Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon“).

Ministerstvo spravedlnosti se tedy s účinností od 1. září 2017 stalo podle § 11 odst. 5 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, a podle § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ústředním orgánem státní správy pro oblast střetu zájmů, evidenčním orgánem pro oznámení podávaná veřejnými funkcionáři a správcem registru oznámení.

Do dne 31. srpna 2017 byl k zabezpečování vedení registru oznámení příslušný mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny, a to v případě poslanců, členů vlády a vedoucích jiných ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele nebyl člen vlády a dalších veřejných funkcionářů, pokud nebyli senátory. Ode dne 1. září 2017 zapisuje údaje do registru oznámení Kancelář Poslanecké sněmovny (dále jen“ Kancelář“) prostřednictvím podpůrného orgánu.

Každý má právo bezplatně nahlížet do registru oznámení vedeného Ministerstvem spravedlnosti prostřednictvím veřejné datové sítě, a to v rozsahu stanoveném zákonem.

Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny je povinen uchovávat údaje učiněné do dne nabytí účinnosti zákona po dobu 5 let. V případě zájmu nahlédnout do těchto oznámení, podaných v listinné podobě přede dnem nabytí účinnosti zákona, musí se žadatel obrátit na Ministerstvo spravedlnosti.

Viz Centrální registr oznámení, spravovaný Ministerstvem spravedlnosti.ISP (příhlásit)