Předpis 164/2001 Sb.

Citace164/2001 Sb.
NázevZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
Částka64 (18. 5. 2001)
Účinnostod 18. 6. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
700 Vl. n. zák. o přírodních léčivých zdrojích - EU
Navržené změny17 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
113/1964rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči 
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
Derogace pasivní
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)1
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů2
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění5
222/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů6
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech7
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu8
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě9
15/2015novelizujeZákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)10
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich11
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích12
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony13
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv15
205/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony14
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona16
Vztahováno k
208/2005na základěVyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních 
320/2005na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody v Očihově a vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Očihově) 
467/2005na základěVyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem HV-7 v Nových Hradech - Byňov 
479/2005na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 
539/2006na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav a o vymezení konkrétních ochranných opatření 
387/2007na základěVyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupněpřírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves 
41/2008na základěVyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 - JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady 
116/2009na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod 
145/2009na základěVyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě 
308/2010na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření 
12/2011na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření 
174/2011na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves – Louka – Mnichov) 
223/2011na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerální vody jímané vrty BJ 321 (pramen sv. Josef) a BJ 331 (pramen Jaroslava) v katastrálním území Luhačovice a vymezení konkrétních ochranných opatření 
319/2011na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatřeních 
13/2012na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření 
97/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 
321/2012na základěNařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary 
411/2012na základěVyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341 (pramen VIOLA) v katastrálním území Luhačovice 
5/2013na základěVyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice 
345/2013na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření 
55/2014na základěVyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 – Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady 
29/2015na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření 
30/2015na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření 
124/2015na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření 
150/2015na základěNařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody 
280/2015na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření 
86/2016na základěNařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves 
356/2016na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření 
137/2017na základěNařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice 
19/2020na základěNařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody 
295/2022na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření 
316/2022na základěVyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření 


ISP (příhlásit)