Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)
(pokračuje Zgarba)

Pro ulehčení situace při administraci nabídek požádalo Ministerstvo zemědělství o prodloužení lhůty pro převzetí nabídek. Tato výjimka byla schválena prostřednictvím nařízení Komise č. 495 z roku 2005 a umožnila prodloužení termínu převzetí obilovin ze čtyř měsíců na sedm měsíců po dni podání nabídky. Konečný termín převzetí nabídek zůstává nezměněn. Všechny nabídky bude nezbytné přijmout do 31. 7. letošního roku.

Vzhledem ke skutečnosti, že současná kapacita skladovacích kapacit v České republice není schopna pokrýt celý přebytek loňské sklizně, Ministerstvo zemědělství spolu se Státním zemědělským intervenčním fondem podnikají veškeré kroky k řešení nepříznivé situace na trhu s obilím v České republice. Ministerstvo zemědělství navázalo úzký diplomatický kontakt s jednotlivými zastupitelskými úřady v členských i nečlenských státech, u kterých existovala potenciální šance nadbytek obilovin realizovat. Nejperspektivnější byla jednání především s Portugalskem, Itálií či Izraelem. Bohužel cenové nabídky nevytvářely dostatečný prostor pro konkurenceschopnost našich obilovin v těchto destinacích. Na návrhy Ministerstva zemědělství ve smyslu poskytnutí vývozního příspěvku a také s ohledem na nepříznivou vnitrozemskou polohu České republiky bez přístupu k přístavům Komise zaujala negativní postoj. Na základě vysoké aktivity České republiky i ostatních středoevropských zemí, například Polsko, Maďarsko, Rakousko a Slovensko, Evropská komise rozhodla o nabídkovém řízení pro vývoz intervenčních zásob pšenice do určitých třetích zemí. Dne 22. 3. letošního roku bylo oficiálně zveřejněno ve Věstníku Evropské unie nařízení Evropské komise č. 458 z letošního roku, které umožňuje vyhlásit výběrové řízení na vývoz 3 tisíc tun pšenice z intervenčních zásob České republiky. Dosud proběhlo pět uzávěrkových kol s tím, že Česká republika je ze všech zemí, kde jsou tato výběrová řízení realizována, nejúspěšnější.

Aktuálně Ministerstvo zemědělství požádalo Komisi, tak jak to umožňuje členskému státu nařízení Komise č. 1055/77, o autorizaci realizace skladování intervenčních zásob v zahraničí. Konkrétně do Bruselu odešly dvě žádosti, a to na množství 55 tisíc tun ze skladování v Německu a na množství 295 tisíc tun se skladováním v Belgii. Zároveň Státní zemědělský intervenční fond připravuje realizaci tohoto opatření.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, pět minut. Děkuji, ale přesto prosím o dodržování časového limitu.

Pan poslanec má příležitost využít ještě jedné minuty k doplňující otázce.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji. Vážený pane ministře, vy jste jen doplnil mou interpelaci o konkrétní čísla. Za to vám sice děkuji, ale vaše odpověď mě příliš nepřesvědčila. Mám obavy, že nepřesvědčila ani zemědělce, kteří se na tuto otázku ptají a tyto otázky pokládají. Obávám se navíc, že současná situace nemá v tak krátkém časovém úseku, který do letošní sklizně zbývá, v podstatě technické řešení.

Proto mi dovolte doplňující otázku, pane ministře, která zní: Zkuste se zamyslet a upřímně říci, komu si myslíte, že vyhovuje tato situace na trhu s obilovinami a koho vlastně poškozuje. Nejsou to náhodou velké obchodní firmy, které vlastní podstatnou část skladovacích kapacit, pro něž je to výhodné a které vlastně svým rozhodováním určují vlastní funkčnost intervenčního nákupu, a tím následně farmářskou cenu na trhu? Nenahrává náhodou chování Státního zemědělského intervenčního fondu právě těmto firmám? Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra, aby reagoval i na tyto dotazy. Máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Děkuji, pane předsedo. Na tři vznesené dotazy. Je pravdou, že jsem tady zhodnotil současnou situaci na trhu s obilím. To byla ta čísla. K tomu je možné dodat pouze to, že loňský rok opravdu byl mimořádný z pozice posledních 20 let při sklizni obilovin. Podnikatelé v České republice a předpokládám, že i kolegové z pravicové části spektra vědí, že musí posuzovat podnikatelské hledisko s ohledem na vývoj stavu skotu, na vývoj osevních ploch - loňský rok je ponaučením pro každého zemědělce a podnikatele, který přemýšlí nad svým podnikatelským plánem, jak naložit s osevy. Z toho jaksi vyplývá i to, že na letošní rok došlo sice ne k výraznému, ale už došlo k poklesu ploch obilovin jako takových.

K dotazu, komu tato situace vyhovuje, lze sdělit to, že pan kolega zcela jistě má pravdu, že nevyhovuje zemědělcům. To samé si myslím i já. Ale zemědělské podnikání je podnikání tak jako každé jiné, takže předpokládám, že se zemědělci z tohoto stavu poučí a naloží se svými osevními plochami podle vývoje na českém trhu.

K poslednímu dotazu. Co se týče pravidel, my jsme od 1. 5. loňského roku členy Evropské unie. Tato pravidla nestanovuje Státní zemědělský intervenční fond. Tato pravidla na intervenční výkup regulovaný Evropskou unií jsou stanovována mimo území českého státu. My samozřejmě můžeme tato pravidla ovlivňovat z pozice našich možností, tím myslím možností českého státu, nicméně je musíme respektovat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. To je konec této interpelace pana poslance Papeže. Máme tady další. To je interpelace Martina Římana na ministra Milana Urbana. Mám tady bohužel omluvu pana ministra, který mi sdělil, že musel dnes opustit Prahu, a že se tudíž nemůže účastnit interpelací. Omlouvá se tedy a pouze ujišťuje, že na ústní interpelaci odpoví písemně. Takže se ptám, jestli přednesete svou interpelaci takto. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Pane předsedo, já ji přednesu, protože je jednoduchá. Jenom doufám, že tvář pana ministra neuvidíme za necelou hodinu smějící se na městském stadionu ve Vídni.

Já jsem pana ministra Urbana interpeloval 24. března letošního roku ve věci tzv. offsetů za pronájem stíhaček Gripen. Chtěl jsem vědět, zda je možno se dozvědět, jaké offsety byly nabídnuty švédskou stranou české ekonomice. Bylo mi odpovězeno - cituji:
K 15. březnu zde byla povinnost švédské strany předložit ministerstvu vyhodnocení dosavadního průběhu offsetového programu, což v současné době probíhá. Po proběhnutí této analýzy v měsíci květnu bude jak hodnocení, tak závěry možné zveřejnit a také se tak stane. - Konec citátu z odpovědi pana ministra Urbana.

Máme 12. května, tedy jsme uprostřed měsíce, o kterém byla řeč, a tak je ideální příležitost položit panu ministrovi otázku, kde lze tuto jistě již zveřejněnou analýzu nalézt a přečíst si ji. Myslím si, že by to zajímalo nejen mě. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jak bylo řečeno již dříve, pan ministr Urban určitě odpoví, i když ne zrovna nyní. To je asi maximum, co můžeme udělat pro tuto interpelaci pana poslance Martina Římana.

Další interpelující je paní poslankyně Lucie Talmanová. Interpelovat bude paní ministryni Emmerovou ve věci baby boxů v porodnicích. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, v srpnu roku 2004 vešel v platnost zákon č. 422/2004 Sb., který novelizací zákona o péči o zdraví lidu a s tím souvisejících zákonů umožňuje tzv. utajený porod, tedy umožňuje těhotným ženám v obtížné životní situaci své dítě donosit a porodit s veškerou k tomu potřebnou zdravotní péčí. Smyslem novely bylo i zabránit situacím, kdy je dítě po porodu matkou odloženo a v lepším případě potom nalezeno.

Nadační fond pro odložené děti Statim, jehož hlavním úkolem je záchrana novorozenců, kterých se jejich matky ocitnuvší se po porodu v těžké psychické nebo sociální situaci chtějí zbavit, se rozhodl nainstalovat v porodnicích České republiky 20 schránek babyboxů umožňujících anonymní odložení děťátka. S tímto institutem babyboxů, mohu-li to takto nazvat, omlouvám se za použití cizího slova, ale neznáme dobrou českou paralelu, má Evropa staleté zkušenosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP