Neautorizováno !


 

(16.30 hodin)

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane místopředsedo, možná že část vašich starostí, které si o tento případ děláte, sejme rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který rozhodl, že povolil spojení soutěžitelů a prodej majetkového podílu státu ve společnosti ABA, takže tento prodej může být dokončen, což je určitě pozitivní záležitost.

Samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že toto výběrové řízení bylo transparentní a že bylo rozhodnuto rozumným způsobem. Pokud si vzpomínám, tak nejvyšší nabídka, která byla 67 milionů korun, byla také dorovnána při tomto prodeji, takže k nějaké finanční újmě, kterou tady naznačujete, nedošlo.

Nicméně o některých otázkách, které mně kladete, kritéria transparentnosti, kritéria výběru vlády, která použila pro výběr vláda, řeknu otevřeně, musím ještě přemýšlet, protože se musím vrátit trošku do doby, kdy k prodeji došlo, resp. u kritérií transparentnosti bych nerad tady řekl něco "z voleje", co by nebylo lege artis, takže vám dám odpověď písemně. Bude to určitě odpověď, která je širší než odpověď, kterou jste dostal dopisem z 20. prosince minulého roku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pan místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní místopředsedkyně, pane předsedo vlády, děkuji za částečnou odpověď. Já samozřejmě rozumím tomu, že nejste schopen teď přesně, precizně a s vědomím odpovědnosti za každé slovo, za každé číslo, které zde pronesete, jasně odpovídat na všechny otázky, které jsem zde řekl.

Současně děkuji za připomenutí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jakkoliv mohu mít jiný pohled na věc a domnívat se důvodně, že když zrušíte konkurenci v jedné oblasti, tím v žádném případě nemůžete docílit kvalitnější a levnější služby pro spotřebitele, tak jak se zřejmě domnívá ÚOHS, tak jak se zřejmě domnívala vláda, respektuji rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, třebaže otázka nakolik je pravomocné, nakolik se dotčené subjekty proti němu případně neodvolají.

Nicméně bych vás chtěl upozornit, že vláda rozhodně nevybrala nejlepší cenovou nabídku, že rozptyl cenových nabídek nebyl 32 milionů až 62 milionů, resp. 67 milionů korun, ale že toto rozpětí činilo 32 milionů až 87 milionů korun. Že tedy existovala lepší, pro stát o 20 milionů korun přinejmenším výhodnější nabídka, a v okamžiku, kdy by všichni soutěžitelé dostali stejné právo navýšit svoji původní nabídku, jsem přesvědčen, že by tak učinili všichni a že by výsledná cena za tento privatizovaný podnik mohla dokonce přesáhnout původně nabídnutou cenu jedním ze soutěžitelů, tedy 87 milionů korun, a že by stát mohl získat podstatně větší výnos z tohoto prodeje. Proto tedy zpochybňuji tu část odpovědi, kterou jste mi poskytl, že soutěž probíhala transparentně a standardně a že stát docílil dobrého výsledku.

Současně také prosím, abyste buď teď, nebo případně ve své písemné odpovědi se vyjádřil i k mému dotazu, který jsem formuloval a který zněl, jakou roli sehrál v procesu privatizace ABA tehdejší ministr pro místní rozvoj a současný ministr spravedlnosti Pavel Němec.

Pokud se vám nepodaří vypořádat věrohodně, důsledně a detailně s těmito pochybami a pochybnostmi, které zde vznáším, potom nezbude nic jiného, než zařadit tuto privatizaci do série pochybných privatizačních rozhodnutí realizovaných minulou vládou, a věřím, že si vzpomenete na minulý týden na ústní interpelaci mého kolegy Martina Římana ve věci prodeje menšinového podílu OKD, který v tuto chvíli znamená ztrátu pro státní rozpočet ve výši několika miliard korun, ztrátu, kterou je podle mého názoru ještě možné odstranit, ztrátu, kterou je možné nahradit. Nicméně pokud tento stát, pokud tato vláda bude nečinná, potom odpovědnost za to, že stát nezískal z prodeje majetku tolik, kolik mohl získat, bude padat na vás, na členy vaší vlády a na kolegy a kolegyně, kteří v této Sněmovně tuto vládu podporují.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Jako další se do rozpravy přihlásil pan poslanec Vlastimil Tlustý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane premiére, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi zareagovat na průběh rozpravy k tomuto bodu, protože je neuvěřitelná shoda náhod, že přesně v 16.30 hodin začalo jednání dozorčí rady konsolidační agentury, kde jedním z bodů na vědomí je dopis, který je adresován konsolidační agentuře jako administrující organizaci - v tomto případě zdůrazňuji slovo administrující, nikoliv rozhodující. Rozhodující institucí v tomto případě byla výlučně vláda, tak jak tady přesně popsal pan kolega Langer.

Já bych chtěl teď vyrušit pana premiéra, jestli by mohl poslouchat věty, které budu říkat.

Pane premiére, vy jste použil klíčové slovo "pochybnosti". Já tady nechci dlouze přednášet různé argumenty věcného charakteru, které by dokládaly či vyvracely jednotlivé typy pochybností. Myslím, že to není předmětem tohoto jednání. Nicméně zmínil-li jste slovo "pochybnosti", má to jednu přímou vazbu k dnešnímu jednání, a to proto, že sedmnáctého tohoto měsíce, což je ode dneška za pět dní, konsolidační agentura buď na základě schválení vládou, které již proběhlo, vydá kupujícímu příslušné akcie, a jinými slovy uzavře tuto transakci a všechny následné komentáře se stanou komentáři jakoby hodnotící minulost, bez jakékoliv možnosti nápravy, anebo nevydá, a pak pochybnosti a jednání kolem nich mohou mít ještě charakter ovlivnění procesu.

Proto mi dovolte uvést jediné. Chtěl bych poprosit jako předseda dozorčí rady konsolidační agentury, jestli by konsolidační agentura mohla dostat jasné písemné vyjádření k tomuto případu ještě před sedmnáctým tohoto měsíce, aby úředníci konsolidační agentury mohli ve své úřadující roli tento případ jakýmkoliv způsobem završit; protože shrnu-li to, je evidentní, že vláda České republiky v tomto případě na sebe vzala velký díl odpovědnosti. Problém je velmi komplikovaný. Nebyly tady uváděny další faktory, které tady nepovažuji za potřebné doplňovat. Dostanete je na vědomí v písemném stanovisku. My ale v každém případě potřebujeme stanovisko do sedmnáctého tohoto měsíce, aby vůbec tento případ a proces měl ještě vratný charakter, ať už rozhodnutí bude jakékoliv. Já tady nepředjímám, že rozhodnutí má být ano, či ne, to ponechávám zcela na vás a na posouzení tohoto případu. Jenom procesně opakuji, že termín pro to, aby se v této kauze dalo ještě něco činit, je sedmnáctého tohoto měsíce, a že chcete-li jakýmkoliv způsobem se k tomu vyjádřit, a já vám to vřele doporučuji, termín skončí velmi záhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já bych reagoval na vystoupení. Myslím, že se shodneme na jedné věci - že stanovisko musí být přesné. Předpokládám, že se nám podaří do sedmnáctého tohoto měsíce, ale bude to určitě obtížné.

Pokud jde o OKD, je to trochu jinak. Já jsem se mezitím s těmito věcmi seznámil. Celý problém vznikl někdy v polovině 90. let. Určitě to nebyl problém minulé nebo předminulé vlády před dvěma nebo třemi lety, protože od poloviny 90. let, kdy proběhla neřízená privatizace, tak stát tahal za kratší konec provazu, protože neměl nadpoloviční většinu akcií. K věcem, ke kterým došlo, došlo následkem vývoje, který bych nazval neřízenou privatizací v polovině 90. let.

Pokud jde o přesné stanovisko, tak se pokusíme jej zpracovat během několika příštích dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP