Neautorizováno !


 

(9.30 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Norskem uplatňuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, která byla sjednána v roce 1979. Čili z pochopitelných důvodů již tato smlouva neodráží ekonomické a politické podmínky, které jsou dnes, a především neodpovídá potřebám daňové oblasti. Proto tedy byla sjednána tato smlouva, která by měla zajistit standardní vztahy v oblasti zdaňování.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru máme rozdána jako sněmovní tisky 814/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Jan Schwippel.

 

Poslanec Jan Schwippel: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal tento bod na své 42. schůzi dne 9. března 2005 a přijal usnesení, jímž doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká smlouva dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, která byla podepsána v Praze dne 19. 10. 2004.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím nyní zpravodaje rozpočtového výboru Svatomíra Recmana, aby se ujal slova.

 

Poslanec Svatomír Recman: Rovněž rozpočtový výbor se uvedenou smlouvou zabýval, a to před téměř pěti měsíci. Projednal ji na své 38. schůzi 1. prosince loňského roku a přijal usnesení číslo 482, které jste obdrželi v písemné podobě jako sněmovní tisk 814/1. Rozpočtový výbor zaujal ke smlouvě rovněž kladné stanovisko, stanovisko totožné s usnesením zahraničního výboru. Závěr je takový, že rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 19. října 2004, sněmovní tisk 814. Rovněž zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Tolik má zpravodajská zpráva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Odhlásím vás a poprosím o novou registraci.

Přistoupíme k hlasování o usnesení, jak zazněla ve zpravodajských zprávách obou kolegů. Přihlaste se hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 203. Kdo s usnesením souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování končí. Z přítomných 103 poslanců bylo 98 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Bod je ukončen.

 

Budeme se věnovat bodu

 

62.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru
daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 11. listopadu 2004
/sněmovní tisk 834/ - druhé čtení

 

Hovoří opět místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v případě této smlouvy jde o analogii toho, o čem jsem před chvílí hovořil v souvislosti s novou daňovou smlouvou s Norským královstvím. I ve vztahu k teritoriu Srbska a Černé Hory se v současné době uplatňuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění sjednaná mezi tehdejší Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie v roce 1981. Čili z hlediska aktualizace a potřeby reagovat na ekonomický, právní a politický vývoj v našich zemích byla připravena nová smlouva, a to se Srbskem a Černou Horou.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru mám k dispozici jako sněmovní tisky 834/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Petr Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, zahraniční výbor projednal tuto smlouvu na své 42. schůzi dne 9. března 2005. Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Yvony Legierské a zpravodajské zprávě poslance Šuláka zahraniční výbor 1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 11. listopadu 2004; 2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; 3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Podepsáni - zpravodaj, ověřovatel výboru a místopředseda výboru Exner.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Šulákovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru - kdo jiný než Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Rozpočtový výbor se předmětnou smlouvou zabýval na 42. schůzi, která se konala 13. dubna letošního roku, a přijal k tomu usnesení číslo 524, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 834/2. Z projednávání této problematiky v rozpočtovém výboru vyplynul kladný vztah a podpora ratifikaci této smlouvy. Je třeba říci, že tato smlouva byla zpracována podle vzorových modelů OECD a OSN, takže mohu potvrdit jenom slova pana ministra financí o kladném vztahu k této smlouvě.

Rozpočtový výbor tedy doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 11. listopadu 2004, sněmovní tisk 834.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o usnesení, která jsou opět shodná.

 

Zahajuji hlasování číslo 204. Kdo s usnesením souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 118 poslanců, 110 bylo pro, 2 proti. Návrh byl přijat, bod ukončen.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, což je

 

63.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na změnu Dohody o založení Evropské banky pro obnovu
a rozvoj, který spočívá v zařazení Mongolska mezi země, ve kterých EBRD působí /sněmovní tisk 852/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal opět místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, skutečně jenom velmi stručně. Dovoluji si vám předložit návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Tato změna spočívá v zařazení Mongolska mezi země, ve kterých banka působí, tj. kde banka investuje a poskytuje úvěry. Chtěl bych také Poslaneckou sněmovnu informovat o tom, že dne 24. března s touto ratifikací již vyslovil souhlas Senát.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP