Digitální knihovna

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1986 - 1990


Tisky


1  2  3  4  5

č. 201 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimů, podepsaná v Kjótu dne 18. května 1973, a její přílohy A.2. O dočasných skladech zboží, " A.3. O celních formalitách vztahujících se na obchodní dopravní prostředky, A.4. O celním propouštění zásob a C.1. O vývozu zboží do volného oběhu v cizině
č. 202 Návrh Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě o plnění programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky
č. 203 Zásady zákona o ochraně státního, hospodářského a služebního tajemství
č. 204 Vládní návrh zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
č. 205 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o odvodech do státního rozpočtu (tisk 174)
č. 206 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani) /tisk 175/
č. 207 Společná zpráva k vládnímu návrhu devizového zákona (tisk 172)
č. 208 Společná zpráva výborů ústavně právních, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o bankách a spořitelnách (tisk 173)
č. 209 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. a upravuje postih některých přestupků (tisk 179), k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) - (tisk 178) a k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přečinech č. 150/1969 Sb. (tisk 180)
č. 210 netištěn
č. 211 Zpráva o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze dne 17. listopadu 1989 v Praze První zpráva ze zasedání společné komise sněmoven Federálního shromáždění ČSSR a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze dne 17. listopadu 1989 v Praze
č. 212 Návrh Stanoviska FS ČSSR k intervenci pěti socialistických států v srpnu roku 1968
č. 213 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb. o osobním vlastnictví k bytům (tisk 146)
č. 214 Návrh předsednictva Sněmovny lidu Federálního shromáždění na zřízení výboru pro životní prostředí a volbu jeho členů
č. 215 Návrh předsednictva Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky na zřízení výboru pro životní prostředí Sněmovny národů a volbu jeho členů
č. 216 Návrh prohlášení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k současné vnitropolitické situaci
č. 217 Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky.
č. 218 Návrh ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na zřízení společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rad pro dohled na vyšetření události ze 17. listopadu 1939 v Praze
č. 219 Návrh zásad zákona o zdanění příjmů čs. státních občanů a využití těchto finančních zdrojů pro rozvoj školství
č. 220 Návrh předsednictva Sněmovny lidu Federálního shromáždění na volbu členů volební komise
č. 221 Návrh poslanců Sněmovny lidu členy předsednictva Federálního shromáždění
č. 222 Návrh předsednictva Sněmovny lidu na volbu poslanců do výboru branného a bezpečnostního Sněmovny lidu FS ČSSR
č. 223 Návrh volebního řádu k tajné volbě funkcionářů Sněmovny lidu a Federálního shromáždění
č. 224 Návrh poslanců Federálního shromáždění na ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
č. 225 Návrh usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky
č. 226 Interpelace skupiny poslanců FS na místopředsedu vlády ČSSR Dr. Číče ve věci řešení sociálního a ekonomického rozvoje nejzaostalejších okresů na území SSR - Rimavská Sobota, Čadca, Velký Krtíš
č. 227 Návrh poslanců FS na ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
č. 228 Návrh poslanců FS na ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů
č. 229 Návrh na volbu poslanců Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR
č. 230 Návrh poslanců FS na zákon, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění
č. 231 Návrh na volbu poslanců Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
č. 232 Vládní návrh ústavního zákona o změně v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
č. 233 Návrh zákonného opatřeni předsednictva Federálního shromáždění o politických stranách
č. 234 Návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
č. 235 Ústavní zákon, o odvolávání poslanců a volbě nových poslanců zastupitelských sborů
č. 236 Zpráva o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze dne 17. listopadu 1989 v Praze
č. 237 Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě ČSSR na zproštění z funkce předsedy Nejvyššího soudu ČSSR a soudců Nejvyššího soudu ČSSR Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizaci sdružených v Národní frontě ČSSR
č. 238 Společná zpráva k návrhu ústavního zákona o odvolávání poslanců a volbě nových poslanců zastupitelských sborů (tisk 235)
č. 239 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o politických stranách (tisk 233)
č. 240 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (tisk 234)
č. 241 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 14. prosince 1989 do 22. ledna 1990
č. 242 Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě ČSSR na volbu soudce a předsedy Nejvyššího soudu ČSSR
č. 243 Návrh usnesení FS ke zprávě o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze dne 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 236)
č. 244 Návrh prezidenta Československé socialistické republiky na ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
č. 245 Návrh prezidenta Československé socialistické republiky na ústavní zákon o státních znacích České republiky, Slovenské republiky a Československé republiky
č. 246 Návrh prezidenta Československé socialistické republiky na zákon o změně názvu vysoké školy
č. 247 Vládní návrh zákona o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Národní stráži Československé socialistické republiky
č. 248 Návrh prezidenta Československé socialistické republiky na zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
č. 249 Odpověď předsedy vlády Slovenské socialistické republiky na interpelaci skupiny poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění podanou dne 19. ledna 1990 (tisk 226)
č. 250 NÁVRH na volbu - nových poslanců Sněmovny lidu (příloha 1) - nových členů předsednictva Federálního shromážděni (příloha 2) - nových místopředsedů Sněmovny lidu a členů předsednictva Sněmovny lidu (příloha 3) - nových předsedů výborů Sněmovny lidu (příloha 4) - poslanců do výborů (příloha 5) - na uvolnění poslanců z výborů (příloha 6)
č. 251 Přehled poslanců Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR, kteří na svou funkci poslance rezignovali nebo z ní byli odvoláni
č. 252 Návrh na volbu poslanců Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
č. 253 Návrh na uvolnění a volbu členů výborů Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
č. 254 Návrh na volbu členů předsednictva Federálního shromáždění, člena předsednictva Sněmovny národů, ověřovatelů Sněmovny národů a předsedů výborů Sněmovny národů
č. 255 Návrh poslanců FS na ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů
č. 224 Návrh poslanců Federálního shromáždění na ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
č. 255 Návrh poslanců Federálního shromáždění na ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů
č. 256 Návrh poslanců Federálního shromáždění na zákon o volbách do Federálního shromáždění
č. 257 Návrh poslanců Federálního shromáždění na ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci a ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky
č. 258 Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu
č. 259 Interpelace poslanců SL a SN doc. MUDr. O. Trefného, CSc., Miloše Peklo, Jaroslava Žižky, Hany Michlové a Františka Stütze na vládu ČSSR k zaujetí stanoviska pro řešení problematiky katastrofální situace v životním prostředí a zdravotním stavu obyvatel v tzv. pánevní oblasti Severočeského kraje
č. 260 NÁVRH na - volbu nových poslanců Sněmovny lidu (příloha 1) - uvolnění poslanců z výborů Sněmovny lidu (příloha 2) - volbu poslanců do výborů Sněmovny lidu (příloha 3) - volbu člena předsednictva Federálního shromáždění (příloha 4) - volbu místopředsedy Federálního shromáždění (příloha 5)
č. 261 Návrh na volbu nových poslanců, nových členů předsednictva Federálního shromáždění, místopředsedy FS a na uvolnění a volbu členů výborů Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
č. 262 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. ledna do 2. února 1990
č. 263 Návrh Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě ČSSR na zproštění z funkcí soudců z povolání vojenských soudů
č. 264 Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě ČSSR na zproštění z funkce místopředsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
č. 265 Návrh Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací Československé socialistické republiky návrh na volbu soudců z povolání vojenských soudů
č. 266 Návrh prezidenta Československé socialistické republiky na zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
č. 267 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, podepsaná v Lagosu dne 31. srpna 1989
č. 268 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky: a) návrh na přístup Československé socialistické republiky k Vídeňské úmluvě o právu smluv mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezi mezinárodními organizacemi, přijaté ve Vídni dne 21. března 1986; b) návrh na odvolání výhrady k článku 66 Vídeňské úmluvy o smluvním právu ze dne 23. května 1969, ke které přistoupila Československá socialistická republiky dne 29. července 1987
č. 269 Společná zpráva výborů ústavně právních a pro kulturu a výchovu Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu prezidenta Československé socialistické republiky na vydání zákona o změně názvu vysoké školy (tisk 246)
č. 270 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb.
č. 271 Společná zpráva k návrhu ústavního zákona o skončení volebního období zastupitelských sborů (tisk 255)
č. 272 Společná zpráva k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé Federaci a ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky (tisk 257)
č. 273 Společná zpráva k návrhu zákona o volbách do Federálního shromáždění (tisk 256)
č. 274 Společná zpráva k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu (tisk 258)
č. 275 Odpověď 1. místopředsedy vlády ČSSR JUDr. Jána Čarnogurského a místopředsedy vlády ČSSR pověřeného řízením ministerstva zemědělství a výživy ČSSR MVDr. Oldřicha Burského na interpelace poslance Sněmovny lidu MVDr. Jiřího Ládra přednesenou na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. 1. 1990
č. 276 Zpráva o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a české národní rady pro dohled na vyšetření události ze dne 17. listopadu 1989 v Praze (za období 22. 1. - 26 2. 1990)
č. 277 Návrh usnesení Federálního shromáždění ČSSR ke zprávě o stavu a vývoji československé federace, přednesené předsedou vlády ČSSR Mariánem Čalfou dne 27. února 1990
č. 278 Vládní návrh zákona o právu petičním
č. 279 Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím
č. 280 Vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků
č. 281 Vládní návrh zákona o sdružování občanů
č. 282 Vládní návrh zákona o civilní službě
č. 283 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon
č. 284 Vládní návrh zákona, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti
č. 285 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
č. 286 Vládní návrh zákona, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic a protokol k ní, podepsané v Bruselu dne 24. dubna 1989
č. 287 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
č. 288 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 2. - 13. března 1990
č. 289 Interpelace poslance ČNR Ing. Martina Peciny v.o. 34 a poslance Hermana Chromého v.o. 14 na místopředsedu vlády ČSSR k neúčinnosti opatření ke snížení exhalací, zejména v oblastech Mělnicka, Kladenska a Berounska
č. 290 Interpelace poslance SL Ing. Pavola Bagína v.o. 173 na vládu ČSSR ve věci konverze speciální techniky
č. 291 Interpelace poslankyně SL Růženy Gdovinové na předsednictvo vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Millera ve věci dořešení sociální nerovnosti pracujících v lesním hospodářství, zvláště v těžební činnosti
č. 292 Interpelace poslanců SL Eleonóry Sándorové v.o. 144, Oszkára Világi v.o. 146, Pavla Šremera v.o. 150 a poslanců SN Zuzany Némethové v.o. 81, MUDr. Juraje Mesíka v.o. 107, Miklóse Duraye v.o. 89 na vládu ČSSR ve věci pozastavení další výstavby vodního díla Gabčíkovo
č. 293 Vládní návrh zákona o akciových společnostech
č. 294 Vládní návrh zákona o individuálním podnikání fyzických osob
č. 295 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
č. 296 Návrh poslanců Federálního shromáždění na ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/960 Sb., Ústava Československé republiky a ústavní zákon č.143/1968 Sb., o československé federaci
č. 297 Návrh skupiny poslanců Federálního shromážděnína na vydanie zákona o zriadení Vysokej školy Móra Jókaiho v Komárne
č. 298 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o civilní službě (tisk 282)
č. 299 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon (tisk 283)
č. 300 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti

1  2  3  4  5


Přihlásit/registrovat se do ISP