Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Pokud bych vám měl odpovědět na vaši otázku, jestli dárkové balíčky jsou připraveny i na jiných resortech, řekl bych to jinak. Dárkové balíčky určitě nejsou připraveny na jiných resortech. Je možné, že někde na některém resortu uvažují o tom, že by použili služeb Telecomu, ale to nelze vyloučit a určitě to bude na základě výběrového řízení, na základě řádné smlouvy, na základě kontrolovatelné smlouvy, tak jako je kontrolovatelná smlouva tato. Pokud tam zjistíte některé nesrovnalosti mezi cenou, dodávkami prací, tak se s námi o ně podělíte.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec Bratský položí ještě doplňující otázku.

 

Poslanec Petr Bratský: Ne doplňující, jenom zopakuji tu druhou. Pane předsedo vlády, já jsem se ptal, jestli je, nebo není pravda, že všichni z uchazečů o Český Telecom znali dopředu stejné podmínky a nemohli vědět o tom, například zatímco jedna společnost by třeba věděla, že takové státní zakázky budou. To je potom jednoduché, když kupujete za 60 miliard nebo 67 miliard a víte, že se vám 7 miliard vrátí, tak potom samozřejmě, kdyby jedna jediná společnost o tom věděla, tak by to postavilo soutěž do poněkud jiného světla v případě, že zhruba tři společnosti jsou na tom stejně. Já jsem směřoval svoji otázku někam sem: jestli všichni měli naprosto stejné podmínky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane poslanče, já jsem přesvědčen, že všichni měli stejné podmínky, a nevím, o jakých 7 miliardách hovoříte. Tady jde o konkrétní kontrakt, za který budou odvedeny služby. Znovu opakuji, není to žádný dárek komukoliv. To je kontrakt, který je kontrolovatelný. Samozřejmě, že je v tom zabudován asi určitý zisk, ale zisk nebude nepřiměřený.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To je všechno k této interpelaci, protože další má pan poslanec Miloslav Kučera. Je to interpelace ve věci majetkových podílů oprávněných osob z transformace zemědělských družstev. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Pane premiére, v roce 1992 transformační zákon vrátil vlastnická práva k zemědělskému majetku jednomu a čtvrt milionu oprávněných osob, kterým tento majetek sebrali a postátnili komunisté. Uplynulo 13 let a je evidentní, že drtivá většina oprávněných osob má být o tento majetek okradena podruhé, když za velké podpory ministrů Luxe, Fencla a Palase směřuje tento majetek do skutečného vlastnictví několika stovkám lidí, kteří byli za komunistického režimu ve vedení zemědělských družstev. Váš předchůdce dal přednost získávání majetku pro sebe a odmítal zapojit vládu nebo ministra spravedlnosti na hledání řešení, které by napravilo tuto protiústavní křivdu. Oprávněné osoby se po vyčerpání všech možností, jak se domoci svých práv přes české instituce, obrátily na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Prvních 11 žalob v hodnotě 9 milionů korun je odesláno. Dalších 105 dopracovává právník a další stovky stížností se kompletují.

Zítra budete Sněmovnu žádat o důvěru. Řekněte prosím dnes národu, jak se k této věci postavíte, jestli a jakým konkrétním způsobem budete tuto věc řešit, anebo stejně jako vaši soukmenovci necháte na mezinárodní scéně prokazovat naše občany, jak hrubým způsobem jsou jejich základní práva pošlapávána, a to až do té doby, dokud soud ve Štrasburku nenařídí České republice opačný postup, ale s velkou ostudou pro celou Českou republiku.

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace pana poslance Kučery. Prosím pana premiéra, aby odpověděl.

Já bych se jen ohradil proti výrazu soukmenovci. Ten mi nepřipadá šťastný.

Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já jsem to chtěl také učinit, protože slovo soukmenovci se používalo v úplně jiné společnosti a v úplně jiné době. Není to zrovna vhodné. Ale to asi není jediná věc, která by mně vadila na vystoupení váženého kolegy.

Pane kolego, určitě je dobře, že ke mně máte velkou důvěru, když si myslíte, že za 17 dní, kdy jsem ve funkci, mohu být tak orientován a mohu vám tady přislíbit věci, které nikdo nedokázal podle vašich představ vyřešit za 13 let. Určitě se budu snažit najít spravedlivé řešení. To, co vy jste nazval pošlapáváním, tak já bych to nazval tak, že se jedná o platný zákon - bohužel z vašich úst, bohudík pro někoho jiného. Takže je to věc, kterou je asi potřeba řešit v legislativním procesu. Klíč k tomu je v legislativním procesu. Navrhněte zákon, který získá potřebnou většinu zákonodárců, a pokud tento zákon bude schválen, nic nestojí tomu, aby se celá věc ubírala jiným směrem.

Mám zde připravenou písemnou odpověď na vaši interpelaci. Myslím, že bych citoval jenom závěr. To podstatné jsem vám řekl na to teď. To znamená, je-li zákon z vašeho hlediska špatný, je potřeba připravit jiný zákon. Samozřejmě, pokud by žaloby u Evropského soudu pro lidská práva byly úspěšné, tak by to bylo pro republiku nepříjemné. Čili vyzývám vás, abyste přišel se zákonodárnou iniciativou, abychom mohli věci jinak a lépe ve vašich očích řešit. Jak jsem byl informován, tak jste se o to snažil v minulosti. Možná že nepříliš úspěšně. Že byste byl tentokrát úspěšnější?

Nicméně budu tady citovat z písemného dokumentu, který mám připraven. V praxi tento zákon, jedná se o zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, přináší stále řadu problémů, protože oprávněným osobám nezaložil nárok na vypořádání majetkového podílu v penězích. Zároveň však jde o osoby, pro které jiné věci z majetku družstva nemají prakticky žádný význam. Řada těchto osob své nároky na vypořádání majetkových podílů jako pohledávky převedla, řada byla ochotna se dohodnout na splátkách či na vypořádání nižším, než ze zákona vyplynulo. Velká část těchto osob však dosud tyto své pohledávky vypořádány nemá a patrně právě této skupiny se týká předmětná interpelace. Aspoň já jsem to tak pochopil.

Zde nelze než připomenout, že Poslanecká sněmovna se těmito problémy opakovaně zabývala a snažila se do vztahů takto transformačním zákonem zasáhnout. V roce 1999 byla pod číslem 144 Sbírky přijata novela, podle které měly tyto oprávněné osoby obdržet 10 tisíc korun v hotovosti a zbytek majetkového podílu měl vypořádat Pozemkový fond České republiky v cenných papírech s právem stát se potom věřitelem družstva. Ústavní soud však svým nálezem z roku 2000 tuto právní úpravu zrušil. Poslanecká sněmovna se v následujících letech 2000 až 2004 otázkou dosud nevypořádaných majetkových podílů opakovaně a bezvýsledně zabývala, což musí být panu poslanci určitě známo, protože sám byl, jak jsem už řekl, autorem řady návrhů.

V současné době se opět opakovaně zvažuje částečné řešení cestou novely zákona o dani z příjmů, které by mělo družstva motivovat k vypořádání těchto svých závazků a přispět tak k dořešení nároků oprávněných osob na vypořádání jejich majetkových podílů z transformace zemědělských družstev.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla odpověď na interpelaci pana poslance Kučery. Ten má nyní možnost ještě využít prostor pro doplňující otázku.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. K mé velké lítosti pan premiér ukázal, že skutečně neví, o čem je řeč, že i nápověda byla velice mimo můj dotaz. Je mi líto, že neposlouchá, ani když mu tady říkám, že jeden a čtvrt milionu oprávněných osob bylo v roce 1992, a přes dědická práva je to prakticky majetek poloviny občanů této republiky, má být de facto okradeno, i když některé skupiny oprávněných osob o tom ještě nevědí, že jsou zbaveny některých svých vlastnických práv. To jsou jak současní členové zemědělských družstev, které jsou jakoby obchodní společnosti, anebo členové akciových společností, z nichž to někteří tuší. Dokonale okradeni jsou sedmiletí čekatelé a část soukromých zemědělců. Tady se plošně okrádá polovina občanů této země a pan premiér neví, o čem je řeč. To je mi velice líto, takže další otázku mu zatím nepokládám a dám mu čas, aby se zorientoval, a přijdu později.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má pan premiér Jiří Paroubek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP