(16.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

65.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 536/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zaujal místo ministr financí Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Pavel Suchánek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 536/6.

Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí. Hlásí se pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji, paní předsedající. Omlouvám se, že jsem tak učinil v předstihu, kdy ještě na mně nebyla řada.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Dychtivost je znakem mládí! (Smích v sále.)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ach! Kéž byste měla pravdu! Obávám se, že tady půjde o nějaké úplně jiné příčiny.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Je to jen taková slabá útěcha. (Smích v sále.)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem se chtěl jen krátce vyjádřit ke vzneseným pozměňovacím návrhům, které vznesli pan poslanec Doktor, pan poslanec Florián a paní poslankyně Langšádlová. (Předsedající žádá o klid.)

Pan poslanec Doktor navrhl ve druhém čtení o rok odložit účinnost, kdy povinné subjekty musí mít pro určité operace proškolený personál tak, aby rozeznal, nebo aby měl šanci rozeznat padělané bankovky, a ta účinnost je 12 měsíců od doby účinnosti zákona. Pan poslanec Doktor navrhuje účinnost odložit k 1. 7. 2013. Já k tomu mám víceméně neutrální stanovisko. Poskytne to subjektům více prostoru na řádnou přípravu. Uznávám, že příprava je spojená s poměrně složitými technickými personálními procesy, takže stanovisko neutrální. Bude-li to přijato, nestane se nic, co by mohlo ohrozit český právní řád v této oblasti.

Další pozměňovací návrh pana poslance Doktora je vypuštění povinnosti absolvovat odborný kurz v případě tzv. cash backu. My jsme to konzultovali s Českou národní bankou. Česká národní banka by tuto povinnost ráda viděla limitovanou pro operace někde kolem 2000 a výše, což je asi velmi rozumné stanovisko vzhledem k tomu, že podle pravidel karetních asociací teď lze vybrat maximálně 1500. Já souhlasím, aby teď, v tuto chvíli, ta povinnost vypadla ze zákona úplně, což jinými slovy vyjadřuji kladné stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu. Pouze avizuji, že až pokrok pokročí a hotovostní limity se zvýší, že později bude možná nezbytné doplnit do zákona onen limit někde kolem 2000, ale teď by to bylo nadbytečné, protože se to míjí s realitou. To znamená, až se to střetne s realitou, bude potřeba to novelizovat a limitovat někde kolem 2000 korun. Teď tedy kladné stanovisko.

V případě pana poslance Floriána prosím o pochopení, že budu hlasovat jako předkladatel pro vládní návrh, nicméně absolutně budu respektovat právo Poslanecké sněmovny. Mám k tomu prostě neutrální stanovisko, k tomuto pozměňovacímu návrhu, a zůstává na Sněmovně, jak se rozhodne stanovit onu hranici individuální svobody a boje s terorismem, neboť to se váže velmi obtížně. Stanovisko Bezpečnostní informační služby je zřejmé. Samozřejmě té vadí jakékoliv okleštění jejich kompetencí. Oproti vládnímu návrhu to samozřejmě není stanovisko nijak překvapivé.

Poslední je poznámka k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Langšádlové. Za ten se vysloveně přimlouvám, neboť to zjednoduší legislativní proces. Dne 24. března byla zveřejněna ve Věstníku Evropské unie nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 236/212. My musíme adaptovat k listopadu tohoto roku, což by v případě, že by teď nebyl otevřen tento zákon, vyžadovalo velmi rychlý legislativní proces a nový vládní návrh. Vzhledem k tomu, že jsme měli tento zákon otevřený ve druhém čtení, je nejjednodušší adaptovat toto nařízení pozměňovacím návrhem, a já tedy prosím jeho o schválení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Ptám se, kdo další si přeje vystoupit v rozpravě. Hlásí se pan poslanec Bém. Prosím.

 

Poslanec Pavel Bém: Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, vzal jsem si s sebou tři své oblíbené knihy. Vzal jsem si s sebou bibli, talmud, a když dovolíte, třetí není kniha, ale je to taková útlá brožurka a jmenuje se Poděbradské artikuly. Já bych si dovolil z těchto Poděbradských artikulů - jsou čtyři, a budu citovat pouze a jenom z jednoho - dovolil bych si zacitovat. Nevezmu nám příliš našeho společného času.

Občanská demokratická strana nepřistupuje k řešení problému nahodile. Nepředkládá sto na sobě nezávislých receptů na sto oddělených otázek. Snaží se místo nepřehledné hromady klíčů používat jeden klíč univerzální. Zná zvláštnosti jednotlivých skupin společenských problémů, ale nedá se jimi zmýlit natolik, aby se v bludišti dnešní složité doby chovala chaoticky, nekoncepčně a bez pevného kompasu. Co je tedy tím pevným kompasem, nebo co bylo tím pevným kompasem.

Za prvé. Soukromí je nedotknutelné a Občanská demokratická strana jej bude chránit. Nedotknutelnost soukromí je předpokladem svobody. Proto je pro ODS prioritou. Zneužívání svobody je rubem samotné svobody. Útok proti svobodě vždy začínal jako líbivý krok k pořádku. ODS není pro anarchii. Stejně jako veřejnost vidíme leckdy obtížné a pomalé prosazování práva i vady v postupech vyšetřujících orgánů a soudců. Přejeme si bezpečnější ulice i korektnější podnikání a víme, co pro to musíme udělat. ODS odmítá laciná, líbivá řešení, jejichž realizace by znamenala vpád státu a jeho represivních složek do života a soukromí milionů poctivých lidí. Víme, že se každá další pravomoc státu preventivně omezovat svobodu, aby náhodou nebyla zneužita či každé další přitvrzení represivních funkcí státu, nakonec může obrátit proti nevinným. A to nedopustíme. Vážíme si totiž soukromí a individuálních svobod jako hodnoty nejvyšší a vždy budeme hledět, aby cena za údajné větší bezpečí nebyla zaplacena příliš draze.

Dámy a pánové, já bych se tímto prostřednictvím rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Floriána, kterému tímto děkuji. Koneckonců jsem se jednou jej pokusil vznést. Shodou náhod nebo okolností a nebo nějakého jiného běhu událostí jsem byl záhy konfrontován s odposlechovou aférou, která nepochybně takovým zásahem do svobody nebo individuálních práv nejednoho, ale řádově desítek a možná stovek lidí byla. A musím vám říci, že to je něco, co bych nikomu z vás nepřál, nebo resp. nikomu z vás bych něco tak zlého nepřál.

Pozměňovací návrh pana kolegy Floriána obsahuje v zásadě tři jednoduché věci. Pro úplnost si je dovolím zopakovat.

Za prvé. Zásah represivních orgánů státu, v tomto případě Bezpečnostní informační služby, do bankovního tajemství a jeho prolomení je možné s odkazem na důvodovou zprávu, který ovšem nemá ale žádnou reflexi v samotné dikci navrhovaného zákona. Tedy pouze a jenom jedná-li se o hrozbu mezinárodního terorismu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP