Stenografický zápis 44. schůze, 11. května 2005


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Eva Nováková


78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 824/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Jozef Kochan


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 851/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Mládek


80. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 859/ - třetí čtení

Poslanec František Pelc


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/ - třetí čtení

Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.17 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 879/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Jaroslav Plachý


83. Návrh poslanců Hany Marvanové, Karla Kühnla, Františka Pelce, Táni Fischerové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 172/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Alexander Černý


86. Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o Vojenském zpravodajství /sněmovní tisk 661/ - třetí čtení

Poslanec Jan Vidím
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa


87. Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství /sněmovní tisk 662/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Exner
Poslanec Antonín Seďa


90. Návrh poslanců Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 707/ - třetí čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Radim Chytka


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 722/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Rudolf Tomíček


92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 825/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 878/ - třetí čtení

Poslanec Karel Vymětal


96. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 778/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Svoboda


97. Návrh poslanců Anny Čurdové, Miroslava Opálky, Jarmily Boháčkové, Ladislava Býčka a dalších na vydání zákona o prodejní době v maloobchodě /sněmovní tisk 800/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Anna Čurdová


98. Návrh poslanců Radima Turka, Antonína Sedi, Břetislava Petra, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 802/ - třetí čtení

Poslanec Radim Turek
Poslankyně Vlasta Parkanová


99. Návrh poslanců Jiřího Bílého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Pavel Severa


101. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 811/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček


46. Návrh poslanců Oldřicha Vojíře a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 900/ - prvé čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaromír Schling
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 12.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ladislav Skopal


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol, podepsané dne 21. června 1994 v Lucemburku /sněmovní tisk 818/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec David Šeich
Poslanec Milan Bičík


47. Návrh poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 904/ - prvé čtení

Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová


48. Návrh poslanců Miroslava Kapouna, Ivo Vykydala, Pavla Hojdy, Miloslava Kaly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 906/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kapoun


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Karel Vymětal


50. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Kateřiny Konečné, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. /sněmovní tisk 905/ - prvé čtení

Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Bohuslav Záruba


53. Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 921/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Jan Škopík


54. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Ludvíka Hovorky, Miroslavy Němcové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 922/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec František Beneš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Michal Hašek


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 950/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Miloš Titz


57. Vládní návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň /sněmovní tisk 959/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Bílý
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Václav Votava
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Josef Janeček


51. Návrh poslanců Vladimíra Říhy a dalších na vydání zákona, kterým se poskytuje jednorázová peněžní náhrada osobám vyloučeným v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 ze studia na českých vysokých školách a osobám, jimž byl v tomto období hlavní pracovní poměr učitele na základních, středních nebo vyšších odborných školách nebo na vysokých školách v Čechách a na Moravě ukončen z politických důvodů /sněmovní tisk 908/ - prvé čtení

Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Antonín Zralý
Místopředseda PSP Jan Kasal


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 946/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Říman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jiří Hanuš
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Kučera
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP