Stenografický zápis 38. schůze, 9. května 2012


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Stanislav Polčák


1. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/9/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Břetislav Petr


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 665/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jan Bureš


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro /sněmovní tisk 348-E/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec František Novosad
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Kateřina Klasnová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Michal Babák
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Pavel Bém
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Viktor Paggio
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jeroným Tejc
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.34 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas


66. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 543/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Farský
Poslanec František Novosad


33. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Chvojky, Stanislava Humla, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 624/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Rom Kostřica
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec František Laudát
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Walter Bartoš


38. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Lenky Andrýsové, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Smutný
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


39. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 657/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Stanislav Křeček


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 558/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Pavel Svoboda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Svoboda


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. /sněmovní tisk 570/ - třetí čtení

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Ivan Fuksa


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 582/ - třetí čtení

Poslanec František Dědič
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 536/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Bém
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Bublan
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Pavel Suchánek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Pavel Suchánek


67. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou /sněmovní tisk 548/ - třetí čtení

Poslankyně Kateřina Konečná


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551/ - třetí čtení

Poslanec Jan Vidím


69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


70. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ - třetí čtení

Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Adam Rykala


71. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Schůze skončila v 17.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP