Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)
(pokračuje Konečná)

Jde mi především o to, že v České republice platí zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jehož již devátou novelizaci bude projednávat vláda v těchto dnech. Stejně jako zde máme zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, jehož změna je ve Sněmovně již třetím rokem, a stále se ve vládě nedaří ji prosadit. Kromě toho ale existuje nesčetně právních předpisů a dokumentů, které návykové látky, alkoholismus či tabakismus upravují. Z toho všeho vyplývá, že v České republice vzniká jakési divoké právní prostředí v této oblasti, a pokud by se vláda nezačala již konečně o tento vážný problém zajímat, může dojít k tomu, že všechny právní úpravy nejenže nebudou použitelné v praxi, ale především budou velmi jednoduše zneužitelné při výkladu práva.

Asi se, vážený pane premiére, shodneme na tom, že problematika návykových látek je velmi složitá a zároveň nebezpečná pro celou společnost. Musím říct, že mi až tak nevadí jednotlivé názory o organizaci či úplném zákazu marihuany, na to může mít každý svůj vlastní názor. Ale nesmíme dál akceptovat naprostý chaos a nekoordinovanost v této oblasti, který vzniká především díky tomu, že ji nikdo neřídí a jednotlivé instituce si prostě a jednoduše dělají, co se jim zachce.

V minulých vládách mi tak trošku připadalo, že drogovou problematiku dostal na starost zrovna ten, komu bylo třeba přidělit kompetenčně nějaký další úkol. Pevně věřím, že vaše vláda se k tomu postaví jinak a žádám vás o odpověď na mé dvě otázky. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Nepochybuji, že odpovědi dostanete. Slovo má předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Paní poslankyně, já vás chci ujistit, že této problematice se určitě věnovaly i předchozí vlády. Možná že to tak nevypadalo, ale tato vláda se tomu bude věnovat s plnou vážnosti. My jsme diskutovali ve vládě, kdo by měl mít na starosti protidrogovou komisi. Napříště už to nebude šéf Legislativní rady vlády, ale bude to místopředseda vlády Zdeněk Škromach, takže možná že by bylo dobré, kdybyste se s ním v této věci také kontaktovala, tak abyste mohli o těch věcech hovořit a být v přímém styku.

Takže pokud jde o ten systém, tak myslím, že je mnohem rozumnější, pokud bude začleněna tato protidrogová komise nebo navázána na jeden z významných resortů, ať už to bude resort práce a sociálních věcí, anebo i kdyby to byl resort zdravotnictví, má to vždy svoji logiku.

Pokud by vám stačila takto systémová odpověď - já samozřejmě mám tady připraveny i písemné podklady. Pokud byste si je chtěla ještě přečíst, tak vám je dám k dispozici.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím, paní poslankyně, vyjádřete se k této nabídce.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já vám děkuji, pane premiére, ale jenom bych ráda upozornila na to, že už dneska existuje sekretariát vlády pro protidrogovou problematiku, a o jeho činnosti se zřejmě může každý z nás domnívat své, nicméně ta koordinovanost tomu chyběla. Proto jsem vás chtěla požádat, abyste i z pozice toho, jak jste upozorňoval, že budete kontrolovat činnosti jednotlivých ministerstev, se možná zaměřil i na to, co kompetenčně žádnému ministerstvu nespadá, ale co je velmi podstatné pro to, abychom tady žili v nějakém normálním světě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Pan premiér ještě zareaguje.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Určitě se na to také soustředím, ale tady jde také o to, aby to vázalo na některé ministerstvo. To je jasné. To, co říkáte, že je to přímo na úřadu vlády ten sekretariát atd., ale myslím, že tady jde o to, aby to bylo navázáno na určitý resort, aby to mělo určité vyznění.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Upozorňuji Sněmovnu, že je 15 hodin 14 minut, čas, kdy je možné podat podle jednacího řádu interpelaci na předsedu vlády, prakticky uplynul, takže já v této chvíli děkuji premiérovi i všem poslancům, kteří se zúčastnili, a končím interpelace na předsedu vlády.

 

Další blok je blok interpelací na ministry a tady bych vyzval poslance Jiřího Papeže, který si vylosoval první interpelaci, aby svoji interpelaci přednesl. A je to na ministra zemědělství Petra Zgarbu a téma je "intervenční nákup obilí". Další pak je pan poslanec Martin Říman.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, intervenční nákup obilovin jako základní nástroj společné zemědělské politiky Evropské unie, který byl v období před vstupem prezentován sociálně demokratickou vládou jako záchranná síť pro prvovýrobce obilovin, nenaplnil svůj proklamovaný cíl, ba dokonce způsobuje na trhu opačný efekt. Z reálné praxe je patrné, že intervenční nákup u nás prostě nefunguje.

Je faktem, že Státní zemědělský intervenční fond neměl a stále nemá zajištěné dostatečné skladové prostory. Je zřejmé, že ze strany státních orgánů jde o jednoznačné podcenění situace. Nákup probíhá od samého začátku velmi pomalu, neprůhledně a neefektivně. Mohu vám to doložit na konkrétních případech, že výsledky rozborů provedené SZIFem nebo najatými firmami jsou diametrálně odlišné od výsledků kontrolních vzorků prováděných pracovníky kontrolního a zkušebního ústavu. Všechna tato negativa způsobující finanční ztráty zemědělcům byla navíc umocněna změnou výkupních podmínek uprostřed probíhajícího nákupu. S blížícím se termínem nové sklizně vzrůstají obavy zemědělské veřejnosti o osud úrody letošního roku.

V souvislosti s tímto stavem se vás ptám, pane ministře: Jaká konkrétní opatření přijmete, aby intervenční nákup obilovin splnil svůj zákonem stanovený cíl? Jaká konkrétní opatření zajistíte, aby bylo dodrženo základní právo na vyhodnocení rozhodčího vzorku z odebrané šarže a možnost případného odvolání? Jaká konkrétní opatření plánujete, aby se letos podobná situace neopakovala? Myslíte si, pane ministře zemědělství, že čeští zemědělci neumějí vyrobit kvalitní pšenici, když takřka 25 % nabídnutého obilí bylo odmítnuto kvůli jakostním parametrům?

Děkuji vám za odpovědi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, slyšeli jsme otázky. Poprosím pana ministra Petra Zgarbu, má k dispozici maximálně pět minut na odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Pane předsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, pokud bych měl začít od posledního dotazu, tak zcela jistě si nemyslím, že čeští zemědělci by neuměli vyrobit kvalitní pšenici, protože ji vyráběli v minulosti kvalitní, tak ji vyrábějí dnes a věřím tomu, že budou vyrábět i do budoucna.

Nicméně situace na trhu s obilím opravdu v letošním roce byla mimořádná. V roce 2004 Česká republika sklidila rekordní úrodu ve výši 8 783 000 tun obilovin. Obvykle sklizně v České republice většinou nepřesahují sedm milionů tun, přesto při těchto sklizních vzniká sklizňový přebytek v rozmezí 500 až 700 tisíc tun obilovin. V loňském roce vlivem velmi vysoké úrody obilovin vznikl přebytek ve výši zhruba 1 800 000 tun, který není schopen český trh plně absorbovat. Vzhledem k výjimečnosti sklizně není k dispozici ani dostatek skladovacích kapacit. Z tohoto důvodu je komplikováno využití institutu používaného v rámci Evropské unie při řešení nadbytku obilovin, kterým je tzv. intervenční nákup potravinářské pšenice.

Objem nabídnutých obilovin do tohoto intervenčního nákupu dosáhl celkového množství ve výši 1 348 000 tun obilovin, z toho zhruba 1 174 000 pšenice, 116 000 tun ječmene, 50 000 tun kukuřice. Z celkového nabídnutého množství bylo k 11. 5. 2005 převzato 518 000 tun obilovin, z toho 468 000 tun potravinářské pšenice, 35 000 tun ječmene a 13 000 tun kukuřice. Pro neodpovídající kvalitu či neexistenci nabídek bylo zamítnuto zhruba 200 tisíc tun obilovin, které byly nabídnuty zemědělci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP