(17.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, promiňte, já se vás musím zeptat, abych dostála jednacímu řádu. Hlásil jste se s faktickou. Ta již uplynula. Přejete si pokračovat?

 

Poslanec Pavel Bém: Děkuji. Řeknu jenom jednu větu na závěr. Právě virtualizovaná mytologizovaná realita, o které hovořil pan poslanec Bublan, je děsivá a už právě proto bychom neměli orgánům ať už zpravodajským, nebo represivním tyto pravomoci zvyšovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se, zda si páni zpravodajové a pan navrhovatel přejí vystoupit se závěrečnými slovy. Nehlásí se nikdo z nich, a my tedy můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana zpravodaje, aby navrhl postup při hlasování. Poté bude jednotlivé návrhy přednášet a budeme si k nim říkat stanoviska před hlasováním. Prosím, seznamte nás s postupem, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Postup bude velmi jednoduchý, neboť nebyl podán návrh na zamítnutí. Jsou podány tři pozměňovací návrhy, lépe řečeno od tří poslanců. Pan navrhovatel Doktor souhlasí s hlasováním jako celkem, oběma pozměňovacími návrhy. Pak pan kolega Florián a paní kolegyně Langšádlová. Po odhlasování těchto tří pozměňovacích návrhů můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Má někdo proti takto navrženému postupu námitky? Pokud ne, považuji to za všeobecný souhlas a nedám o tom hlasovat, o návrhu na schválení postupu. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s prvním návrhem, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: První hlasování je pozměňovací návrh pana poslance Doktora pod písmenem A. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 113 z přihlášených 166 poslanců, pro 48, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Druhý návrh podle tisku 536/6 je pod písmenem B poslance Floriána. Zpravodaj má neutrální stanovisko. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Stanoviska jsme slyšeli. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 114 z přihlášených 168 poslanců pro 83, proti 34. Tento návrh nebyl přijat.

 

Bude kontrola hlasování. Posečkáme malou chvíli. Hlásí se paní poslankyně Chalánková. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla jsem hlasovat ano, a na sjetině mám křížek.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zpochybňujete tedy hlasování. Je zde námitka proti hlasování, o které dám hlasovat, zda tato bude přijata.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Hlasování jsem již zahájila. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 115 z přihlášených 168 pro 138, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Dříve než budeme znovu opakovat hlasování o předchozím pozměňovacím návrhu, tak vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Poprosím pana zpravodaje, aby ještě jednou pro přesnost zopakoval, o čem budeme nyní hlasovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Je to pozměňovací návrh pana poslance Floriána pod písmenem B.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 116 z přihlášených 154 poslanců pro 85, proti 32. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Poslední hlasování je pozměňovací návrh pod písmenem C paní kolegyně Langšádlové. Souhlas. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Stanoviska zazněla. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 117 z přihlášených 154 poslanců pro 146, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

Bylo již hlasováno o všech návrzích?

 

Poslanec Pavel Suchánek: Ano, bylo hlasováno o všech třech. Můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Předtím přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 536, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 118 z přihlášených 155 pro 145, proti 2. Návrh byl přijat. Mohu konstatovat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji předkladateli i zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu. Přistoupíme k bodu následujícímu. Ještě předtím se zeptám, jestli pan poslanec Grebeníček se hlásí s faktickou poznámkou. Nehlásí.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

67.
Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
/sněmovní tisk 548/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra pan Jan Kubice a zpravodaj zahraničního výboru, respektive zpravodajka paní poslankyně Kateřina Konečná. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a pravděpodobně paní zpravodajka bude mít závěrečné slovo - nebo chce nás již provázet hlasováním. Ptám se tedy, zda si závěrečné slovo přeje pan ministr. Taktéž ne. Čili přikročíme k hlasování.

Prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s postupem.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, tento hlasovací postup bude velmi jednoduchý. (V sále je neklid. Předsedající žádá o klid.) Všichni určitě znáte usnesení zahraničního výboru, které dává doporučující souhlasné stanovisko bez pozměňovacích návrhů. Ve druhém čtení taktéž nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, to znamená, že nás čeká jedno jediné hlasování o návrhu zákona, jak byl předložen z dílny Ministerstva vnitra a vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona. Jedná se však o zákon ústavní, k jeho přijetí je zapotřebí třípětinové většiny, a já tedy žádám, aby bylo nastaveno příslušné kvorum. Již se tak stalo.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou, podle sněmovního tisku 548."

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 119 z přihlášených 159, respektive 160 poslanců pro 132, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP