Neautorizováno !


 

(10.00 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Už dnes se ukazuje v řadě případů, třeba v Rumunsku a v Bulharsku, kde tyto země se velmi inspirují naší cestou od socialistické ekonomiky k ekonomice současné, kdy přebírají naši legislativu v řadě oblastí, zřizují organizace podle našeho vzoru a žádají o účast našich odborníků v twinningových projektech při implementaci legislativy včetně environmentální. Proto jsem přesvědčen, že přístup k úmluvě o ochraně Karpat může otevřít dále dveře pro naše odborníky při koordinaci projektu, při přípravě projektu v jednotlivých zemích karpatského regionu. Také proto, že tyto země jsou na seznamu - některé z nich, jako Srbsko a Černá Hora, jsou na seznamu prioritních zemí pro poskytování naší zahraniční pomoci.

Signatářské země financují činnost prozatímního sekretariátu úmluvy prostřednictvím dobrovolného příspěvku. Vláda České republiky odsouhlasila poskytování příspěvku do vstupu úmluvy v platnost ve výši 22 000 dolarů ročně. Tento příspěvek je hrazen z rozpočtové kapitoly Ministerstva životního prostředí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Liboru Ambrozkovi. A nyní bude hovořit zpravodaj zahraničního výboru Petr Šulák. Odůvodní usnesení výboru, které máme k dispozici jako sněmovní tisk 842/1.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové poslanci, vážená vládo, zahraniční výbor se na své 43. schůzi dne 14. dubna zabýval touto problematikou.

Po odůvodnění náměstka životního prostředí Františka Pojera, zpravodajské zprávě Petra Šuláka zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Podepsáni: zpravodaj, ověřovatel výboru a místopředseda výboru David Šeich.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šulákovi. Otevírám rozpravu. Mám písemnou přihlášku pana poslance Schwippela, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně připomněl svoje výhrady k předkládací zprávě. Jistě považuji také Karpaty za unikátní území, a proto bych očekával, že předkládací zpráva bude odpovídajícím způsobem kvalitní. Moje připomínky se týkají jednak toho, co předkládací zpráva obsahuje, ale také toho, co neobsahuje.

Předkládací zpráva uvádí nepravdivé informace jednak o tom, že úmluvu ratifikovalo Slovensko - to není pravda. Byla schválena na úrovni vládní smlouvy, příslušné usnesení vlády Slovenské republiky mám k dispozici. A za druhé se zde uvádí, že Rumunsko a Ukrajina jsou prioritními zeměmi české zahraniční rozvojové spolupráce. Ani to není pravda. K zahraniční rozvojové spolupráci byl v březnu 2004 přijat nový dokument, v němž je uvedeno osm prioritních států. Ani Ukrajina, ani Rumunsko mezi nimi nejsou.

Dále bych chtěl připomenout, které významné informace předkládací zpráva podle mého názoru neobsahuje. Jednak neobsahuje závěrečný akt a rezoluci, které byly přijaty současně s úmluvou. Dále neobsahuje mapy vymezení Karpat zpracované programem OSN pro životní prostředí. Je pravda, že tyto mapy nebyly schváleny členskými státy, ale domnívám se, že bychom to pochopili, kdyby byly alespoň jako základní orientace uvedeny jako součást předkládací zprávy. Dále neobsahuje informaci o tom, zda Česká republika podpoří umístění sekretariátu v Rumunsku nebo na Ukrajině, a také informaci o tom, jaké protokoly se předpokládají a ke kterým z nich se Česká republika hodlá připojit.

Pan ministr tady dnes uvedl, že předpokládaná výše členského příspěvku je 22 000 dolarů. Chtěl bych říci, že tato informace také není obsažena v předkládací zprávě. A jenom pro pořádek připomenu: území Karpat asi ze tří procent je na území České republiky, členský příspěvek odpovídá zhruba procentům čtrnácti.

Chtěl bych říci, že nesouhlasím s tím, co zaznělo na výboru, že je lepší špatná úmluva než žádná. Také si nemyslím, že by Česká republika měla vysílat jakýkoliv signál ve chvíli, kdy úmluva není ratifikována klíčovou zemí, kterou je Rumunsko. Myslím si, že základem pro naše rozhodnutí může být jedině kvalitní a úplná informace o tom, jaké důsledky by schválení této úmluvy pro Českou republiku mělo. Takovouto úplnou a kvalitní informaci předkládací zpráva podle mého názoru neobsahuje, a proto tento návrh nepodpořím.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Schwippelovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím. Odhlásím vás a prosím o novou prezentaci. Budeme hlasovat o usnesení, které přečetl pan poslanec Petr Šulák. Pokud jste všichni přihlášeni - ale nejste ještě všichni přihlášeni.

 

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 208. Kdo souhlasí s usnesením, které je obsaženo v tisku zahraničního výboru 842/1, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 112 poslanců, 79 pro, 18 proti. Návrh byl přijat.

 

Bod je ukončen a budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je bod

 

67.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky
a vládou Nového Zélandu, podepsaná dne 11. října 2004 v Praze
/sněmovní tisk 841/ - druhé čtení

 

Návrh uvede ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se znovu obrátil na vás se žádostí o podporu vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení s ratifikací Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaná dne 11. října 2004 v Praze.

Tato dohoda je dohoda, která umožní mladým lidem obou dvou států uskutečnit střednědobý, maximálně roční poznávací pobyt na území druhé strany a v jeho rámci se seznámit s kulturou, historií a také jazykem druhého státu. Tito účastníci tohoto programu budou moci vykonávat práci, krátkodobá zaměstnání, a zároveň i studovat na území druhého státu a tím také legálním způsobem získávat určité finanční prostředky ke krytí části nákladů, které jsou spojené s jejich pobytem. V rámci tohoto programu na dovolené se bude vydávat určitý počet víz. Zatím je dohodnuta kvóta mezi oběma zeměmi, že vydáme sto víz pro naše občany. Podmínka je, že je to výzva pro mladé lidi, tzn. je tady věková hranice od 18 do 30 let věku, a je zde podmínka, že tato osoba mladá nesmí být doprovázena dětmi. Není to dovolená, je to práce a studium, takže je to pro osoby, které nejsou doprovázeny rodinnými příslušníky. Samozřejmě že musí jít o splnění podmínek k výkonu práce na území druhého státu, ale v tomto ohledu budou oba dva státy velmi flexibilní. Takže je to velmi dobrá dohoda, která umožní nejenom navazovat kontakty, poznat kulturu a jazyk, ale umožní mladým lidem trávit až jeden rok na území druhého státu. A to je to, co potřebujeme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP