Celkem nalezeno 1603 dokumentů. (1. strana, celkem 107 stran)

KódReferenceNázevStav
 7048/20COM(2020) 140 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2020/265 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2020 to be used for migration, refugee inflows and security threats, for immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak and for reinforcement of the European Public Prosecutor's Office - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, který se mění rozhodnutí (EU) 2020/265, pokud jde o úpravy částek uvolněných z nástroje pružnosti pro rok 2020, které mají být použity v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami, pro okamžitá opatření v souvislosti s vypuknutím choroby COVID-19 a pro posílení Úřadu evropského veřejného žalobceNavrženo k projednání
 7034/20COM(2020) 116 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném na základě Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přijetí jednacího řádu Výboru dohody o hospodářském partnerstvíNavrženo k projednání
 7030/20JOIN(2020) 6 finalSpolečný návrh doporučení Rady Evropské radě o přijetí rozhodnutí, kterým se určují strategické cíle Unie, jež mají být sledovány prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024Navrženo k projednání
 7029/20JOIN(2020) 5 finalJoint Communication to the European Parliament and the Council - EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024 - Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2020-2024Navrženo k projednání
 7016/20COM(2020) 130 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council on identity of the asset manager for the common provisioning fund in accordance with Article 212 of Financial Regulation 2018/1046 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o určení finančního správce zdrojů společného rezervního fondu v souladu s článkem 212 finančního nařízení 2018/1046Navrženo k projednání
 6999/20COM(2020) 108 finalNávrh rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového programu výzkumu reaktoru s vysokým tokem neutronů na období 2020-2023 v Pettenu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energiiNavrženo k projednání
 6990/20COM(2020) 109 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství ze strany členských států - Období 2015–2016Navrženo k projednání
 6985/20COM(2020) 107 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství členskými státy - Vykazované období 2017-2018Navrženo k projednání
 6971/20COM(2020) 119 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - State of play as regards the situation of non-reciprocity in the area of visa policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Současný stav neuplatňování vzájemnosti v oblasti vízové politikyNavrženo k projednání
 6958/20COM(2020) 106 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2016, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o komplexní dohodě o letecké dopravě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), pokud jde o záležitosti spadající do výlučné pravomoci UnieNavrženo k projednání
 6930/20JOIN(2020) 7 finalJoint Communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Eastern Partnership policy beyond 2020: Reinforcing Resilience - an Eastern Partnership that delivers for all - Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Politika Východního partnerství po roce 2020: posilování odolnosti - Východní partnerství, které přináší výsledky pro všechnyNavrženo k projednání
 6928/20COM(2020) 99 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu)Navrženo k projednání
 6909/20COM(2020) 115 finalSdělení Komise - COVID-19: dočasné omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, do EUNavrženo k projednání
 6875/20COM(2020) 82 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výsledcích dosažených při provádění programů pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkajících se Bulharska, Slovenska a Litvy v roce 2019 a v předcházejících letechNavrženo k projednání
 6835/20COM(2020) 96 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení uplatňování rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 16. dubna 2014, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo UniiNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)