Neautorizováno !


 

(11.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, nejprve poznámka k tomu, co tady bylo řečeno o trestněprávní odpovědnosti. Je pravda, že úmluva nezavazuje Českou republiku, jaká forma má být v odpovědnosti. Může být občanskoprávní, administrativní či trestněprávní. Trestněprávní je ale ta, která je žádána především po útocích, které byly provedeny teroristy v roce 2001 na území Spojených států amerických, takže trend jde cestou k trestněprávní odpovědnosti v této oblasti. Tato úmluva je z roku 1999, v době, kdy se některé formy terorismu neprojevily v takové síle, jako se projevily po útoku v září 2001.

Z tohoto důvodu je dobré, aby vláda znovu navrhla návrh na trestněprávní odpovědnost právnických osob, a já souhlasím s tím, že je nutné velmi pečlivě specifikovat, na které skutkové podstaty je možné vést tuto odpovědnost. Souhlasím s tím, že není možné mít generální odpovědnost právnických osob za jakýkoliv typ chování a může být rozsah skutkových podstat skutečně velmi zúžen, a myslím si, že tady dojde k dohodě.

Kde nedojde k dohodě a nemůže dojít k dohodě, je tvrzení, které je naprosto nepřijatelné, že Spojené státy americké a Izrael jsou státy, které podporují terorismus. Toto jsou dvě demokratické země. Pokud jde o USA, jsou našimi spojenci, jsou našimi spojenci v Severoatlantické alianci, a naopak USA v minulém století prokázaly Evropě nejméně třikrát, že se zasadily za zásadní zápas v boji proti totalitě a tyranii, kterou si sama Evropa proti sobě vytvořila, ať už je to první světová válka, druhá světová válka nebo studená válka. Bez přítomnosti Spojených států na řešení evropských problémů, do kterých mohly USA říci, že jim nic není, tak bez této angažovanosti bychom dnes nebyli v situaci, v jaké jsme, a troufnu si říci, že i to, že Česká republika patří do mezinárodního společenství demokratických států, je také výsledkem politiky Spojených států jakožto země demokratické a jakožto země, která činí svoji politiku skutečně otevřenou; jak říká Henry Kissinger v knize Umění diplomacie, že Spojené státy jsou zemí, která se angažovala vojensky i tehdy, když nesledovala žádné imperiální zájmy, a to je pro tuto velmoc typické. Takže zopakuji: nemohu a nikdy se s vámi nedohodnu na tomto tvrzení.

Pokud jde o Stát Izrael, je Izrael jedinou skutečně demokratickou zemí v regionu. To je také důvod, proč máme být velmi nápomocni v budování dalších stabilních a demokratických států, ať už to bude palestinský stát. Je to také cíl, kterého chceme dosáhnout, aby Palestinci vytvořili životaschopný, stabilní, pevný stát, který je schopen v míru a přátelství žít se sousedními státy, včetně Státu Izrael. To je důvod, proč máme být angažováni v Iráku, protože je to příspěvek těch, kteří chtějí demokratizaci Iráku a vytvořit Irák jako zemi prosperující, demokratickou a stabilní. To znamená, naším cílem je napomáhat demokratizačním procesům v regionu, a Stát Izrael je stát demokratický. Není to stát agresivní a nepodporuje žádný mezinárodní terorismus. Na tom se nikdy nedohodneme, ale myslím si, že to nesouvisí s materií této úmluvy.

Tato úmluva je obecně proti financování terorismu, takže si zasluhuje podporu všech poslanců Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Vidím pana poslance Václava Exnera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, souhlasím s panem ministrem, že máme podpořit boj proti terorismu přijetím úmluvy, která je právě předkládána, ale v žádném případě si nemyslím, že podporujeme boj proti terorismu tím způsobem, jak o této problematice mluví pan ministr zahraničních věcí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova. Pan navrhovatel ani pan zpravodaj nechtějí využít tohoto svého práva.

Přistoupíme k hlasování o přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a pan poslanec Václav Exner navrhl přikázat tento tisk také ústavně právnímu výboru. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Nejdříve o přidělení zahraničnímu výboru. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 155 poslanců pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání tohoto tisku ústavněprávnímu výboru. Předtím vás ještě odhlásím na žádost z pléna a prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami.

 

Ještě jednou budeme nyní hlasovat - o návrhu na přikázání ústavně právnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 109 poslanců pro 66, proti 23. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a ústavněprávnímu výboru. Končím projednávání bodu 77.

 

Protože jsme, kolegyně a kolegové, vyčerpali projednávání mezinárodních smluv v prvním čtení, budeme pokračovat blokem zpráv a já vám přečtu body, kterými se postupně budeme zabývat. Jsou to body 109 schváleného pořadu, 110, 111, 115, 116 a 117.

 

Nyní budeme projednávat bod číslo 109, kterým je

 

109.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně
za období červenec - prosinec 2004
/sněmovní tisk 902/

 

Prosím místopředsedu vlády pana Zdeňka Škromacha, aby tento materiál uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych omluvil pana ministra obrany Kühnla a tento určitě nekonfliktní materiál uvedl.

Na základě usnesení vlády ze dne 26. ledna 2005 č. 111 je předkládán materiál, který obsahuje přehled o provedených cvičeních se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2004 a informuje o účasti velitelů a štábů Armády České republiky na těchto cvičeních. V uvedeném období byla vojenská cvičení realizována podle plánu schváleného usnesením vlády ze dne 12. listopadu 2003 č. 1134 a dále podle prvního doplňku schváleného usnesením vlády ze dne 20. ledna 2004 č. 83, druhého doplňku schváleného usnesením vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 348 a třetího doplňku schváleného usnesením vlády ze dne 1. září 2004 č. 832. Jednotlivá cvičení máte vyjmenovaná v materiálu.

Navrhuji vzít informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2004 na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 902/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Antonín Seďa a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP