jsem samozřejmě hledal, kde může být zakopaný pes. Proto jsem se samozřejmě spojil s personálním odborem úřadu, který mám tu čest vést, a na vaši interpelaci musím odpovědět následujícím způsobem.

Já samozřejmě chci, aby všichni zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj veškeré své úsilí a um věnovali především úkolům, které toto ministerstvo má, nemá jich málo, a myslím si, že náplň práce, kterou jednotliví členové ministerstva, moji spolupracovníci mají, je vytíží natolik, aby mohli skutečně prokázat, že něco umějí a něco znají. Z tohoto důvodu jsem si také nechal okamžitě vypracovat materiál od personálního odboru, kde mám zaneseny účasti jednotlivých zaměstnanců ministerstva v jednotlivých komisích a dalších orgánech, které ministerstvo buďto zřizuje, nebo se nějakým způsobem podílí na jejich existenci. V této chvíli nemohu než konstatovat, že mám tento materiál k dispozici a budu v nejbližším období prověřovat jednak to, co jednotlivé komise znamenají, co obnášejí, kolik práce musí mí spolupracovníci odvádět a kolik času jim to zabere.

Samozřejmě že Ministerstvo pro místní rozvoj má také úpravu problematiky střetu zájmů pro zaměstnance v pracovněprávním vztahu. Nebudu tady asi ten materiál číst, protože vyplývá ze zákoníku práce z § 73.

Po oznámení vaší interpelace jsem tedy hledal, kdo by eventuálně mohl být předmětem vaší interpelace. Pana ředitele regionálního rozvoje, sekce regionální politiky, jsem zjistil. Zjistil jsem, že zatím ve výpisu obchodního rejstříku skutečně figuruje v několika statutárních orgánech. Dle mého názoru a dle mých informací je to v šesti orgánech, nikoli v sedmi. Nicméně všichni víme, že obchodní rejstříky se mění různým způsobem, a je otázkou, v jaké reálné situaci je v současné době.

Byl jsem informován, že pan ředitel informoval ke dni nástupu, že ukončil veškerou svou činnost. Byl také personálním odborem na tuto záležitost písemně upozorněn. Na základě vaší interpelace budu samozřejmě okamžitě žádat, aby měl předloženy doklady o tom, že tvrzení, které při svém nástupu do činnosti učinil, se zakládají na pravdě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Beneš ještě využije možnosti vystoupit.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Ta sedmá společnost, pane ministře, je v konkursu. Myslím si, že by to byla dobrá kvalifikace pro Ministerstvo pro místní rozvoj.

Pak mi ještě dovolte říci, že pan Ing. Fajfr kromě toho, co jsem říkal, ještě do 16. listopadu minulého roku byl společníkem stejné firmy se stávajícím panem premiérem. Vím, že obchodní soudy pracují relativně pomalu, vím ale, že ministr si umí vymazání zařídit, chce-li, poněkud rychleji. A vážený pane ministře, ať už udělá pan Ing. Fajfr cokoli, tak se nikdy nezbaví toho, co jej provází, tedy podezření z krachu kampeličky, podezření z velikého konfliktu zájmů mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, chcete-li, odborem pro regionální rozvoj, a firmami, ve kterých působil ať už sám nebo s panem premiérem.

Přeji vám hodně zdaru do vyřešení této šlamastyky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla poslední interpelace, ale pan ministr ještě dostane příležitost zareagovat.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane kolego, myslím, že bychom měli postupovat přesně podle zákona. Pokud pan Ing. Fajfr postupoval podle zákona, tak není žádný důvod, aby byl postihován. Věci, které jste tady říkal, jsou mediálně známé. Pokud je mi známo v této chvíli, tak proběhla v jeho věci určitá šetření, která neshledala, že by porušil zákon. To znamená, já nemohu než vycházet ze známého právního pravidla, na kterém je založena právní stabilita každého demokratického státu, a to je presumpce neviny. Bohužel v naší zemi se mnohdy tato jednoduchá a velmi potřebná právní norma stává velmi pofidérní.

Pokud se týká vaší poznámky na Ministerstvo pro místní rozvoj a srovnání s firmou v konkursu, já vás ujišťuji, že toto ministerstvo v žádném konkursu není. Má spoustu velmi potřebné práce, rozhoduje o značných finančních prostředcích, které jsou tolik potřebné pro rozvoj regionů. A v programovém prohlášení vlády existuje mimo jiné úkol, aby toto ministerstvo připravilo koncepci regionálního rozvoje České republiky. A jsem přesvědčen, že tato koncepce bude naprosto zřetelná a jasná, dokáže zcela evidentně, že je třeba, aby k decentralizované veřejné správě existoval také odpovídající centrální úřad vlády, který by zastupoval jednotlivé regiony, jednotlivé obce a města při projednávání ve vládě, protože, ctěný kolego, zajisté víte, že s tímto jsou problémy, protože v současné době v podstatě nikdo města a obce z jednotlivých ministrů nezastupuje. A je také nezastupitelnou rolí státu, aby pomáhala, koordinovala a sledovala vývoj v jednotlivých regionech a aby také zasahovala v případě nerovnoměrného vývoje. Jsem přesvědčen, že tato koncepce bude důstojnou alternativou k nulovému řešení, které v této záležitosti přijala ODS.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi. V této chvíli končím interpelace na vládu České republiky a poprosím paní místopředsedkyni Kupčovou, aby se ujala řízení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dámy a pánové, budeme pokračovat v jednání. Máme na programu bod

 

119.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Na pořad jednání 44. schůze Poslanecké sněmovny jsou předloženy dvě odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní přistoupíme k projednávání těchto odpovědí na písemné interpelace. První interpelace je na předsedu vlády, pana Jiřího Paroubka. Tehdejší předseda vlády Stanislav Gross odpověděl na interpelaci poslance Ivana Langera ve věci nestandardního postupu při prodeji státního podílu ve společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a. s. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 892.

Otevírám rozpravu, do které předpokládám, že se jako první hlásí pan místopředseda Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP