Předpis 20/1966 Sb.

Citace20/1966 Sb.
NázevZákon o péči o zdraví lidu
Částka7 (30. 3. 1966)
Účinnostod 1. 7. 1966, zrušeno dnem 1. 4. 2012
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
52 Vládní návrh zákona o péči o zdraví lidu
Navržené změny39 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
271/1949rušíZákon o výrobě a distribuci léčiv 
37/1950rušíNařízení o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných léčiv 
170/1950rušíZákon o zdravotnických povoláních 
24/1951rušíVládní nařízení o lékařích 
25/1951rušíVládní nařízení o dentistech 
77/1951rušíVládní nařízení o středních zdravotnických pracovnících 
103/1951rušíZákon o jednotné preventivní a léčebné péči 
4/1952rušíZákon o hygienické a protiepidemické péči 
5/1952rušíNařízení o dobrovolných dárcích krve 
14/1952rušíVládní nařízení o nižších zdravotnických pracovnících 
44/1952rušíVládní nařízení o lékárnících 
51/1952rušíVládní nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce 
11/1953rušíNařízení o zdravotních obvodech 
87/1953rušíNařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vody 
24/1954rušíNařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu 
25/1954rušíNařízení o hygienické a protiepidemické ochraně půdy 
8/1955rušíNařízení o pohřebnictví 
23/1955rušíZákonné opatření o jedech a látkách škodlivých zdraví 
40/1955rušíNařízení o boji proti přenosným nemocem 
43/1955rušíZákon o československých lázních a zřídlech 
64/1955rušíZákonné opatření o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 
42/1956rušíNařízení o hygienické ochraně práce 
17/1957rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 
18/1957rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči 
19/1957rušíVyhláška o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 
20/1957rušíVyhláška o úplném znění zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči 
78/1959rušíZákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči 
56/1967rušíVládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 
Derogace pasivní
210/1990novelizujeZákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu1
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících2
548/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.3
550/1991novelizujeZákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění4
86/1992úplné zněníZákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
590/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony5
15/1993novelizujeZákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů54
161/1993novelizujeZákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů6
307/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
60/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů8
206/1996novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.,o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů10
14/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb.9
79/1997novelizujeZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů12
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů11
83/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů13
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů14
71/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony15
123/2000novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů17
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze18
149/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů16
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů19
164/2001novelizujeZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)20
260/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů21
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)23
290/2002novelizujeZákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů22
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů24
130/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony25
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví26
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů30
37/2004novelizujeZákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)33
53/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel28
121/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů27
156/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů29
422/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů31
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti32
379/2005novelizujeZákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů34
381/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony35
109/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách38
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů39
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění42
225/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony40
227/2006novelizujeZákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů37
245/2006novelizujeZákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů36
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců44
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony41
111/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony43
28/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů45
129/2008novelizujeZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů47
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky48
296/2008novelizujeZákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)46
479/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony49
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech50
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů51
372/2011rušíZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)53
466/2011novelizujeZákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony52
Vztahuje se k
271/1949??Zákon o výrobě a distribuci léčiv 
271/1949??Zákon o výrobě a distribuci léčiv 
27/1950??Zákon o státní podpoře při živelných pohromách 
37/1950??Nařízení o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných léčiv 
37/1950??Nařízení o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných léčiv 
170/1950??Zákon o zdravotnických povoláních 
170/1950??Zákon o zdravotnických povoláních 
24/1951??Vládní nařízení o lékařích 
24/1951??Vládní nařízení o lékařích 
25/1951??Vládní nařízení o dentistech 
25/1951??Vládní nařízení o dentistech 
77/1951??Vládní nařízení o středních zdravotnických pracovnících 
77/1951??Vládní nařízení o středních zdravotnických pracovnících 
103/1951??Zákon o jednotné preventivní a léčebné péči 
103/1951??Zákon o jednotné preventivní a léčebné péči 
4/1952??Zákon o hygienické a protiepidemické péči 
4/1952??Zákon o hygienické a protiepidemické péči 
5/1952??Nařízení o dobrovolných dárcích krve 
5/1952??Nařízení o dobrovolných dárcích krve 
14/1952??Vládní nařízení o nižších zdravotnických pracovnících 
14/1952??Vládní nařízení o nižších zdravotnických pracovnících 
44/1952??Vládní nařízení o lékárnících 
44/1952??Vládní nařízení o lékárnících 
51/1952??Vládní nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce 
51/1952??Vládní nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce 
11/1953??Nařízení o zdravotních obvodech 
11/1953??Nařízení o zdravotních obvodech 
87/1953??Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vody 
87/1953??Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vody 
24/1954??Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu 
24/1954??Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu 
25/1954??Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně půdy 
25/1954??Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně půdy 
8/1955??Nařízení o pohřebnictví 
8/1955??Nařízení o pohřebnictví 
23/1955??Zákonné opatření o jedech a látkách škodlivých zdraví 
40/1955??Nařízení o boji proti přenosným nemocem 
40/1955??Nařízení o boji proti přenosným nemocem 
43/1955??Zákon o československých lázních a zřídlech 
43/1955??Zákon o československých lázních a zřídlech 
64/1955??Zákonné opatření o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 
42/1956??Nařízení o hygienické ochraně práce 
42/1956??Nařízení o hygienické ochraně práce 
54/1956??Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
17/1957??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 
18/1957??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči 
78/1959??Zákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči 
66/1961??Zákon o veterinární péči 
40/1963??Vládní vyhláška o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím 
94/1963??Zákon o rodině 
40/1964??Občanský zákoník 
103/1964??Zákon o zabezpečení družstevních rolníků 
109/1964??Hospodářský zákoník 
47/1965??Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách 
65/1965??Zákoník práce 
45/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
97/1974??Zákon České národní rady o archivnictví 
36/1975??Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
43/1987??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených 
87/1987??Zákon o veterinární péči 
19/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
145/1988??Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotnických službách (č. 161) 
62/1989??Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o psychotropních látkách 
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
105/1990??Zákon o soukromém podnikání občanů 
284/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky 
300/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 
498/1990??Zákon o uprchlících 
526/1990??Zákon o cenách 
23/1991??Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 
219/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů 
220/1991??Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře 
239/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči 
242/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi 
394/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
462/1991??Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů proti nepovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami 
513/1991??Obchodní zákoník 
550/1991??Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
160/1992??Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 
216/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění 
231/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti 
264/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony 
590/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
600/1992??Zákon o cenných papírech 
1/1993??Ústava České republiky 
10/1993??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů 
15/1993??Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
50/1993??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění 
273/1993??Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů 
286/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb. 
303/1993??Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 
307/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
38/1994??Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
42/1994??Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
136/1994??Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
156/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
84/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
237/1995??Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů 
286/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 
290/1995??Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
94/1996??Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
95/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 
142/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
343/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
359/1999??Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 
71/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
123/2000??Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
227/2000??Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
89/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
256/2001??Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 
479/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů 
285/2002??Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 
255/2003??Vyhláška, kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky 
37/2004??Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 
53/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 
95/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
563/2004??Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
125/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
109/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 
115/2006??Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
134/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
227/2006??Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
245/2006??Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
296/2008??Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) 
479/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Vztahováno k
92/1949??Branný zákon 
91/1958??Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
94/1963??Zákon o rodině 
99/1963??Občanský soudní řád 
102/1964??Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
32/1965??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 
59/1965??Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 
65/1965??Zákoník práce 
42/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče 
42/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče 
43/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o soustavě zdravotnických zařízení 
43/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o soustavě zdravotnických zařízení 
44/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
44/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
45/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
45/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
46/1966??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o opatřeních proti přenosným nemocem 
46/1966??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o opatřeních proti přenosným nemocem 
47/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o pohřebnictví 
47/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o pohřebnictví 
100/1966??Vládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství 
35/1967??Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší 
49/1967??Vyhláška ministerstva školství o postgraduálním studiu na vysokých školách 
56/1967??Vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 
56/1967??Vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 
90/1967??Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č.44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
90/1967??Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č.44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
109/1967??Usnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky, kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů 
124/1967??Vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež 
124/1967??Vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež 
13/1968??Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání 
62/1968??Vyhláška ministerstev národní obrany, vnitra a zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád) 
91/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
173/1968??Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 
174/1968??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
178/1968??Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
36/1969??Vládní nařízení České socialistické republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu 
72/1969??Zákon o některých opatřeních v organizaci a působnosti národních výborů v Slovenské socialistické republice 
80/1969??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
80/1969??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
81/1969??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků 
81/1969??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků 
82/1969??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice 
82/1969??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice 
84/1969??Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
102/1969??Vyhláška o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků 
102/1969??Vyhláška o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků 
116/1969??Vyhláška o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání - v Slovenské socialistické republice 
116/1969??Vyhláška o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání - v Slovenské socialistické republice 
126/1969??Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
126/1969??Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
42/1970??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
14/1971??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací 
72/1971??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
72/1971??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
77/1971??Vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
77/1971??Vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
159/1971??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
1/1972??Nařízení vlády České socialistické republiky o inspekcích veřejného pořádku národních výborů 
15/1972??Vyhláška o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů 
15/1972??Vyhláška o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů 
18/1972??Nařízení o inspekci veřejného pořádku národních výborů 
26/1972??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů 
26/1972??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů 
59/1972??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením 
59/1972??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením 
65/1972??Vyhláška o ochraně zdraví před ionizujícím zářením 
65/1972??Vyhláška o ochraně zdraví před ionizujícím zářením 
17/1973??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 
17/1973??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 
21/1973??Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 
21/1973??Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 
71/1973??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství 
71/1973??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství 
72/1973??Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství 
72/1973??Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
121/1974??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení 
121/1974??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení 
19/1975??Vyhláška o soustavě zdravotnických zařízení 
19/1975??Vyhláška o soustavě zdravotnických zařízení 
36/1975??Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
53/1975??Zákon o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
121/1975??Zákon o sociálním zabezpečení 
128/1975??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
24/1976??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení doplňku k Československému lékopisu - třetímu vydání v České socialistické republice 
24/1976??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení doplňku k Československému lékopisu - třetímu vydání v České socialistické republice 
30/1976??Vyhláška o zavedení doplňku k Československému lékopisu - třetímu vydání ve Slovenské socialistické republice 
30/1976??Vyhláška o zavedení doplňku k Československému lékopisu - třetímu vydání ve Slovenské socialistické republice 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
102/1976??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o odstraňování ekonomické újmy socialistických zemědělských organizací 
13/1977??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
13/1977??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
14/1977??Vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
14/1977??Vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
60/1977??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č.46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem,ve znění vyhlášky č.17/1973 Sb. 
60/1977??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č.46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem,ve znění vyhlášky č.17/1973 Sb. 
96/1977??Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
100/1977??Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
4/1978??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.72/1971 Sb. o zdravotnických pracovnících 
4/1978??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.72/1971 Sb. o zdravotnických pracovnících 
5/1978??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů 
5/1978??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů 
9/1978??Vyhláška o zrušení vyhlášky o soukromých ordinacích lékařů a dentistů a vyhlášky o sazbách za úkony prováděné v soukromých lékařských a dentistických ordinacích 
9/1978??Vyhláška o zrušení vyhlášky o soukromých ordinacích lékařů a dentistů a vyhlášky o sazbách za úkony prováděné v soukromých lékařských a dentistických ordinacích 
13/1978??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování 
14/1978??Vyhláška o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů 
20/1978??Vyhláška, kterou se mění vyhláška o opatřeních proti přenosným nemocem 
20/1978??Vyhláška, kterou se mění vyhláška o opatřeních proti přenosným nemocem 
33/1978??Zákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
36/1978??Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
46/1978??Nařízení o chráněné oblasti přirozené akumulace vod na Žitném ostrově 
63/1978??Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol 
76/1978??Zákon České národní rady o školských zařízeních 
77/1978??Zákon České národní rady o státní správě ve školství 
78/1978??Zákon o školských zařízeních 
79/1978??Zákon o státní správě ve školství 
93/1978??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole 
119/1978??Nařízení o Národním parku Nízke Tatry 
126/1978??Vyhláška o základní škole 
14/1979??Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava 
72/1979??Vyhláška o inspekci výchovy a vzdělávání 
91/1979??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů 
92/1979??Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
92/1979??Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
104/1979??Vyhláška o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů 
110/1979??Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava 
124/1979??Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Štiavnické vrchy 
1/1980??Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství 
41/1980??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č.46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č.17/1973 Sb. a č.60/1977 Sb. 
41/1980??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č.46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č.17/1973 Sb. a č.60/1977 Sb. 
85/1980??Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb., o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb., a č. 20/1978 Zb. 
85/1980??Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb., o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb., a č. 20/1978 Zb. 
87/1980??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích 
118/1980??Vyhláška o materských školách, spoločných zariadeních jasle a materská škola a detských útulkoch 
76/1981??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. 
77/1981??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
77/1981??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
78/1981??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č. 32/1965 Zb., o odškodňovaní bolesti a sťažení spoločenského uplatnenia ve znení vyhlášky č. 84/1967 Zb. 
79/1981??Vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve 
79/1981??Vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve 
85/1981??Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy 
97/1981??Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Požana 
105/1981??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
127/1981??Zákon České národní rady o vnitřním obchodě 
130/1981??Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode 
47/1982??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., a vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků 
47/1982??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., a vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků 
58/1982??Nařízení, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb., o ochrane zdravia robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov 
58/1982??Nařízení, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb., o ochrane zdravia robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov 
93/1982??Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě 
100/1982??Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 
157/1982??Nařízení, ktorým sa mení a dopžňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č.18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov 
171/1982??Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny 
30/1983??Úplné znění zákona ze dne 12. Listopadu 1975 č. 121 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 19. července 1979 č. 76 Sb., zákonem ze dne 13. prosince 1979 č. 150 Sb., zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27. ledna 1982 č. 7 Sb. a zákonem ze dne 23. června 1982 č. 73 Sb. 
77/1983??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpežov a prírodných liečivých zdrojov 
77/1983??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpežov a prírodných liečivých zdrojov 
48/1984??Úplné znění zákona České národní rady ze dne 26. června 1978 č. 77 Sb., o státní správě ve školství, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 27. dubna 1982 č. 49 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích, a zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních 
49/1984??Úplné znění zákona České národní rady ze dne 26. června 1978 č. 76 Sb., o školských zařízeních, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních 
50/1984??Zákon vyhlasuje úplné znenie zákona SNR z 27. júna 1978 č. 79 Zb. o štátnej správe v školstve, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonmi SNR č. 52/1982 Zb. a č. 32/1984 Zb.: Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve 
51/1984??Zákon vyhlasuje úplné znenie zákona SNR z 27. júna 1978 č. 78 Zb. o školských zariadeniach, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom SNR z 2. apríla 1984 č. 32 Zb., ktorým sa dopžňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach: Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach 
63/1984??Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru 
64/1984??Nařízení o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru 
68/1984??Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce 
91/1984??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem 
91/1984??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem 
103/1984??Vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám 
103/1984??Vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám 
124/1984??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o středních školách 
152/1984??Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o stredných školách 
1/1985??Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb. 
46/1985??Vyhláška o postupe pri úmrtí a o pohrebnictve 
46/1985??Vyhláška o postupe pri úmrtí a o pohrebnictve 
58/1985??Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie 
126/1985??Zákon o požiarnej ochrane 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
31/1986??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků 
63/1986??Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci 
64/1986??Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 
70/1986??Zákon o Slovenskej požnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii 
71/1986??Zákon o Slovenskej obchodnej inšpekcii 
74/1986??Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva 
75/1986??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství 
5/1987??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
10/1987??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice 
10/1987??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice 
13/1987??Nařízení o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vody 
32/1987??Vyhláška o závaznosti Československého liekopisu 
32/1987??Vyhláška o závaznosti Československého liekopisu 
36/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
43/1987??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených 
43/1987??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených 
72/1987??Vyhláška o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov 
72/1987??Vyhláška o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov 
87/1987??Zákon o veterinární péči 
108/1987??Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
110/1987??Zákon o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky 
117/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat 
11/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky 
11/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky 
19/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví 
19/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví 
21/1988??Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č.27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti 
22/1988??Vyhláška o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva 
22/1988??Vyhláška o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva 
23/1988??Nařízení o Národnom parku Slovenský raj 
24/1988??Nařízení o Národnom parku Malá Fatra 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
51/1988??Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 
52/1988??Zákon o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
68/1988??Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních 
70/1988??Vyhláška o vybraných banských zariadeniach 
71/1988??Vyhláška o výbušninách 
72/1988??Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách 
85/1988??Vyhláška Českého geologického úřadu o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů 
86/1988??Vyhláška o postupe pri vyhžadávaní a prieskume výhradných ložísk z hžadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov 
89/1988??Vyhláška o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povožovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom 
96/1988??Vyhláška Českého geologického úřadu o správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob 
97/1988??Vyhláška o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
104/1988??Vyhláška Českého báňského úřadu o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem 
131/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče 
131/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče 
142/1988??Úplné znění zákona České národní rady ze dne 17. prosince 1981 č. 127 Sb., o vnitřním obchodě, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady ze dne 28. června 1988 č. 116 Sb. 
158/1988??Zákon vyhlasuje úplné znenie zákona SNR z 18. decembra 1981 č. 130 Zb. o vnútornom obchode, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom SNR z 23. júna 1988 č. 108 Zb.: Zákon SNR o vnútornom obchode 
165/1988??Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č.42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti 
165/1988??Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č.42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti 
192/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
192/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
204/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 
204/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 
206/1988??Nařízení o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu 
206/1988??Nařízení o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu 
220/1988??Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie 
14/1989??Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy 
37/1989??Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
46/1989??Zákon o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániemi 
52/1989??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
65/1989??Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty 
68/1989??Zákon o organizaci Československé státní dráhy 
112/1989??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o provádění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České socialistické republice 
120/1989??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu 
120/1989??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu 
121/1989??Vyhláška Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu 
127/1989??Vyhláška o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udežovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon 
188/1989??Vyhláška o povožovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov 
211/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností 
5/1990??Vyhláška, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy 
5/1990??Vyhláška, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy 
47/1990??Zákon o volbách do Federálního shromáždění 
54/1990??Zákon České národní rady o volbách do České národní rady 
61/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami 
61/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami 
62/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice 
62/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice 
80/1990??Zákon o vožbách do SNR 
182/1990??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
182/1990??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
185/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost 
185/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost 
196/1990??Zákon o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov 
210/1990??Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 
210/1990??Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 
232/1990??Nařízení, ktorým sa mení a dopžňa nariadenie vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu 
232/1990??Nařízení, ktorým sa mení a dopžňa nariadenie vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu 
245/1990??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
284/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky 
284/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky 
318/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče 
318/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče 
324/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
346/1990??Zákon o vožbách do orgánov samosprávy obcí 
368/1990??Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích 
374/1990??Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
386/1990??Vyhláška o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky 
386/1990??Vyhláška o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky 
408/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření 
408/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
459/1990??Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 
463/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních 
463/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních 
472/1990??Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 
542/1990??Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
543/1990??Zákon o štátnej správe sociálneho zabezpečenia 
11/1991??Vyhláška o súkromných školách 
41/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí 
48/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o očkování proti přenosným nemocem 
48/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o očkování proti přenosným nemocem 
76/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů 
76/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů 
80/1991??Vyhláška o stredných školách 
96/1991??Zákon o verejných kultúrnych podujatiach 
181/1991??Vyhláška o záväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu - štvrtého vydania 
181/1991??Vyhláška o záväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu - štvrtého vydania 
229/1991??Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
238/1991??Zákon o odpadech 
242/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi 
242/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi 
260/1991??Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřováním 
271/1991??Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej požnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii 
288/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
311/1991??Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství 
330/1991??Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 
357/1991??Vyhláška o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí 
361/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě 
376/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu - čtvrtému vydání v České republice 
376/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu - čtvrtému vydání v České republice 
394/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky 
394/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky 
400/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
419/1991??Zákon, ktorým sa menia a dopžňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva 
437/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
475/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
487/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb. 
487/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb. 
490/1991??Zákon o způsobu provádění referenda 
494/1991??Zákon o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 
499/1991??Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 
519/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád 
520/1991??Nařízení o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov 
527/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem 
527/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem 
541/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
542/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 
548/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 
548/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 
548/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 
550/1991??Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 
550/1991??Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 
550/1991??Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 
568/1991??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
11/1992??Zákon o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky 
13/1992??Zákon o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore 
14/1992??Zákon o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov 
27/1992??Zákon o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov 
32/1992??Úplné znění zákona o Slovenskej obchodnej inšpekcii ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 24. septembra 1991 č. 417 Zb. 
33/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. 
33/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. 
40/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního věstníku České socialistické republiky 
40/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního věstníku České socialistické republiky 
41/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší 
60/1992??Zákon o volbách do Federálního shromáždění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků) 
70/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
83/1992??Nařízení, ktorým sa mení a dopžňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb. 
83/1992??Nařízení, ktorým sa mení a dopžňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb. 
86/1992??Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
86/1992??Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
94/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb. 
96/1992??Úplné znění zákona zo 17. marca 1966 č. 20 o starostlivosti o zdravie žudu, s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom SNR z 18. mája 1990 č. 196 o změnách v pôsobnosti orgánov SR v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov a zákonom SNR z 24. septembra 1991 č. 419, ktorým sa menia a dopžňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva, a zákonom SNR z 19. decembra 1991 č. 27 o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov 
96/1992??Úplné znění zákona zo 17. marca 1966 č. 20 o starostlivosti o zdravie žudu, s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom SNR z 18. mája 1990 č. 196 o změnách v pôsobnosti orgánov SR v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov a zákonom SNR z 24. septembra 1991 č. 419, ktorým sa menia a dopžňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva, a zákonom SNR z 19. decembra 1991 č. 27 o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov 
106/1992??Vyhláška o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
120/1992??Zákon České národní rady o volbách do České národní rady (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
129/1992??Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování 
135/1992??Zákon o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami 
143/1992??Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
152/1992??Nařízení vlády České republiky o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně 
152/1992??Nařízení vlády České republiky o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně 
160/1992??Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 
172/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech 
175/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů 
176/1992??Vyhláška o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky 
179/1992??Úplné znění zákona o vožbách do Slovenskej národnej rady zo 16. marca 1990 č. 80 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 3. decembra 1991 č. 8 Zb. a zákonom Slovenskej národnej rady z 26. februára 1992 č. 104 Zb. 
193/1992??Zákon o Štátnom fonde zdravia 
195/1992??Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení 
207/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení 
207/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení 
208/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 
208/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 
213/1992??Zákon o spotřebních daních 
215/1992??Zákon o veterinární péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
216/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění 
222/1992??Zákon o dani z přidané hodnoty 
240/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 
251/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací 
253/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí 
255/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky 
273/1992??Nařízení vlády České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky 
273/1992??Nařízení vlády České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky 
286/1992??Zákon o daních z příjmů 
295/1992??Zákon o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe 
298/1992??Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 
307/1992??Zákon o ochrane požnohospodárskeho pôdneho fondu 
315/1992??Zákon o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach 
317/1992??Zákon o dani z nehnutežností 
325/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení 
325/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení 
327/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost 
336/1992??Úplné znění zákona úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 20. apríla 1988 č. 51 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady zo 6. novembra 1991 č. 499 Zb. 
338/1992??Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
380/1992??Úplné znění zákona úplné znění zákona z 27. novembra 1990 č. 543 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonávaných zákonom Slovenskej národnej rady z 27. marca 1992 č. 195 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení 
383/1992??Vyhláška o škole v prírode 
403/1992??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
406/1992??Vyhláška o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných nuklidov 
406/1992??Vyhláška o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných nuklidov 
425/1992??Zákon České národní rady o České obchodní inspekci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
426/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky 
426/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky 
427/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami 
427/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami 
434/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotnické záchranné službě 
434/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotnické záchranné službě 
439/1992??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)-(úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.) 
440/1992??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
445/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost 
445/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost 
451/1992??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
467/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu 
467/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu 
501/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
513/1992??Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpadky 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
587/1992??Zákon České národní rady o spotřebních daních 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
590/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony 
590/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony 
590/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony 
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
606/1992??Nařízení o nakladaní s odpadmi 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
638/1992??Vyhláška o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií 
13/1993??Celní zákon 
15/1993??Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
15/1993??Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
15/1993??Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
31/1993??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení 
49/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 
49/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 
117/1993??Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
126/1993??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
139/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o hospodaření s drahými kovy ve stomatologické péči v ústavech národního zdraví a dalších zdravotnických organizacích 
139/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o hospodaření s drahými kovy ve stomatologické péči v ústavech národního zdraví a dalších zdravotnických organizacích 
140/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické repubiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní 
140/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické repubiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní 
155/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu 
155/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu 
161/1993??Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů 
161/1993??Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů 
161/1993??Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů 
188/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
240/1993??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
247/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí 
247/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí 
278/1993??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb. 
278/1993??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb. 
293/1993??Zákon o výkonu vazby 
295/1993??Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
307/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
307/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
307/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
331/1993??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů 
19/1994??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 527/1991 Sb. 
19/1994??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 527/1991 Sb. 
75/1994??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
79/1994??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád) 
109/1994??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu vazby 
110/1994??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 
126/1994??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
140/1994??Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
150/1994??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky 
150/1994??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky 
152/1994??Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
3/1995??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení článku I zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
40/1995??Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
47/1995??Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
51/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě 
51/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě 
60/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 
60/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 
79/1995??Zákon o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
91/1995??Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
100/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 
101/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
115/1995??Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů 
173/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 
175/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. 
175/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. 
198/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb. 
198/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb. 
221/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o znaleckých komisích 
221/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o znaleckých komisích 
222/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí 
224/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 
247/1995??Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
290/1995??Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
25/1996??Zákon České národní rady o spotřebních daních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
27/1996??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
28/1996??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
34/1996??Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
60/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb. a vyhlášky č. 198/1995 Sb. 
60/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb. a vyhlášky č. 198/1995 Sb. 
62/1996??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
87/1996??Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
91/1996??Zákon o krmivech 
101/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 
127/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
190/1996??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 
194/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o krmivech 
206/1996??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.,o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů 
206/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.,o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů 
206/1996??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.,o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů 
206/1996??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.,o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů 
206/1996??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.,o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů 
217/1996??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
225/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb., a mění směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 30/1968 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o opatřeních proti pohlavním nemocem, registrované v částce 51/1968 Sb. 
225/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb., a mění směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 30/1968 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o opatřeních proti pohlavním nemocem, registrované v částce 51/1968 Sb. 
285/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb., vyhlášky č. 198/1995 Sb. a vyhlášky č. 60/1996 Sb. 
285/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb., vyhlášky č. 198/1995 Sb. a vyhlášky č. 60/1996 Sb. 
287/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní 
287/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní 
14/1997??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. 
14/1997??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
56/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
104/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
125/1997??Zákon o odpadech 
142/1997??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání radionuklidových zářičů a jaderných materiálů, typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření, typovém schvalování ochranných pomůcek pro práce se zdroji ionizujícího záření a dalších zařízení pro práce s nimi (o typovém schvalování) 
153/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb 
153/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb 
184/1997??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany 
215/1997??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o kriteriích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření 
225/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb. 
225/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb. 
259/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 
292/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy 
299/1997vztah kNález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
299/1997??Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
338/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
342/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají 
22/1998??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
35/1998??Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu 
45/1998??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
83/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů 
83/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů 
83/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
156/1998??Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
180/1998??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky 
184/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
184/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
197/1998??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
198/1998??Zákon o spotřebních daních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
199/1998??Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
290/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje 
290/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje 
292/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zrušení některých právních předpisů Ministerstva zdravotnictví 
292/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zrušení některých právních předpisů Ministerstva zdravotnictví 
315/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi 
27/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku 
90/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky 
95/1999??Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
137/1999??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů 
149/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašuje ložisko přirozeně se vyskytující rašeliny Čistá - Krásno za přírodní léčivý zdroj 
149/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašuje ložisko přirozeně se vyskytující rašeliny Čistá - Krásno za přírodní léčivý zdroj 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
169/1999??Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 
175/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka 
175/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka 
198/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 
285/1999??Vyhláška Ministerstva obrany o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních 
345/1999??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
359/1999??Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 
8/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování 
61/2000??Zákon o námořní plavbě 
71/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony 
71/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony 
71/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
123/2000??Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
123/2000??Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
123/2000??Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
130/2000??Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
149/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
149/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
153/2000??Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů 
156/2000??Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
161/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky 
167/2000??Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2000 ve věci návrhu na zrušení § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
172/2000??Úplné znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem č. 120/2000 Sb. 
188/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže 
189/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže 
230/2000??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb. 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
296/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
317/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky 
317/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky 
350/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků 
373/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
395/2000??Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 212/1996 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 243/1999 Sb. a zákonem č. 204/2000 Sb. 
402/2000??Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb. 
450/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě
 
457/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají rámcové smlouvy 
472/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv 
6/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně 
6/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně 
13/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov 
13/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov 
14/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. a vyhlášky č. 175/1995 Sb. 
14/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. a vyhlášky č. 175/1995 Sb. 
66/2001??Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn 
67/2001??Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn 
68/2001??Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb. 
69/2001??Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn 
85/2001??Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
99/2001??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
100/2001??Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
109/2001??Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
156/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově 
156/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
191/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
260/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
260/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
324/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu 
328/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 
423/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních) 
447/2001??Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě 
491/2001??Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
105/2002??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích 
105/2002??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích 
109/2002??Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
120/2002??Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 
121/2002??Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
218/2002??Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
224/2002??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
244/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
285/2002??Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 
285/2002??Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 
285/2002??Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 
290/2002??Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
290/2002??Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
307/2002??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
408/2002??Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších změn 
437/2002??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací) 
481/2002??Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 
504/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
590/2002??Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla 
62/2003??Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 
89/2003??Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby 
114/2003??Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) 
130/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony 
130/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony 
130/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony 
207/2003??Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2003 ve věci návrhu na zrušení části věty druhé ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy „ani v souvislosti s poskytnutím této péče“ 
211/2003??Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 1 odst. 2 písm. b), § 2 odst. 2 věty druhé, § 3, § 4 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 2 věty druhé a § 6 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
269/2003??Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
274/2003??Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 
274/2003??Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 
274/2003??Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 
286/2003??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
330/2003??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
346/2003??Úplné znění zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
352/2003??Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
366/2003??Úplné znění zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, jak vyplývá z pozdějších změn 
414/2003??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 
415/2003??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi 
429/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 
470/2003??Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému 
470/2003??Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému 
22/2004??Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů 
25/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky 
37/2004??Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 
37/2004??Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 
37/2004??Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 
53/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 
53/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 
53/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 
78/2004??Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
90/2004??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
95/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
99/2004??Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
114/2004??Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn 
121/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
121/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
154/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
156/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
156/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
157/2004??Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. února 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. března 2004 
209/2004??Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 
336/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
349/2004??Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn 
366/2004??Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
411/2004??Vyhláška, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autogenních vakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří (vyhláška o výrobě a distribuci léčiv) 
422/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
422/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
430/2004??Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
456/2004??Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
460/2004??Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn 
461/2004??Úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších změn 
470/2004??Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka) 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
525/2004??Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
552/2004??Vyhláška o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů 
552/2004??Vyhláška o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
671/2004??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 
1/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
80/2005??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
106/2005??Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
338/2005??Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
379/2005??Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
379/2005??Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
379/2005??Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
381/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
381/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
381/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
464/2005??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla 
471/2005??Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
45/2006??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
60/2006??Vyhláška o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků) 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
109/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 
109/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 
109/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 
115/2006??Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
115/2006??Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
115/2006??Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
147/2006??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
189/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 
189/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 
189/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 
219/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
219/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
219/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
225/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
225/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
225/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
227/2006??Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů 
227/2006??Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů 
227/2006??Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů 
245/2006??Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
245/2006??Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
245/2006??Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
259/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky 
259/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky 
259/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky 
266/2006??Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 
267/2006??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 
290/2006??Vyhláška, kterou se vydává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách podle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
342/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 
342/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 
342/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 
373/2006??Úplné znění zákona č. 359/2006 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn 
385/2006na základěVyhláška o zdravotnické dokumentaci 
385/2006??Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 
385/2006??Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 
386/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů 
386/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů 
386/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů 
439/2006??Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn 
479/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci 
479/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci 
479/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci 
483/2006??Nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 34 odst. 2 věty druhé, § 34 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 6, § 40 a přílohy k zákonu č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
558/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
558/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
558/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
564/2006??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
618/2006??Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy 
64/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. 
64/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. 
64/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. 
111/2007??Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
111/2007??Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
167/2007??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví 
167/2007??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví 
378/2007??Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
28/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
28/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
45/2008??Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn 
54/2008??Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 
129/2008??Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 
129/2008??Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 
129/2008??Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 
187/2008??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 
187/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 
187/2008??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 
189/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
189/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
189/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
193/2008??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
224/2008??Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
226/2008??Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků 
232/2008??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí 
232/2008??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí 
232/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí 
251/2008??Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/ /2007 Sb., a některých ustanovení zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. 
274/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 
274/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 
274/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 
296/2008??Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) 
296/2008??Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) 
296/2008??Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) 
332/2008??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
338/2008??Úplné znění zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak vyplývá z pozdějších změn 
339/2008??Úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá z pozdějších změn 
380/2008??Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
391/2008??Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn 
422/2008??Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka 
479/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
479/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
479/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
6/2009??Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 2008 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře 
67/2009??Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn 
68/2009??Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn 
85/2009??Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 
86/2009??Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
187/2009??Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství 
222/2009??Zákon o volném pohybu služeb 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
229/2009??Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. 
426/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb. 
426/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb. 
426/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb. 
6/2010??Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn 
36/2010??Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 
49/2010??Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn 
118/2010??Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů 
221/2010na základěVyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) 
221/2010??Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) 
221/2010??Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) 
242/2010??Nález Ústavního soudu ze dne 1. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a na vyslovení protiústavní nečinnosti Parlamentu České republiky 
258/2010??Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn 
268/2010na základěVyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění 
268/2010??Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění 
268/2010??Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění 
273/2010??Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
55/2011??Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
73/2011??Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 
73/2011??Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 
73/2011??Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 
234/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) 
234/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) 
234/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) 
329/2011??Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
375/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
466/2011??Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony 
466/2011??Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony 
466/2011??Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony 
284/2012??Nález Ústavního soudu ze dne 24. července 2012 sp. zn. Pl. ÚS 34/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 303/2011 Sb. 
369/2012??Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2012 sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ve věci návrhu na zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
437/2012??Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu na zrušení některých dalších zákonů 
503/2012??Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 
39/2013??Nález Ústavního soudu ze dne 9. ledna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/12 ve věci návrhu na konstatování protiústavnosti § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 458/2011 Sb. 
238/2013??Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
371/2013??Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
8/2017??Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 
6/2021??Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
276/2023??Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů 
144/2024??Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 52/23 ve věci návrhu na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 a 23 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb., a vyslovení neústavnosti § 62 odst. 1 a § 72 odst. 3 a 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2023 


ISP (příhlásit)