Celkem nalezeno 1953 dokumentů. (1. strana, celkem 131 stran)

KódReferenceNázevStav
11231/20COM(2020) 581 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Posunutí celní unie na další úroveň: akční plánNavrženo k projednání
11224/20COM(2020) 612 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a screening of third country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích a o změně nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/817Navrženo k projednání
11213/20COM(2020) 610 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on asylum and migration management and amending Council Directive (EC) 2003/109 and the proposed Regulation (EU) XXX/XXX [Asylum and Migration Fund] - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řízení azylu a migrace a o změně směrnice Rady (ES) 2003/109 a navrženého nařízení (EU) XXX/XXX [Azylový a migrační fond]Navrženo k projednání
11207/20COM(2020) 613 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azyluNavrženo k projednání
11205/20COM(2020) 614 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of biometric data for the effective application of Regulation (EU) XXX/XXX [Regulation on Asylum and Migration Management] and of Regulation (EU) XXX/XXX [Resettlement Regulation], for identifying an illegally staying third-country national or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes and amending Regulations (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/818 - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání biometrických údajů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o řízení azylu a migrace] a nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o znovuusídlování], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/818Navrženo k projednání
11202/20COM(2020) 611 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EUNavrženo k projednání
11201/20COM(2020) 626 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Úmluvy na ochranu lososů v severním Atlantiku, pokud jde o žádost o přistoupení k uvedené úmluvě, kterou předložilo Spojené království, a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/937Navrženo k projednání
11188/20COM(2020) 571 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práciNavrženo k projednání
11186/20COM(2020) 609 finalSdělení Komise o novém paktu o migraci a azyluNavrženo k projednání
11167/20COM(2020) 598 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovuNavrženo k projednání
11164/20COM(2020) 589 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovuNavrženo k projednání
11150/20COM(2020) 587 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020Navrženo k projednání
11149/20COM(2020) 588 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020Navrženo k projednání
11143/20COM(2020) 586 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2020/721 ze dne 19. května 2020, aby zahrnovalo postoj, jenž má být zaujat jménem Evropské unie na 75. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí a na 102. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace ohledně schválení oběžníku MSC-MEPC.5 o vzorové dohodě o zmocnění uznaných subjektů jednajících jménem správyNavrženo k projednání
11064/20COM(2020) 590 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Capital Markets Union for people and businesses - new action plan - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie kapitálových trhů pro lidi a podniky - nový akční plánNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)