Předpis 114/1992 Sb.

Citace114/1992 Sb.
NázevZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
Částka28 (25. 3. 1992)
Účinnostod 1. 6. 1992
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
497 Vládní návrh zákona o ochraně přírody a krajiny
Navržené změny60 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1956rušíZákon o státní ochraně přírody 
142/1980rušíVyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů 
68/1990novelizujeZákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 
163/1991novelizujeNařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany 
164/1991novelizujeNařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 
165/1991novelizujeNařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany 
Derogace pasivní
347/1992novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny1
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)1
3/1997novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny2
16/1997novelizujeZákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů3
123/1998novelizujeZákon o právu na informace o životním prostředí4
161/1999novelizujeZákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů5
238/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)6
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze7
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)8
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů9
100/2004novelizujeZákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)12
168/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů10
218/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů11
460/2004úplné zněníÚplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn 
387/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů13
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony14
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění16
222/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony15
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců17
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony18
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů19
312/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů20
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb24
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech21
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu26
291/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony22
349/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů23
381/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů25
18/2010úplné zněníÚplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn  
350/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony27
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu28
175/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů29
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě30
15/2015novelizujeZákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)32
39/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony31
319/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony33
123/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů34
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích35
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony36
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv38
403/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony37
36/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů39
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci41
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona42
364/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů40
149/2023novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku43
Vztahuje se k
169/1949??Zákon o vojenských újezdech 
40/1956??Zákon o státní ochraně přírody 
40/1956??Zákon o státní ochraně přírody 
41/1957??Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon) 
79/1957??Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
67/1960??Zákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) 
40/1961??Zákon o obraně Československé socialistické republiky 
135/1961??Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
23/1962??Zákon o myslivosti 
102/1963??Zákon o rybářství 
22/1964??Zákon o evidenci nemovitostí 
23/1964??Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 
40/1964??Občanský zákoník 
51/1964??Zákon o dráhách 
61/1964??Zákon o rozvoji rostlinné výroby 
62/1964??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby 
110/1964??Zákon o telekomunikacích 
133/1965??Vyhláška Ústřední správy geodezie a kartografie o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
53/1966??Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
67/1969??Vyhláška o finančním a hmotném zabezpečení učňů 
46/1971??Zákon o geodezii a kartografii 
102/1971??Zákon o ochraně státního tajemství 
146/1971??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
36/1973??Zákon České národní rady o orgánech geodézie a kartografie 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
104/1974??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách 
43/1976??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon) 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
75/1976??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
124/1976??Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
61/1977??Zákon o lesích 
96/1977??Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
142/1980??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů 
142/1980??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů 
137/1982??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy 
31/1983??Zákon o národních výborech (úplné znění,jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
157/1983??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 
19/1984??Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 
27/1984??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
55/1984??Úplné znění zákona ze dne 30. listopadu 1961 č. 135 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 21. března 1984 č. 27 Sb. 
65/1986??Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
87/1987??Zákon o veterinární péči 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
99/1989??Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 
132/1989??Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 
197/1989??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les 
24/1990??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 
68/1990??Zákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 
68/1990??Zákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 
68/1990??Zákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
298/1990??Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého 
367/1990??Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
383/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb. 
403/1990??Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 
418/1990??Zákon České národní rady o hlavním městě Praze 
464/1990??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví 
565/1990??Zákon České národní rady o místních poplatcích 
23/1991??Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 
87/1991??Zákon o mimosoudních rehabilitacích 
92/1991??Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
143/1991??Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti 
155/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří 
156/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 
157/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko 
163/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany 
163/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany 
163/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany 
164/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 
164/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 
164/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 
165/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany 
165/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany 
165/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany 
229/1991??Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
239/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči 
282/1991??Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 
284/1991??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
388/1991??Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí 
439/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
541/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
17/1992??Zákon o životním prostředí 
244/1992??Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
359/1992??Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
266/1994??Zákon o dráhách 
269/1994??Zákon o Rejstříku trestů 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
16/1997??Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
252/1997??Zákon o zemědělství 
55/1999??Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích 
161/1999??Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
115/2000??Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
100/2001??Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
312/2001??Zákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) 
449/2001??Zákon o myslivosti 
76/2002??Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
175/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb. 
312/2002??Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
508/2002??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj 
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
59/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
149/2003??Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
77/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
99/2004??Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
100/2004??Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
500/2004??Zákon správní řád 
70/2005??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
48/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
80/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
225/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
430/2006??Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání 
75/2007??Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
167/2008??Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
274/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 
222/2009??Zákon o volném pohybu služeb 
291/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
301/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
81/2011??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání 
256/2013??Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 
176/2014??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj 
234/2014??Zákon o státní službě 
35/2021??Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
283/2021??Zákon stavební zákon 
364/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů 
148/2023??Zákon o jednotném environmentálním stanovisku 
Vztahováno k
140/1961??Trestní zákon 
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
23/1962??Zákon o myslivosti 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
282/1991??Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 
284/1991??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
172/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech 
244/1992??Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
338/1992??Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
347/1992??Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
347/1992??Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
363/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
395/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. 
439/1992??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)-(úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.) 
512/1992??Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
19/1993??Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 
68/1993??Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy 
126/1993??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
162/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
167/1993??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
175/1993??Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky 
221/1993??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.) 
13/1994??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
71/1994??Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 
85/1994??Zákon č. 85/1994 Sb. ČR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1994, zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 10/1993, 72/1994, 337/1992, 35/1993, 325/1993, 157/1993, 302/1993, 315/1993, 323/1993, 18/1993, 322/1993 a dalších 
178/1994??Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
266/1994??Zákon o dráhách 
100/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
173/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 
174/1995??Zákon o dani z nemovitosti (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.) 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
24/1996??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 
24/1996??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 
55/1996??Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
77/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 
83/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 
84/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování 
134/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o myslivosti 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
190/1996??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 
208/1996??Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny 
3/1997??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
3/1997??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
3/1997vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
3/1997??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
16/1997??Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
16/1997??Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
17/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky 
17/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
104/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
105/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky 
105/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky 
108/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
218/1997??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
252/1997??Zákon o zemědělství 
279/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
341/1997??Nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
348/1997??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 
357/1997??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce 
81/1998??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky 
81/1998??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
131/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
156/1998??Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
197/1998??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
22/1999??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 
24/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
95/1999??Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
137/1999??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů 
159/1999??Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
161/1999??Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
161/1999??Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
200/1999??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky 
200/1999??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky 
230/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv 
231/1999??Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn) 
236/1999??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky 
236/1999??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky 
238/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
238/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
238/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
344/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
26/2000??Zákon o veřejných dražbách 
58/2000??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 
72/2000??Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách) 
85/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.) 
115/2000??Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 
122/2000??Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
151/2000??Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
154/2000??Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
172/2000??Úplné znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem č. 120/2000 Sb. 
189/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže 
190/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
192/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky 
192/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
242/2000??Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
432/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 a kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství a osvěty ze dne 6. listopadu 1946 č. j. B-200.716-III/1 a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 6. října 1975 č. j. 16 235/75 
432/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 a kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství a osvěty ze dne 6. listopadu 1946 č. j. B-200.716-III/1 a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 6. října 1975 č. j. 16 235/75 
472/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv 
491/2000??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 
505/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování 
66/2001??Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn 
86/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu 
87/2001??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky 
100/2001??Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
109/2001??Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
120/2001??Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
135/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
162/2001??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
274/2001??Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
289/2001??Úplné znění zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, jak vyplývá z pozdějších změn 
312/2001??Zákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) 
352/2001??Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů 
422/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Šumava 
422/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Šumava 
432/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 
433/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa 
449/2001??Zákon o myslivosti 
457/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 
470/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 
490/2001??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 
36/2002??Úplné znění zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
76/2002??Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
76/2002??Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
76/2002??Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
91/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin 
118/2002??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko 
118/2002??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko 
139/2002??Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
157/2002??Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny 
214/2002??Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství 
241/2002??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě 
244/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
245/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu 
290/2002??Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
309/2002??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
412/2002??Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 
508/2002??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj 
508/2002??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj 
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
540/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
579/2002??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 
590/2002??Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla 
14/2003??Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn 
105/2003??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany 
105/2003??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany 
148/2003??Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů) 
149/2003??Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 
162/2003??Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) 
219/2003??Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 
241/2003??Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz 
242/2003??Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka 
247/2003??Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn 
276/2003??Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů 
279/2003??Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů 
286/2003??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
343/2003??Vyhláška, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely 
366/2003??Úplné znění zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, jak vyplývá z pozdějších změn 
457/2003??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 
7/2004??Vyhláška o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice 
17/2004??Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad 
99/2004??Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
100/2004??Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 
100/2004??Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 
100/2004??Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 
116/2004??Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky 
149/2004??Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn 
168/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
168/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
197/2004??Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
207/2004??Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
209/2004??Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
218/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 
218/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 
218/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 
227/2004??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 
241/2004??Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními 
242/2004??Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) 
245/2004??Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem 
308/2004??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití 
324/2004??Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
327/2004??Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 
329/2004??Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 
349/2004??Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn 
350/2004??Úplné znění zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), jak vyplývá z pozdějších změn 
352/2004??Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému 
366/2004??Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií 
368/2004??Vyhláška o geologické dokumentaci 
369/2004??Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 
381/2004??Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
454/2004??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
454/2004??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
460/2004??Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn 
460/2004??Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn 
468/2004??Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
488/2004??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj 
488/2004??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj 
530/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice 
530/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice 
531/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky 
531/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky 
532/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří 
532/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří 
533/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá 
533/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá 
534/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí 
534/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí 
535/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Řežabinec 
535/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Řežabinec 
553/2004??Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě 
573/2004??Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
574/2004??Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
598/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady 
598/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady 
599/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky 
599/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky 
600/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše 
600/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše 
601/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky 
601/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky 
602/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory 
602/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory 
603/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky 
603/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky 
604/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko 
604/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko 
605/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory 
605/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory 
606/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky 
606/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky 
607/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy 
607/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy 
608/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník 
608/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník 
609/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory 
609/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
667/2004??Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní 
667/2004??Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní 
675/2004??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 
679/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov 
679/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov 
680/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko 
680/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko 
681/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava 
681/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava 
682/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava 
682/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava 
683/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce 
683/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce 
684/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko 
684/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko 
685/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník 
685/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník 
686/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko 
686/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko 
687/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy 
687/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy 
688/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory 
688/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory 
19/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice 
19/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice 
19/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice 
20/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko 
20/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko 
20/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko 
21/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví 
21/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví 
21/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví 
22/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy 
22/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy 
22/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy 
23/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví 
23/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví 
23/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví 
24/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská 
24/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská 
24/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská 
25/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří 
25/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří 
25/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří 
26/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 
26/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 
26/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 
27/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny 
27/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny 
27/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny 
28/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory 
28/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory 
28/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory 
51/2005??Nařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti 
51/2005??Nařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti 
51/2005na základěNařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti 
70/2005na základěNařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les 
70/2005??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les 
70/2005??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les 
106/2005??Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
132/2005??Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 
132/2005na základěNařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 
132/2005??Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 
142/2005??Vyhláška o plánování v oblasti vod 
146/2005??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma 
146/2005na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma 
146/2005??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma 
165/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany, a vyhláška č. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky. 
165/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany, a vyhláška č. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky. 
165/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany, a vyhláška č. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky. 
166/2005??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 
166/2005na základěVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 
183/2005na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
183/2005??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
183/2005??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
184/2005na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
184/2005??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
184/2005??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
185/2005??Vyhláška o změně vyhlášky č. 573/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
185/2005na základěVyhláška o změně vyhlášky č. 573/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
210/2005??Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 8/2003 o náhradách za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města Prostějova 
327/2005??Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2005 ve věci návrhu na zrušení § 3a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
387/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
387/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
432/2005??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
432/2005na základěVyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
432/2005??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
451/2005na základěVyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky 
451/2005??Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky 
451/2005??Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky 
452/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
452/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
464/2005??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla 
543/2005??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 
4/2006??Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn 
59/2006??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
82/2006??Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy 
147/2006??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
152/2006??Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení 
152/2006??Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení 
152/2006na základěVyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení 
175/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
175/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
222/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
222/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
222/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
256/2006??Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií 
267/2006??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 
294/2006na základěVyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného 
294/2006??Vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného 
294/2006??Vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného 
335/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
335/2006??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
335/2006??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
390/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 
390/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 
424/2006??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kněžičky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
424/2006??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kněžičky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
424/2006na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kněžičky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
425/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
425/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
435/2006??Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn 
439/2006??Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn 
498/2006??Vyhláška o autorizovaných inspektorech 
499/2006??Vyhláška o dokumentaci staveb 
500/2006??Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 
501/2006??Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
503/2006??Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
520/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2004 o veřejné zeleni 
543/2006??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
543/2006??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
543/2006na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
546/2006??Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá z pozdějších změn 
622/2006??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 
26/2007??Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška) 
45/2007??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy 
47/2007??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu 
75/2007??Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
79/2007??Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
95/2007??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
95/2007na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
95/2007??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
96/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
96/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
141/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
141/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
142/2007??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
142/2007na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
142/2007??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
143/2007??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
143/2007??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
143/2007na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
144/2007??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
144/2007??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
144/2007na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
165/2007??Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší 
165/2007??Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší 
165/2007na základěNařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší 
239/2007??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
264/2007??Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Javorina a stanoví její bližší ochranné podmínky 
264/2007??Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Javorina a stanoví její bližší ochranné podmínky 
264/2007na základěVyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Javorina a stanoví její bližší ochranné podmínky 
265/2007??Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žebračka a stanoví její bližší ochranné podmínky 
265/2007??Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žebračka a stanoví její bližší ochranné podmínky 
265/2007na základěVyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žebračka a stanoví její bližší ochranné podmínky 
266/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů 
266/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů 
266/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů 
267/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.) 
267/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.) 
300/2007na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
300/2007??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
300/2007??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
301/2007??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 
301/2007na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 
301/2007??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 
360/2007??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 
3/2008??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) 
20/2008??Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Jirkova č. 4/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 
60/2008na základěVyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území) 
60/2008??Vyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území) 
72/2008na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
72/2008??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
72/2008??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
73/2008??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
73/2008??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
73/2008na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
74/2008na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
74/2008??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
74/2008??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
75/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
75/2008??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
81/2008??Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu 
81/2008??Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu 
82/2008??Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu 
82/2008??Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu 
93/2008na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
93/2008??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
93/2008??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
95/2008??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 
124/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
124/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
124/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
146/2008??Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
147/2008??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 
167/2008??Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
167/2008??Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
167/2008??Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
290/2008??Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů 
312/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
312/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
312/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
332/2008??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
409/2008??Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn 
411/2008??Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
475/2008??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 
23/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
23/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
23/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
24/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
24/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
24/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
25/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
25/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
25/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
26/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
26/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
26/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
27/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
27/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
27/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
28/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
28/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
28/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
29/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů 
29/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů 
29/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů 
30/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
30/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
41/2009??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 
53/2009??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 
66/2009??Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu 
66/2009na základěSdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu 
66/2009??Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu 
83/2009??Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
124/2009??Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně 
151/2009??Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
157/2009??Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
258/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
258/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
258/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
259/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
259/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
259/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
260/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
260/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
260/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
261/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
261/2009??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
261/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
262/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
262/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
291/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
291/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
291/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
316/2009??Vyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších) 
316/2009??Vyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších) 
316/2009na základěVyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších) 
349/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
349/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
349/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
371/2009na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. 
371/2009??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. 
371/2009??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. 
381/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
381/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
381/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
385/2009??Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn 
405/2009na základěNařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky 
405/2009??Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky 
405/2009??Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky 
406/2009??Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář 
406/2009na základěNařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář 
406/2009??Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář 
416/2009??Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 
441/2009??Úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z pozdějších změn  10. prosince 2009Částka 138, 433-435 (pdf, 3,53 MB) 
479/2009??Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor 
487/2009??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 
6/2010??Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn 
18/2010??Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn  
18/2010??Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn  
46/2010??Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
46/2010na základěVyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
46/2010??Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
49/2010??Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn 
87/2010??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 
107/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
107/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
107/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
108/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
108/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
108/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
109/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
109/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
109/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
114/2010??Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu 
142/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
142/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
142/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
185/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
185/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
185/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
186/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
186/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
186/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
187/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
187/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
187/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
188/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
188/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
188/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
189/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
189/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
256/2010??Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
259/2010??Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn 
273/2010??Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
325/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
325/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
325/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
326/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
326/2010??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
326/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
327/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
327/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
327/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
433/2010??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 
13/2011??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
13/2011??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
13/2011na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
14/2011??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
14/2011na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
14/2011??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
15/2011??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
15/2011??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
15/2011na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
16/2011na základěVyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území 
16/2011??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území 
16/2011??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území 
17/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
17/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
24/2011??Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 
64/2011??Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 
64/2011na základěVyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 
64/2011??Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 
98/2011??Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod 
163/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
163/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
163/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
295/2011??Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění 
304/2011??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les 
304/2011na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les 
304/2011??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les 
320/2011??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
320/2011??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
320/2011na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
321/2011??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
321/2011??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
321/2011na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
322/2011na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
322/2011??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
322/2011??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
323/2011na základěVyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
323/2011??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
323/2011??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
324/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
324/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
324/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
446/2011??Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv 
455/2011??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 
10/2012na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
10/2012??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
10/2012??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
60/2012??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům 
154/2012??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
154/2012na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
154/2012??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
155/2012na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
155/2012??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
155/2012??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
156/2012??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
156/2012??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
156/2012na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
157/2012??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
157/2012??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
157/2012na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
158/2012na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
158/2012??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
158/2012??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
159/2012??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území 
159/2012??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území 
159/2012na základěVyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
208/2012??Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
208/2012??Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
208/2012na základěNařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
216/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
216/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
216/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
321/2012??Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary 
327/2012??Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 
350/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
350/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
350/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
350/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
351/2012??Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv 
393/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
393/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
503/2012??Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 
504/2012??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 
22/2013??Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 
189/2013??Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
189/2013na základěVyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
189/2013??Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
199/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
199/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
199/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
200/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
200/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
200/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
201/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
201/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
201/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
202/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
202/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
202/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
203/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
203/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
203/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
204/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
204/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
204/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
205/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
205/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
205/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
206/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
206/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
206/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
207/2013??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
207/2013??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
226/2013??Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
318/2013??Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 
318/2013na základěNařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 
318/2013??Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 
441/2013??Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) 
443/2013??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
443/2013na základěVyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
443/2013??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
444/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
444/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
444/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
445/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
445/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
445/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
446/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
446/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
446/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
447/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
447/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
447/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
448/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
448/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
448/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
449/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
449/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
449/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
450/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
450/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
450/2013??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
451/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů 
451/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů 
451/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů 
30/2014??Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 
33/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
33/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
33/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
34/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
34/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
34/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
64/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 
64/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 
64/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 
93/2014na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
93/2014??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
93/2014??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
142/2014??Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 
147/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
147/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
147/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
148/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
148/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
148/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
149/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
149/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
149/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
150/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
150/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
151/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
151/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
151/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
152/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
152/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
152/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
153/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
153/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
153/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
175/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
175/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
176/2014??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj 
176/2014na základěNařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj 
176/2014??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj 
177/2014na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj 
177/2014??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj 
177/2014??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj 
222/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
222/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
222/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
243/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
243/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
243/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
244/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
244/2014??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
244/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
245/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
245/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
245/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
246/2014na základěVyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
246/2014??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
246/2014??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
250/2014??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 
250/2014??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 
250/2014??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 
250/2014??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 
307/2014??Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů 
309/2014??Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 
15/2015??Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) 
15/2015??Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) 
15/2015??Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) 
39/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
39/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
39/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
46/2015??Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě 
50/2015??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
73/2015??Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
75/2015??Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 
76/2015??Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 
107/2015??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
107/2015na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
107/2015??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
108/2015??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
108/2015??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
108/2015na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
109/2015??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
109/2015na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
109/2015??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
110/2015na základěVyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
111/2015??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
111/2015na základěVyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
111/2015??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
136/2015??Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
217/2015??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku 
217/2015??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku 
217/2015na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku 
224/2015??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
227/2015??Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku 
292/2015na základěNařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy 
292/2015??Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy 
292/2015??Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy 
293/2015??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy 
293/2015na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy 
293/2015??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy 
295/2015??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 
18/2016na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
18/2016??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
18/2016??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
19/2016??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
19/2016??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
19/2016na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
20/2016??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
20/2016na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
20/2016??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
21/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
21/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
21/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
22/2016??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
22/2016na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
22/2016??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
23/2016??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
23/2016??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
23/2016na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
24/2016na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
24/2016??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
24/2016??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
25/2016??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
25/2016??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
25/2016na základěVyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
29/2016??Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
73/2016??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 
73/2016??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 
73/2016na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 
74/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb. 
142/2016??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 
142/2016na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 
142/2016??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 
207/2016??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. 
207/2016??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. 
207/2016na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. 
275/2016??Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství 
319/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
319/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
319/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
1/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
1/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
1/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
2/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
2/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
2/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
3/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
3/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
3/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
4/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
4/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
4/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
5/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
5/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
5/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
6/2017na základěVyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
6/2017??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
6/2017??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
48/2017??Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 
51/2017??Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří 
51/2017??Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří 
51/2017na základěNařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří 
52/2017??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří 
52/2017na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří 
52/2017??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří 
105/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
105/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
105/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
106/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
106/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
106/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
107/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
107/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
107/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
108/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
108/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
108/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
109/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
109/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
109/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
110/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
110/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
110/2017??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
111/2017??Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území 
111/2017na základěVyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území 
111/2017??Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území 
123/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
123/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
123/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
124/2017??Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
282/2017??Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
405/2017??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
453/2017??Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 
45/2018na základěVyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 
45/2018??Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 
45/2018??Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 
49/2018??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
49/2018na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
49/2018??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
50/2018na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
50/2018??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
50/2018??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
51/2018na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
51/2018??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
51/2018??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
52/2018??Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
52/2018??Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
52/2018na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
142/2018na základěVyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 
142/2018??Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 
142/2018??Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 
187/2018??Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
187/2018na základěNařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
187/2018??Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
189/2018??Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 
261/2018??Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
269/2018na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
269/2018??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
269/2018??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
270/2018na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
270/2018??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
270/2018??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
271/2018??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
271/2018na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
271/2018??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
272/2018??Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
272/2018na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
272/2018??Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
60/2019??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 
60/2019??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 
60/2019na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 
83/2019na základěNařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
83/2019??Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
83/2019??Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
84/2019??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
84/2019na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
84/2019??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
86/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 
86/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 
86/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 
98/2019??Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
170/2019na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko 
170/2019??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko 
170/2019??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko 
259/2019??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí 
259/2019??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí 
259/2019na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
283/2019??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
283/2019na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
283/2019??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
284/2019na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
284/2019??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
284/2019??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
285/2019na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
285/2019??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
285/2019??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
286/2019??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
286/2019??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
286/2019na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
287/2019na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
287/2019??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
287/2019??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
288/2019??Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
288/2019??Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
288/2019na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
330/2019??Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření 
331/2019??Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství 
29/2020??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů 
29/2020na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů 
29/2020??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů 
42/2020??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava 
42/2020na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava 
42/2020??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava 
257/2020??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku 
257/2020na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku 
257/2020??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku 
281/2020??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
281/2020??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
281/2020na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
293/2020??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
293/2020na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
293/2020??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
294/2020na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
294/2020??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
294/2020??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
295/2020na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
295/2020??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
295/2020??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
296/2020??Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
296/2020na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
296/2020??Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
324/2020??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
324/2020??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
324/2020na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
403/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
403/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
403/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
403/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
541/2020??Zákon o odpadech 
583/2020??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury 
35/2021??Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
36/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
36/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
36/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
124/2021??Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 22/17 ve věci návrhu na zrušení části § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
210/2021na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
210/2021??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
210/2021??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
211/2021na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
211/2021??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
211/2021??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
212/2021??Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
212/2021na základěVyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
212/2021??Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
213/2021??Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
213/2021??Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
213/2021na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
221/2021??Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
273/2021??Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
283/2021??Zákon stavební zákon 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
364/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů 
364/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů 
364/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů 
364/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů 
440/2021na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů 
440/2021??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů 
440/2021??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů 
4/2022??Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení 
11/2022??Vyhláška o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 
11/2022na základěVyhláška o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 
11/2022??Vyhláška o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 
152/2022na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
152/2022??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
152/2022??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
172/2022??Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les 
172/2022??Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les 
172/2022na základěNařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les 
173/2022??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les 
173/2022??Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les 
173/2022na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les 
213/2022??Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu 
443/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
443/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
443/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
444/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
444/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
444/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
50/2023??Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 
62/2023??Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě 
72/2023??Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby 
73/2023??Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům 
80/2023??Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření 
81/2023??Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství 
113/2023??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb. 
113/2023??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb. 
113/2023na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb. 
140/2023??Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví) 
148/2023??Zákon o jednotném environmentálním stanovisku 
149/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku 
149/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku 
149/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku 
231/2023??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území a některých nařízení okresních úřadů spadajících do působnosti Ministerstva životního prostředí 
231/2023??Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území a některých nařízení okresních úřadů spadajících do působnosti Ministerstva životního prostředí 
283/2023??Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem 
465/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
465/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
465/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
43/2024??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, ve znění vyhlášky č. 443/2022 Sb. 
43/2024??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, ve znění vyhlášky č. 443/2022 Sb. 
146/2024??Vyhláška o požadavcích na výstavbu 


ISP (příhlásit)