Neautorizováno !


 

(10.10 hodin)
(pokračuje C. Svoboda)

Tuto dohodu máme s Novým Zélandem, s Austrálií a byli bychom rádi, kdyby se tento systém dohod rozšířil ještě dále, protože je to velká výzva pro mladé občany naší země. A proto, vážené poslankyně, vážení poslanci, si vás dovoluji znovu požádat o vyslovení souhlasu s touto ratifikací, abychom mohli tento proces dokončit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Poprosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Petra Šuláka, aby odůvodnil usnesení výboru, které máme rozdáno jako sněmovní tisk 841/1.

 

Poslanec Petr Šulák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové poslanci, vážená vládo, zahraniční výbor projednal tuto smlouvu na své 42. schůzi dne 9. března 2005. Po odůvodnění ředitele odboru mezinárodního práva Ministerstva zahraničních věcí Jana Čížka, zpravodajské zprávě poslance Petra Šuláka a po rozpravě zahraniční výbor:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsané dne 11. října 2004 v Praze,

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Podepsáni: zpravodaj, ověřovatel výboru a místopředseda výboru Václav Exner.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šulákovi. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

 

Přistoupíme k hlasování o usnesení, tak jak zaznělo. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 209. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 125 poslanců, 100 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Cyrilu Svobodovi, panu poslanci Petru Šulákovi. Končím projednávání tohoto bodu. Tím jsme ukončili blok druhých čtení smluv a budeme se věnovat bloku prvních čtení smluv.

 

Jako první z tohoto bloku je bod

 

71.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě
o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001)
/sněmovní tisk 893/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních. Projednávání tohoto návrhu bylo již zahájeno na minulé schůzi Poslanecké sněmovny. Bylo přerušeno z toho důvodu, že Poslanecká sněmovna shledala ve sněmovním tisku chyby v předkladu. Já se za tyto chyby ještě dodatečně omlouvám. Tyto chyby byly odstraněny a dodán text, který je podle našeho názoru již bezchybný a odpovídá originálnímu znění.

Proto jenom připomenu, že účelem Druhého dodatkového protokolu je posílení schopnosti smluvních stran bojovat proti zločinnosti v mezinárodním měřítku. Tohoto účelu má být dosaženo modernizací stávajících ustanovení Evropské úmluvy a dodatkového protokolu ve smyslu rozšíření okruhu případů, při nichž je pomoc poskytována. Její provádění se zjednodušuje, urychluje a je operativnější. Nemalý podíl na tom mají i nové formy spolupráce využívající světový technický pokrok, jako jsou výslechy prostřednictvím telefonní konference či videokonference. Všechny tyto formy spolupráce je možné z hlediska České republiky provádět poté, co byla novelizována hlava 25 trestního řádu, a to s účinností od 1. listopadu minulého roku.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem tento sněmovní tisk uvedl podrobně již na minulé schůzi Poslanecké sněmovny, v tuto chvíli vám děkuji a prosím vás o to, aby Poslanecká sněmovna v prvním čtení vyslovila souhlas s dalším projednáváním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, potvrzuji, že také moje úvodní slovo k tomuto tisku bylo předneseno již na předcházející schůzi. Potvrzuji také, že byly odstraněny chyby, které se týkají chybějícího a zbývajícího textu v českém překladu dokumentu. Musím ale konstatovat, že všechny gramatické pravopisné chyby zůstaly zachovány podle původního předkladu. Chyb je tak řádově 20. Je mi líto, že Ministerstvo spravedlnosti nemá člověka, který by český jazyk dovedl do řádného pořádku. Nicméně tisk je již nyní způsobilý k tomu, aby mohl být projednán ve výborech, protože gramatika jistě bude napravena při tom, až bude publikován ve Sbírce.

Při předcházejícím jednání jsme se také zabývali tím, že v článku 27 tohoto tisku se pojednává o vzájemné pomoci v oblasti tzv. správního deliktu. My jsme v této souvislosti zatím nepodepsali Evropskou úmluvu o doručování písemností vztahujících se ke správním věcem do ciziny z listopadu 1977 a Evropskou úmluvu o získávání informací a důkazů z ciziny ve správních věcech z března 1978. Přestože jsem tuto otázku uplatnil, pan ministr zatím nereagoval na zdůvodnění nebo postup, pokud jde o tyto dvě smlouvy spojené s Druhým dodatkovým protokolem k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, jak se tedy konkrétně bude postupovat. Prosím, jestli je možné to vyjasnit nyní.

Kromě toho bych rád řekl, že vzhledem k tomu, že jde o dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, pokládám za žádoucí, aby se k této normě, k tomuto tisku vyjádřil kromě zahraničního výboru také ústavněprávní výbor. A přiřazení tomuto výboru navrhuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Otevírám rozpravu. Přihlášky nemám. Zazněla tady výzva. Pokud na ni není reagováno, nemohu to nikterak ovlivnit. Končím obecnou rozpravu.

Táži se pana ministra, zdali chce přednést závěrečnou řeč. Je to tady, takže má pan místopředseda vlády a ministr spravedlnosti příležitost.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom bych odpověděl panu zpravodajovi, že jsem zadal zahraničnímu odboru, aby připravil cestu k tomu, aby dva smluvní dokumenty, na které se pan poslanec Exner tázal, byly uvedeny v život.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Kromě návrhu organizačního výboru na přikázání zahraničnímu výboru zazněl návrh pana poslance Exnera na přikázání ústavněprávnímu výboru.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání výboru zahraničnímu v hlasování, které má pořadové číslo 210. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasováno skončilo. Hlasovalo 131 poslanců, 94 bylo pro, 1 proti. Návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

 

Dále zazněl návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 211. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 132 poslanců, 79 pro, 4 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Je nějaký další návrh na přikázání? Ne-li, konstatuji, že jsme vyčerpali náměty pro hlasování k bodu 71.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP