Opakující se dotazy - Poslanecká sněmovna

 

Jakou působnost má Poslanecká sněmovna?

Působnost Poslanecké sněmovny je v prvé řadě upravena Ústavou České republiky (HLAVA DRUHÁ, moc zákonodárná, čl. 15 až 53). Dále je působnost Poslanecké sněmovny v Ústavě České republiky upravena např. v čl. 66 a 72.

Kompetence Poslanecké sněmovny je upravena rovněž zákonem č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů - konkrétně v § 50.

Kde jsou upraveny zásady jednání Poslanecké sněmovny?

Základní ustanovení obsahuje Ústava České republiky, zejména jde o čl. 29 odst. 1, čl. 30, čl. 31, čl. 34, čl. 36, čl. 39, čl. 42 odst. 2 a čl. 47 odst. 3.

Podrobnosti zásad jednání Poslanecké sněmovny upravuje zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Jaký je rozpočet Poslanecké sněmovny?

Poslanecká sněmovna je organizační složkou státu a její rozpočet je tedy každoročně schvalován v rámci příslušného zákona o státním rozpočtu České republiky.

Rozpočet Poslanecké sněmovny je obsažen v kapitole 302 státního rozpočtu České republiky - detaily jsou k dispozici na portálu Ministerstva financí "Státní pokladna".

Souhrnné hodnoty rozpočtu Poslanecké sněmovny od roku 2007 jsou k dispozici na této stránce.

Jaký zákon upravuje aktivní a pasivní volební právo do Poslanecké sněmovny?

Aktivní (právo volit) a pasivní (právo být zvolen) volební právo do Poslanecké sněmovny upravuje Ústava České republiky (konkrétně článek 18 a článek 19) a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Detailní informace o organizaci a průběhu parlamentních voleb jsou k dispozici zde.

Co jsou interpelace a jakým způsobem probíhají?

Jde o dotaz poslance na člena vlády. Člen vlády je povinen na tento dotaz odpovědět.
Interpelace je tradiční institut doplňující základní nástroje odpovědnosti vlády vůči Poslanecké sněmovně. Z tohoto důvodu náleží právo interpelace pouze poslancům, nikoli členům Senátu.

Ústní i písemné interpelace upravuje zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů - konkrétně jsou to § 110 - § 112.

Jaký je týdenní program jednání a harmonogram akcí Poslanecké sněmovny?

Týdenní program jednání - zahrnuje časový rozvrh aktivit, které se odehrávají v sídle Poslanecké sněmovny během jednoho týdne. Může se jednat o plenární schůze Sněmovny, schůze orgánů Sněmovny, o semináře, konference a další vzdělávací akce, pořádané orgány Sněmovny nebo pod jejich záštitou nebo organizované Kanceláří Poslanecké sněmovny.
Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny - takto se označuje zhruba půlroční rámcový rozvrh činností Poslanecké sněmovny. Harmonogram stanoví organizační výbor svým usnesením. Harmonogram určuje typ činností, které se budou konat v jednotlivých týdnech roku.

Oba tyto přehledy jsou zveřejňovány a pravidelně aktualizovány na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Mohu sledovat živý přenos jednání Poslanecké sněmovny?

Přenosy z jednání Poslanecké sněmovny probíhají, pokud je v konkrétním týdnu na programu schůze pléna Poslanecké sněmovny (viz harmonogram akcí).

Stránka přenosu jednání (zvukový, audiovizuální) je k dispozici zde.

Jaké jsou zahraniční cesty poslanců, delegací a orgánů Poslanecké sněmovny?

O přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců rozhoduje organizační výbor Poslanecké sněmovny svými usneseními.
Jednání organizačního výboru jsou ze zákona neveřejná, nicméně přijatá usnesení, stejně jako další informace a dokumenty, jsou dostupné na této stránce.

Kde mohu vyhledat usnesení výborů Poslanecké sněmovny?

Jednotlivé výbory coby specializované orgány Poslanecké sněmovny samy zveřejňují dokumenty vzešlé z jejich činnosti.
Přehled všech výborů je k dispozici na webových stránkách Poslanecké sněmovny v sekci "Poslanci a orgány" - "Výbory". Na stránce konkrétního výboru jsou v položce "Dokumenty" k dispozici všechny potřebné oficiální výstupy výboru.

Kde mohu vyhledat informace k vyšetřovacím komisím Poslanecké sněmovny?

Přehled všech komisí Poslanecké sněmovny, včetně komisí vyšetřovacích, je k dispozici na této stránce.

Po rozkliknutí názvu vybrané komise se dostanete k veškerým jejím zveřejněným dokumentům a souvisejícím informacím.
ISP (příhlásit)