Neautorizováno !


 

(12.00 hodin)
(pokračuje Macháček)

Přijal usnesení, ve kterém bere na vědomí zprávu podvýboru, a současně v usnesení 548 rozpočtového výboru je i návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Dovolte mi jen říci, že při projednávání výročních finančních zpráv se ukázala jedna formální slabá stránka drtivé většiny menších politických subjektů na naší politické scéně, kdy neumějí zcela vyplnit titulní stranu a pak si komplikují život, když je chceme kontaktovat a požádat je o upřesnění některých problémů. Ale to už je jejich záležitost, to neřeší zákon, je to v jejich zájmu.

Pak jsme ještě objevili jednu drobnou vadu - neříkám vadu, ale textově nejednoznačný výklad, který si pravděpodobně bude zasluhovat, abychom novelizovali text zákona, ale pouze v důsledku upřesnění, nic víc, nemá to dopad na vlastní výroční finanční zprávy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, nikoho také nevidím, a proto všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Macháček: Dovolte mi, abych přednesl rovnou návrh usnesení Poslanecké sněmovny: Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že výroční finanční zprávy za rok 2004 předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona číslo 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích v platném znění, jsou úplné:

1. Aktiv nezávislých občanů
2. Cesta změny
3. Koexistencia
4. Česká pravice
5. Česká strana sociálně demokratická
6. Československá strana socialistická
7. Dělnická strana
8. Evropští demokraté
9. Folklór i společnost
10. Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst
11. Hnutí samosprávné Moravy a Slezska
12. Hnutí za práva občanů
13 Klub angažovaných nestraníků
14. Komunistická strana Čech a Moravy
15. Komunistická strana Československa
16. Konzervativní strana
17. Koruna česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
18. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová…

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, dovolte mi, abych se vás zeptala, zda by nebylo možné odkázat na usnesení rozpočtového výboru, které všem bylo včas rozdáno písemně. Říkám to proto, že jsme si určili určitý časový úsek a myslím, že do té doby bychom nestačili přečíst ani všechny ty politické strany. Uvažte to, prosím.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážená paní místopředsedkyně, já váš návrh vřele vítám, ale neodvažoval jsem se o to požádat, protože při minulém projednávání mi váš kolega Langer řekl: ne, já vám tu práci neušetřím a hezky si to přečtěte. Takže promiňte, proto jsem to začal číst, ale opravdu to máme všichni na lavicích, je to k dispozici a můžeme o tom rovnou hlasovat. Já to za sebe vřele vítám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Mockrát děkuji za vstřícnost, a pokud se nikdo, kolegové, takovému postupu nebrání, jako že vidím, že se tomu nikdo nebrání, tak přistoupíme, poté co ukončíme podrobnou rozpravu, k hlasování. Ale je mojí povinností, abych se zeptala, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. (Nikdo)

Podrobnou rozpravu končím a budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, který předkládal pan poslanec Macháček jako zpravodaj rozpočtového výboru a předseda podvýboru pro kontrolu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 125 pro návrh hlasovalo 102, nikdo proti. Návrh usnesení byl schválen.

 

A nyní tedy přistoupíme k bodu 117, což je

 

117.
Doplnění výročních finančních zpráv politických stran
a politických hnutí za rok 2000, 2001, 2002 a 2003

 

K tomuto bodu bylo rozdáno usnesení rozpočtového výboru č. 549 z jeho 43. schůze. Prosím pana zpravodaje výboru, pana poslance Antonína Macháčka, aby toto usnesení uvedl.

 

Poslanec Antonín Macháček: Tady mohu být velice stručný. Proces projednávání byl úplně stejný jako u předchozí zprávy. Pouze musím konstatovat, že i přes značnou korespondenci a žádosti o upřesnění dvě politické strany nejsou schopné doložit úplnou výroční finanční zprávu podle zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nikdo se do ni nehlásí. Takže všeobecnou rozpravu končím a otevírám nyní podrobnou rozpravu.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážená paní místopředsedkyně, kolegové a kolegyně, návrh usnesení pro Poslaneckou sněmovnu je obsažen v usnesení rozpočtového výboru 549. Opět ho máte všichni k dispozici, můžeme o něm rovnou hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nikdo zřejmě nemá námitky. Musím se ale zeptat, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan poslanec Antonín Macháček.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 226 z přítomných 126 poslanců pro hlasovalo 98, proti nikdo. I tento návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu poslanci Antonínu Macháčkovi. Končím projednávání bodu 117.

 

Nyní, kolegyně a kolegové vyhlašuji polední přestávku, která bude spojena s přestávkou na jednání klubu ODS. Odpolední jednání začneme trochu netypicky, tentokrát ve 14 hodin, kdy máme pevně zařazený bod, kterým je Zpráva veřejného ochránce práv za rok 2004. Ve 14.30 hodin se budeme potom zabývat ústními a pak písemnými interpelacemi.

Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.07 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP