Neautorizováno !


 

(10.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Přistoupíme k projednávání bodu 72. Tím je

 

72.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím
a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé
v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím
jejich finanční zájmy (Lucemburk, 26. 10. 2004)
/sněmovní tisk 919/ - prvé čtení

 

Hovořit bude opět místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl další sněmovní tisk, jehož název zmínil pan předsedající.

Podstatou předkládané dohody je zvýšení efektivity potírání podvodných a jiných protiprávních jednání, která poškozují finanční zájmy členských zemí Evropské unie, jakož i Švýcarska. Vzhledem k tomu, že Švýcarská konfederace představuje významného politického a ekonomického partnera Evropské unie, avšak většina obyvatelstva Švýcarska se v referendu vyslovila proti vstupu do Evropské unie, může se Švýcarsko v současné době evropské integrace fakticky účastnit pouze formou bilaterálních smluv v konkrétních oblastech. V roce 1999 byla úspěšně uzavřena jednání o sedmi smlouvách. Předkládané dohoda je součástí nového souhrnu vzájemně provázaných smluv, takzvaný bilaterál dvě.

Počáteční impuls ke sjednání tohoto instrumentu byl dán již na konci roku 2000, kdy Rada Evropské unie zmocnila Evropskou komisi jednáním se Švýcarskou konfederací o dohodě proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy zúčastněných stran. Pověření Radou pro Komisi se týkalo zejména následujících vodítek: nastolení co možná nejširší spolupráce v boji proti podvodům a jiným nelegálním aktivitám, dále by tato spolupráce měla zohledňovat platné komunitární právo v této oblasti a měla by odrážet vývoj v oblasti finančních, ekonomických a celních vztahů se Švýcarskem. Spolupráce by se měla odehrát mezi všemi zúčastněnými orgány a měla by zahrnovat jak administrativní, tak justiční spolupráci v trestních věcech. Měla by zahrnovat preventivní, vyšetřovací a donucovací opatření. Dohoda by měla rozšířit justiční spolupráci rovněž pro daňovou trestnou činnost.

Dohoda musí zahrnovat efektivní postupy a sloužit k urychlení procesu poskytování pomoci. Za tímto účelem je třeba umožnit přítomnost vyšetřujících orgánů u obchodních subjektů, které jsou registrovány na území jiné smluvní strany. Mělo by tedy být možné provádět vyšetřování u obchodních subjektů, respektive jejich vedení, které jsou registrovány ve Švýcarsku, pokud jsou přímo odpovědné za celní operace nebo jsou jinak do věci zapojeny. Stejně tak musejí správní orgány mít přístup ke všem písemným materiálům, které jsou těmito subjekty drženy.

V létě 2002 zahájilo Švýcarsko nová bilaterální jednání s Evropskou unií, která navazují na již přijatý souhrn dohod v dalších oblastech, ať už je to systém Schengen, volný pohyb osob, finanční příspěvky Švýcarska do tzv. kohezního fondu anebo právě boj s finanční kriminalitou.

Negociační proces se Švýcarskem lze charakterizovat jako velmi náročný a časově rozsáhlý, přičemž jako centrální otázky z pohledu možné akceptace Švýcarskem se ukázala oblast poskytování právní pomoci v návaznosti na přezkum oboustranné trestnosti u fiskálních deliktů a zachovávání současného stupně ochrany švýcarského bankovního tajemství. Vyvrcholením několikaletého úsilí byl summit Evropské unie a Švýcarska 19. 5. 2004. Poslední jednání proběhla v červnu 2004. Text Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy byl Radou schválen 25. 10. 2004. K podpisu došlo v Lucemburku 26. 10. 2004. Součástí dohody je závěrečný akt, k němuž je připojeno společné prohlášení k praní výnosů z trestné činnosti, společné prohlášení týkající se spolupráce Švýcarské konfederace s Eurojustem a podle možností i s evropskou soudní sítí a dohodnutý zápis z jednání k dohodě.

Podepsaná dohoda upravuje, respektive rozšiřuje právní pomoc a justiční spolupráci ve věcech trestních při ochraně společných zájmů Evropského společenství a Švýcarské konfederace. V rámci oblasti působnosti dohody pojem podvody a jiné protiprávní činnosti zahrnuje porušení daňových předpisů také. Jedná se o daň z přidané hodnoty a spotřební daň. Dohoda se totiž vztahuje na spolupráci v oblasti cel a nepřímých daní. Přímé daně jsou z působnosti dohody výslovně vyloučeny. Dále jsou zahrnuty celní předpisy, praní výnosů z činností, jež dohoda pokrývá. Dohoda se také vztahuje na praní špinavých peněž, pokud za činnost předcházející praní lze uložit podle práva obou smluvních stran trest odnětí svobody s horní hranicí přesahující šest měsíců, což se týká zejména daňových podvodů a profesionálního pašeráctví.

V současné době probíhá ratifikační proces v jednotlivých státech a dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce po posledním oznámení o ratifikaci nebo schválení. Jak už jsem uvedl, finalizaci dohod předcházela velmi složitá vyjednávání a předkládaný text považuji za vyvážený pokrok v tak významné oblasti, jako je potírání podvodných jednání a ochrana finančních zájmů členských států Evropské unie.

Dámy a pánové, děkuji vám a prosím o to, aby projednávání dohody bylo propuštěno do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji a prosím nyní, aby se slova ujala paní zpravodajka pro prvé čtení Helena Mallotová.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Děkuji. Dámy a pánové, vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy je výsledkem dlouholetého úsilí obou stran o přijatelné znění této jistě potřebné dohody. Účelem dohody je rozšířit možnosti poskytování správní pomoci a právní pomoci ve věcech trestních mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Švýcarskem, a tak účinně bojovat proti podvodům a dalším protiprávním činnostem.

Dohoda se vztahuje na spolupráci v oblasti cel a nepřímých daní, přímé daně jsou z působnosti dohody výslovně vyloučeny. Předložená dohoda by rovněž měla přinést výrazné zlepšení spolupráce v boji proti praní špinavých peněz. Její podpora je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky.

Doporučuji tuto smlouvu postoupit do druhého čtení a přikázat ji k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda je zde někdo kdo chce rozšířit tuto nabídku.

 

Pokud ne, tak v hlasování pořadové číslo 212 rozhodneme o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 136 poslanců, 99 pro, 1 proti. Takže návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

  

Budeme se věnovat bodu, kterým je

 

73.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o vzájemné pomoci v trestních
věcech mezi členskými státy Evropské unie (Brusel, 29. květen 2000)
a její Protokol (Lucemburk, 16. říjen 2001), obojí vypracované
Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
/sněmovní tisk 924/ - prvé čtení

 

Hovoří místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych do třetice uvedl vládní návrh, jehož text přesně citoval pan místopředseda Poslanecké sněmovny při uvádění tohoto bodu.

Tento návrh upravuje záležitosti, které se týkají instrumentů, které byly vypracovány Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii a podepsaly je všechny tehdejší členské státy Evropské unie. Do dnešního dne nicméně úmluva, potažmo její protokol nevstoupily v platnost, neboť je dosud neratifikovalo osm starých členských států unie. Přístup České republiky tedy nebude znamená, že úmluvu a její protokol bude možné začít ihned provádět. Česká republika je nicméně ve smyslu článku 3 odst. 4 Aktu o podmínkách přistoupení, který je součástí Smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 16. dubna 2003, povinna k úmluvě a jejímu protokolu přistoupit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP