Předpis 133/1985 Sb.

Citace133/1985 Sb.
NázevZákon České národní rady o požární ochraně
Částka34 (17. 12. 1985)
Účinnostod 1. 7. 1986
ProjednáváníČeská národní rada, 1981 - 1986
120 Vládní návrh zákona České národní rady o požární ochraně
Navržené změny23 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
12/1951rušíVládní nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami 
18/1958rušíZákon o požární ochraně 
70/1960rušíVyhláška ministerstva vnitra o zajištění pohotovosti hasicích zařízení 
87/1960rušíVyhláška ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra o zavedení bezpečného filmu 
60/1961novelizujeZákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
69/1967novelizujeZákon o národních výborech 
129/1967novelizujeVyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy 
60/1976rušíVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se vydávají zásady školení pracovníků o požární ochraně 
35/1977rušíVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty 
77/1978novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve školství 
46/1981rušíVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty 
151/1982novelizujeNařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů 
Derogace pasivní
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících1
40/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
203/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb.3
91/1995úplné zněníZákon o požární ochraně (úplné znění jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
163/1998novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů4
71/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony5
237/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů6
67/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn 
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů7
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti8
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění9
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců10
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu11
341/2011novelizujeZákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů12
350/2011novelizujeZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)13
350/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony14
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva15
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu16
320/2015novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)17
229/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony18
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony19
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona22
374/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony20
415/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů21
Vztahováno k
226/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
456/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
487/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7/2004, požárního řádu města Ostrova 
518/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 1 odst. 2 znějící „fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů“, čl. 3 odst. 7 věty třetí a čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 8/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 
35/2007na základěVyhláška o technických podmínkách požární techniky 
23/2008na základěVyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 
102/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 
53/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky 
91/2010na základěNařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
268/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
200/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 
68/2014na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb. 
69/2014na základěVyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany 
221/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
34/2016na základěVyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 
257/2018na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 
118/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. 
19/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. 
377/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
460/2021na základěVyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 


ISP (příhlásit)