Předpis 240/2000 Sb.

Citace240/2000 Sb.
NázevZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Částka73 (9. 8. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
447 Vládní návrh zákona o krizovém řízení
Navržené změny30 tisků, z toho 3 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
130/1974novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
Derogace pasivní
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů1
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)2
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi3
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců5
110/2007novelizujeZákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů4
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony6
153/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
430/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů8
118/2011úplné zněníÚplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě9
333/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony10
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva11
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu12
320/2015novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)13
323/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů14
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích15
205/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony16
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv19
544/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony18
14/2021novelizujeZákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky17
36/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů20
115/2021rušíUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. 
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci21
Vztahováno k
431/2010na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. 
432/2010na základěNařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 
171/2013na základěRozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy 
315/2014na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 
130/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
131/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
132/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
140/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
141/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
142/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
143/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
144/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
145/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
150/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
151/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
152/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
153/2020na základěUsnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření 
154/2020na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. 
158/2020na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 
173/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
174/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
179/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
193/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
194/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
195/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
196/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
197/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
198/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
203/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
204/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
220/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
221/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
222/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
223/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
224/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
225/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 
226/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
235/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
391/2020na základěUsnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů 
392/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
398/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
399/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
400/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
401/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
402/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
407/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
408/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
409/2020na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 
410/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
411/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu 
412/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
413/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb 
414/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
417/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
418/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
419/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
420/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
421/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
424/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
425/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
426/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
429/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
431/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
432/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
439/2020na základěUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
440/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
441/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
442/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. 
443/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
444/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
445/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
446/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
447/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
452/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. 
462/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
463/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
464/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
465/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
472/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
473/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
474/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
475/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
476/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
477/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
478/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
483/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
498/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
499/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
500/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
511/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
512/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
513/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
522/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
532/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
533/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
534/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
535/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
536/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
537/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření 
564/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
578/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
594/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
595/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
596/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
597/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
598/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
599/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
9/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
10/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
11/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
12/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
16/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
17/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
22/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
23/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
31/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
32/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
33/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
48/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
56/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
60/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
61/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
62/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
63/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
64/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
65/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
66/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
67/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
68/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
69/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
70/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
71/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
72/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
73/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
74/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
75/2021na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
97/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
98/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
99/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
100/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
101/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
102/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
103/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
104/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
105/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
106/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
107/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
108/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
109/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
110/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
111/2021na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
112/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
113/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
114/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
116/2021na základěUsnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. 
118/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. 
119/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. 
120/2021na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu 
122/2021na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti 
130/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. 
131/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
132/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
133/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
134/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
135/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. 
139/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
146/2021na základěUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
147/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
434/2021na základěUsnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 
435/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
436/2021na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu 
438/2021na základěUsnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky 
439/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
459/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
524/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
43/2022na základěUsnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022 
44/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
45/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
46/2022na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb. 
59/2022na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb. 
61/2022na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 
70/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
76/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
77/2022na základěUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 
84/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
106/2022na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb. 


ISP (příhlásit)