(14.40 hodin)
(pokračuje Polčák)

Ústavněprávní výbor projednal návrh těchto připomínek, schválil je jednomyslně.

Já vás tedy, kolegové, dále již zdržovat nebudu, jenom poprosím o podporu tohoto návrhu v případě, že dojde na jeho závěrečné hlasování. Vzhledem k tomu, že byl podán návrh na zamítnutí, mám za to, že pokud by Sněmovna seznala, že by úředníci měli být nadále neodpovědní, respektive že by si někdo mohl vybrat, zdali škodu po nich bude vymáhat, či nikoliv, tak bych poprosil kolegy, aby zvážili, že v takovém případě jediným poškozeným bude daňový poplatník.

Zdá se, že ovšem ne všechny kolegy jsem tímto tvrzením zaujal. Každopádně se budu snažit, abych vás v ještě případné další diskuzi přesvědčil o tomto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. No, chudák poslanec Polčák. Tady panuje taková docela vzrušená atmosféra, já bych vás poprosil, že se tady bude každému poměrně špatně mluvit, kdyby se to přece jenom trochu uklidnilo... Děkuji. A ptám se, jestli někdo v té rozpravě ještě hodlá vystoupit. Pokud ne - prosím, tak ještě pan poslanec Šulc do rozpravy.

 

Poslanec Jiří Šulc: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, my jsme tento návrh zákona projednávali na výboru a musím říct, že jsme se nebyli schopni domluvit na - bohužel - žádném výsledku. Řeknu tedy svoje připomínky.

V obecné poloze si myslím, že cíl, který bychom měli, ke kterému bychom měli společně dospět, to znamená zvýšit vymáhání regresivních nároků státem či územně správními jednotkami vůči úředníkům, je v pořádku. Zrovna tak je potřeba říct, že je potřeba, a to velmi akutně, a po těch zkušenostech, co jsem měl deset let ve vedení města nebo kraje, jasně nastartovat odpovědnost úředníků. Na druhé straně je potřeba stanovit jasná pravidla pro to, aby úředníci nepodléhali politickému a jinému lobbingu. To je jedna strana té mince. Druhá strana mince - aby odpovídali jasně za své přečinění. A dokonce víc než umožňuje dneska zákon, což je čtyřapůlnásobek platu, přičemž někteří podepisují smlouvy v hodnotách stovek milionů korun. Nahrazení slov v této novele - "může požadovat" za slova "je povinen požadovat" - je hodně malá úprava, která neřeší problém odpovědnosti úředníků.

Já tady v tom věřím vládě České republiky, která nám dala stanovisko, že v připomínkovém řízení už dnes je obdobný návrh, avšak návrh komplexnější, který zahrnuje jednak legislativu nejen centrálních úřadů, ale také legislativu obecní, krajskou a hlavního města Prahy, samozřejmě. Proto si myslím, že je v pořádku tuto novelu zamítnout a počkat na vládní návrh komplexní novely zákona o odpovědnosti úředníků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, ještě pan poslanec Polčák bude reagovat ještě v rozpravě.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Já na to vystoupení kolegy Šulce musím zareagovat, protože si vážím... Chci doplnit to stanovisko asi v tom slova smyslu, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj nepřijal k tomuto návrhu zákona skutečně žádné usnesení, protože koalice jednotně hlasovala pro tento návrh zákona včetně kolegy Šulce, a jsem překvapen, že tedy dal návrh na zamítnutí. Na půdě výboru plédoval za to, aby tento návrh byl schválen. Naopak tedy kolegové, bohužel, aniž bych tedy seznal konkrétní důvody, ze strany Komunistické strany Čech a Moravy a České strany sociálně demokratické horovali tedy pro zachování současné neodpovědnosti úředníků. Já si nemyslím, že by to bylo tak jednoznačné. Na půdě ústavněprávního výboru naopak kolegové z ČSSD, KSČM i napříč celou koalicí hlasovali pro tento návrh zákona.

Já nevím, co konkrétně může vláda přednést za komplexního a uceleného oproti tomu, že zde není ambicí mou ani kolegů předkladatelů navrhnout komplexní změnu této úpravy. My jenom chceme, aby co nejdříve přišlo na pořad to, že úředník bude odpovídat za způsobenou škodu, za kterou dnes neodpovídá, protože zákon obsahuje to klíčové slovíčko "může" - stát může požadovat po úředních osobách, které se podílely na vydání nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu, náhradu této škody. Takže pokud zde vidím změnu těchto postojů, ostatně i pan zpravodaj k tomuto tisku změnil svůj názor na tady tento tisk, tak za tím vidím tedy to, že úředníci nejen že přesvědčili vládu, že změna nenárokového vymáhání jejich škody na povinné nárokové je v jejich neprospěch, ale že zdá se, že přesvědčují i některé politiky, kteří o tom mají tedy na půdě dolní komory rozhodnout.

Já jsem byl rád za to, že v ústavněprávním výboru, který je tedy pro mě tím patronátem k tomuto návrhu zákona, nezazněly žádné výhrady a návrh zákona byl schválen jednomyslně. Pokud kolegové nyní mění názor, tak já jej neměním a byl bych rád, kdyby plénum této Sněmovny svou většinou k tomu rovněž řeklo svůj názor, své stanovisko.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a pan poslanec Novotný, zpravodaj, chce nyní vystoupit, tak ho prosím, aby se nyní ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Novotný ml.: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, nechtěl jsem k tomuto tisku vystupovat v této diskuzi, pouze jako zpravodaj, ale to, co tady zaznělo, proti tomu se musím silně ohradit, že by poslanci ČSSD horovali za to, aby úředníci nebyli za své činění zodpovědní, protože k tomu se musím zásadně ohradit.

My jsme vycházeli při svém hlasování ve veřejněsprávním výboru z toho usnesení nebo projednání na vládě, kdy vláda s tímto tiskem vyjádřila nesouhlas. Vyjádřila nesouhlas z několika důvodů a ten hlavní důvod je tento: V rámci plnění úkolů, které vyplývají ze strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011-12, je připravován vládní návrh zákona, který má za cíl řešit v zásadě stejnou problematiku, jíž se věnuje také předložený návrh zákona, a to bylo pro nás to podstatné, že vláda připravuje komplexní návrh. Dále v tom zdůvodnění vlády je několik ustanovení, kdy odmítá tento návrh a zdůvodňuje tam proč.

Takže tady toto jsem chtěl vysvětlit a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mně se ale přihlásil pan poslanec Tejc ještě tedy, který - ať už je to cokoli. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Tak souvisí to s tématem, vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Po mně bude reagovat pan poslanec Polčák, tak já bych také mu umožnil, aby reagoval případně i na mě.

Musím říct, že já jsem stoupencem toho, aby úředníci nesli větší odpovědnost, nicméně chci také, aby byli chráněni před tím, když politici jim nařídí, aby rozhodli v některé konkrétní věci, a oni si volí mezi tím, zda budou z tohoto místa odejiti, ať už důvodně, nebo nedůvodně, anebo budou hradit onu škodu za ty politiky, kteří jim to nařídili.***
Přihlásit/registrovat se do ISP