Schválený pořad a stav projednávání 14. schůze

Od 15. 3. 2011 14:00 do 25. 3. 2011 14:00
Aktuální stav k 25. 3. 2011, 13:08


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.Út 15. 3., 1. bod

  Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 239 ve výborech Poslanecké sněmovny   

Zákony - vrácené prezidentem republiky

 1. 2.Út 15. 3., 3. bod

  Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/6/ - vrácený prezidentem republiky  (setrváno)  Q 101

Zákony - druhé čtení

 1. 3.Út 15. 3., 4. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 4.Út 15. 3., 5. bod

  Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení  (ukončena)  

 3. 5.Út 22. 3., 2. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení  (ukončena)  

 4. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 189/ - druhé čtení  (ukončena)  

 5. 7.St 16. 3., 4. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení  (ukončena)  

 6. 8.St 16. 3., 5. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - druhé čtení  (ukončena)  

 7. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - druhé čtení  (ukončena)  

 8. 10.

  Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  (ukončena)  

 9. 11.Út 22. 3., 1. bod

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury /sněmovní tisk 24/ - druhé čtení  (ukončena)  

 10. 12.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 277/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 256/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 15.

  Návrh poslanců Pavla Béma, Jaroslava Krupky, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Borise Šťastného, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jiřího Štětiny, Alfréda Michalíka a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  

 4. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 5. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 248/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 18.Čt 24. 3., 1. bod v 11 hodin

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 19.St 16. 3., 7. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 20.St 16. 3., 8. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 276/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 278/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 279/ - prvé čtení  (přikázán)  

 11. 23.

  Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 12. 24.

  Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Vlasty Bohdalové, Jaroslava Krákory, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 80/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 13. 25.

  Návrh poslanců Martina Peciny, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 14. 26.

  Návrh poslanců Jana Hamáčka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 15. 27.

  Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Václava Votavy, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 16. 28.

  Návrh poslanců Milady Halíkové, Jana Klána a dalších na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání (zákon o nájemném z bytů) /sněmovní tisk 163/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 17. 29.

  Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Ladislava Šincla, Jana Látky, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o v místě a čase obvyklém nájemném z bytu (zákon o nájemném) /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 18. 30.St 16. 3., 2. bod odpoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení  (přikázán)  

 19. 31.

  Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení  (přikázán)  

 20. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení  (přikázán)  

 21. 33.

  Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 247/ - prvé čtení  (přikázán)  

 22. 34.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení  (přikázán)  

 23. 35.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 271/ - prvé čtení  

 24. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - prvé čtení  (přikázán)  

 25. 37.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení  (přikázán)  

 26. 38.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - prvé čtení  

 27. 39.Út 22. 3., 3. bod

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení  (vrácen)  

 28. 40.Út 22. 3., 5. bod

  Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 29. 41.Út 22. 3., 6. bod

  Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení  (přikázán)  

 30. 42.Út 22. 3., 7. bod

  Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 31. 43.

  Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o stížnostech a o změně některých zákonů (zákon o stížnostech) /sněmovní tisk 223/ - prvé čtení  

Záležitosti EU

 1. 44.St 16. 3., 1. bod odpoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. b) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. b) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro /sněmovní tisk 265-E/  (souhlas)  

 2. 45.Čt 24. 3., 2. bod v 11 hodin

  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Společná zemědělská politika do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky /kód dokumentu 16348/10, KOM(2010) 672 v konečném znění/ /sněmovní tisk 274-E/  (vzato na vědomí)  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 46.St 16. 3., 1. bod od 19.00 hodin

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení  (souhlas)  

 2. 47.St 16. 3., 2. bod od 19.00 hodin

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 141/ - druhé čtení  (souhlas)  

 3. 48.St 16. 3., 3. bod od 19.00 hodin

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení  (souhlas)  

 4. 49.St 23. 3., 2. bod odpoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci /sněmovní tisk 151/ - druhé čtení  (souhlas)  

 5. 50.St 16. 3., 4. bod od 19.00 hodin

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení  (souhlas)  

 6. 51.St 16. 3., 5. bod od 19.00 hodin

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. října 2010 v Praze /sněmovní tisk 160/ - druhé čtení  (souhlas)  

 7. 52.St 16. 3., 6. bod od 19.00 hodin

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Minsku dne 11. srpna 2010 /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení  (souhlas)  

 8. 53.St 16. 3., 1. bod dopoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení  (souhlas)  

 9. 54.St 16. 3., 7. bod od 19.00 hodin

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 24. Kongresu Světové poštovní unie /sněmovní tisk 172/ - druhé čtení  (souhlas)  

 10. 55.St 16. 3., 2. bod dopoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách /sněmovní tisk 181/ - druhé čtení  (souhlas)  

 11. 56.St 23. 3., 3. bod odpoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 9. září 2002 v New Yorku /sněmovní tisk 182/ - druhé čtení  (souhlas)  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 57.St 23. 3., 1. bod odpoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku 25. června 2005 /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 58.St 16. 3., 8. bod od 19.00 hodin

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 6. října 2010 /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 59.St 16. 3., 9. bod od 19.00 hodin

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací základní dokumenty Mezinárodní telekomunikační unie a jejich změny /sněmovní tisk 242/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 60.St 16. 3., 10. bod od 19.00 hodin

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993) /sněmovní tisk 257/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 61.St 16. 3., 11. bod od 19.00 hodin

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 62.St 16. 3., 3. bod dopoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách /sněmovní tisk 267/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 63.Pá 25. 3., 3. bod blok 3. čtení

  Návrh poslanců Pavla Drobila, Pavola Lukši a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 64.Pá 25. 3., 2. bod blok 3. čtení

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - třetí čtení  (souhlas)  

 3. 65.St 23. 3., 3. bod dopoledne

  Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení  (souhlas)  

 4. 66.Pá 25. 3., 1. bod blok 3. čtení

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 135/ - třetí čtení  (souhlas)  

 5. 67.St 23. 3., 2. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 189/ - třetí čtení  (souhlas)  

 6. 68.St 23. 3., 4. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení  (souhlas)  

 7. 69.St 23. 3., 5. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - třetí čtení  (souhlas)  

 8. 70.St 23. 3., 6. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - třetí čtení  (souhlas)  

 9. 71.St 23. 3., 7. bod dopoledne

  Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení  (neschválen)  

 10. 72.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury /sněmovní tisk 24/ - třetí čtení  

 11. 73.St 23. 3., 8. bod dopoledne

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 74.St 23. 3., 1. bod ve 12.30hodin

  Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury   

 2. 75.St 23. 3., 2. bod ve 12.30hodin

  Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu   

 3. 76.St 23. 3., 3. bod ve 12.30hodin

  Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   

 4. 77.St 23. 3., 4. bod ve 12.30hodin

  Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky   

 5. 78.St 23. 3., 5. bod ve 12.30hodin

  Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky   

 6. 79.Pá 25. 3., 2. bod

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 7. 80.Pá 25. 3., 3. bod

  Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 8. 81.St 23. 3., 6. bod ve 12.30hodin

  Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury   

 9. 82.St 23. 3., 7. bod ve 12.30hodin

  Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu   

 10. 83.St 23. 3., 8. bod ve 12.30hodin

  Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu   

 11. 84.St 23. 3., 9. bod ve 12.30hodin

  Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   

 12. 85.St 23. 3., 10. bod ve 12.30hodin

  Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení   

 13. 86.Pá 25. 3., 1. bod po bloku 3.čtení

  Odvolání poslance Davida Ratha proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru ze dne 3. února 2011 o uložení disciplinárního opatření (usnesení MIV č. 34)   

 14. 87.Pá 25. 3., 2. bod po bloku 3.čtení

  Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Stanislava Humla   

 15. 88.St 23. 3., 9. bod dopoledne

  Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2009 /sněmovní tisk 37/  (schváleno)  

 16. 89.

  Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009 /sněmovní tisk 64/  (schváleno)  

 17. 90.

  Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009 /sněmovní tisk 69/  (schváleno)  

 18. 91.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2009 /sněmovní tisk 75/  (schváleno)  

 19. 92.Pá 25. 3., 3. bod po bloku 3.čtení

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.2010 do 30.6.2010 /sněmovní tisk 89/  (vzato na vědomí)  

 20. 93.

  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2009 /sněmovní tisk 114/  (schváleno)  

 21. 94.

  Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009 /sněmovní tisk 123/  (schváleno)  

 22. 95.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2009 /sněmovní tisk 147/  (schváleno)  

 23. 96.

  Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 /sněmovní tisk 149/  (vzato na vědomí)  

 24. 97.St 23. 3., 10. bod dopoledne

  Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2009 /sněmovní tisk 194/  (vzato na vědomí)  

 25. 98.Pá 25. 3., 4. bod po bloku 3.čtení

  Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2011 /sněmovní tisk 213/  (vzato na vědomí)  

 26. 99.Pá 25. 3., 5. bod po bloku 3.čtení

  Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2011 /sněmovní tisk 222/  (vzato na vědomí)  

 27. 100.Pá 25. 3., 6. bod po bloku 3.čtení

  Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2010 /sněmovní tisk 246/  (vzato na vědomí)  

 28. 101.Út 15. 3., 2. bod

  Zpráva kontrolního výboru o překážkách v činnosti Poslanecké sněmovny - kontrola hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu   

 29. 102.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00-11.00h

 30. 103.

  Ústní interpelace   Čt 14.30-18.00h

Zákony - druhé čtení

 1. 104.St 16. 3., 6. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 239/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 105.Pá 25. 3., 1. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/2/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 106.Út 22. 3., 8. bod

  Informace ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a ministra obrany Alexandra Vondry o situaci v Libyi a na Středním východě   

Zákony - třetí čtení

 1. 107.St 23. 3., 1. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 239/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 108.St 23. 3., 1. bod ve 14.45 hodin

  Informace předsedy vlády Petra Nečase o pozici České republiky na jednání Evropské rady   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze