(15.30 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Jedná se o poměrně vysoké, miliardové částky, takže je dobré mít opravdu jasnou představu, jak to probíhá. Náš návrh umožňuje zvětšit transparentnost tohoto procesu, protože kontrolní rada může podávat jenom informace už o proběhlých a uzavřených hodnoticích a rozdělovaných procesech, takže tam žádné nebezpečí nějakého vyzrazení vůbec nehrozí.

Takže pokud nechceme o tom, že chceme zvyšovat transparentnost utrácení veřejných prostředků, jenom mluvit, pokud nechceme korupci snižovat jenom verbálně, tak si myslím, že je rozumné k takovým opatřením přistoupit. Kontrolní rady jsou mimochodem zřizovány Sněmovnou, odpovídají Sněmovně, takže není důvodu, proč by nemohly tyto zprávy a tyto informace podávat. Nebo jestli pan poslanec Bartoš má nějaké přesvědčivé tvrzení proti tomu, aby například v těch dvou věcech, o kterých jsem hovořil, byly podávány informace, tak ať to zdůvodní, proč by to tak nemělo být.

Co se týče odměn, je to přirozená reakce především na aktivity poslanců ODS. Jestli si vzpomínáte, tak na 32. schůzi ve čtvrtek 15. 12. vystoupil pan poslanec Stanjura s tím, jaký je to nepořádek, když se současným způsobem tyto odměny rozdělují. Já ho mohu tady dokonce citovat. Mám tu výpis ze stenozáznamu. Protože pan poslanec nedává pozor, tak si schválně citaci dovolím provést.

Pan poslanec Zbyněk Stanjura říká: "Dobrý večer. Nechci jednání moc protahovat, ale mám potřebu říci, paní předsedkyně, že málokdy se cítím tak bezmocný při projednávání materiálu jako tady. Myslím si, že jak paní předsedkyně, tak potom pan ministr školství by mohli iniciovat změnu zákonů. Máme hlasovat o výši odměn lidem, o jejichž práci nic nevíme. Neznáme je. Myslím, že tento mechanismus je úplně špatně. Já nevím, jestli si ti lidé ty peníze zaslouží, jestli je ten návrh dobrý, nebo špatný. Nemám, na základě čeho bych to vůbec posoudil. Od nás se chce, abychom to schválili. Nepamatuji si jiný případ za tento rok, čtvrtrok nebo půlrok, co jsem ve Sněmovně, možná služebně starší kolegové mi řeknou, že případů je více, ale je to poprvé, kdy schvalujeme konkrétní odměnu konkrétním lidem. Navíc lidem, které vůbec neznáme. Takže mechanismus je mimořádně nešťastný. Vidím, že zákon je... Takže zákon je starý asi devět let. Mechanismus bychom fakt měli změnit, protože takhle naslepo hlasovat o odměnách lidem, o jejichž práci skutečně nemůžeme nic vědět, to není náš problém, že jsme si to nenastudovali. Je to nedůstojné pro ně i pro nás, pro obě dvě strany, kterých se tento materiál týká."

Takže sami poslanci ODS vyžadovali změnu zákona. Já jsem vám tehdy slíbil, že změnu provedeme, a teď jsme to splnili, teď jsme to udělali.

Co se týče toho, že by vlastně sněmovní výbor vnucoval něco Sněmovně, tak v návrhu zákona je, že dává návrh - neurčuje. Sněmovna je suverén, ta může změnit cokoliv, i návrh výboru. To jistě víme, takže další obava poslance Bartoše je naprosto lichá.

Myslím si, že to je to hlavní, co jsem chtěl říct. Prostě je nutné zvýšit kontrolní činnost těchto agentur a není to možné jinak než přes kontrolní rady - a kontrolní rady podléhají Sněmovně. Tedy Sněmovna prostřednictvím samozřejmě svého odpovídajícího výboru musí v tomto směru vyvinout iniciativu a snažit se o zlepšení situace.

Děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dám slovo poslanci Rykalovi. Vážení kolegové, zřejmě jsme všichni byli odhlášeni. Tedy ne mnou, ale technici mi sdělili, že by to potřebovali z nějakých důvodů, tak jenom abyste věděli, že jsme byli tedy z technických důvodů všichni odhlášeni.

Prosím, pane poslanče, můžete.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych zde chvíli pohovořil jako jeden z navrhovatelů tohoto zákona na podporu Ivana Ohlídala o potřebě navrhovaných změn.

Veškeré změny týkající se Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky slouží k vyšší efektivitě a lepší kontrolovatelnosti výkonu činnosti těchto agentur. Současná podoba zákona o podpoře výzkumu a vývoje není důsledná, vytváří se zde prostor pro možné zpochybnění činnosti kontrolních orgánů jak Grantové agentury, tak i Technologické agentury. Aby měli občané České republiky jistotu, že finance, které putují do těchto dvou agentury, nejdou nazmar a že práce poslanců není jen o tom, že musíme schvalovat zákony a reformy, ale také kontrolovat, zda finance ze státního rozpočtu neputují do nesprávných míst za neprůhlednými účely, je potřeba navrhované úpravy zákona schválit.

Co se týče navrhovaných změn, změna zákona by ve své podstatě znamenala povinnost kontrolní rady Grantové agentury České republiky předkládat výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nejméně jednou za tři měsíce informace o činnosti Grantové agentury. V případě kontrolní Rady Technologické agentury se taktéž ukládá povinnost minimálně jednou za tři měsíce informovat zmíněný výbor o činnosti Technologické agentury. Oběma kontrolním radám se rovněž ukládá povinnost informovat o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a v inovacích.

Dopad této novely na státní rozpočet bude nulový. Práce přibude pouze kontrolním radám obou agentur, které namísto předkládání informací o chodu agentur jednou ročně nabudou povinnost takto činit alespoň čtyřikrát do roka. Jsem si téměř jist, že jestliže zde byly doposud sebemenší pochybnosti o kontrolní funkci kontrolních rad, po této změně zcela zmizí.

Pan poslanec Ohlídal tady hovořil o tom, že bychom neměli hovořit o tom, jak bojujeme proti korupci, že je potřeba to dělat důsledně. Dokonce i u takových mírumilovných věcí, jako je věda a výzkum. Proto bych vás chtěl poprosit, abychom propustili tento návrh zákona do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jenom velice krátce zareaguji na pana kolegu Ohlídala.

Já jsem samozřejmě od něj neslyšel, proč zrovna čtyřikrát do roka je potřeba něco předkládat, když budeme jenom zdůvodňovat to, co už bylo. To si myslím, že jednou za rok stačí. Ale chtěl jsem říct, a to je to podstatné, že v případě, že se prokáže, že zpráva kontrolní rady neobsahuje všechny náležitosti zákona, tak říkám tady ve Sněmovně, že budu první, který bude hlasovat pro to, aby taková rada byla odvolána. To je první připomínka.

Druhá připomínka, týkající se usnesení výboru, které je základem pro rozhodování v Poslanecké sněmovně. Pak toto ustanovení, jak je v zákonu napsáno, považuji za nadbytečné. Sám kolega Ohlídal přiznal, že Sněmovna je suverénem, tak pak nechápu, proč to do zákona zrovna píšeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dále do rozpravy? Ještě pan poslanec Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Co se týče suverenity Sněmovny, tak samozřejmě Sněmovna je suverénem, ale třeba například v případě odměn musí někdo, kdo se v činnosti takovýchto orgánů vyzná, provést návrh, a to je právě školský výbor, aby třeba pan poslanec Stanjura a další poslanci věděli, od koho návrh pochází, kdo ho jakýmsi způsobem garantuje a tak dále.

A co se týče odvolávání kontrolní rady, já v minulém volebním období taky pamatuji jeden případ, kdy zpráva kontrolní rady nebyla schválena, ale nic se samozřejmě nestalo, muselo by to být dvakrát.

Co se týče frekvence, o tom jsme hovořili, tu můžeme snížit. Ale přesto si myslím, že minimálně jednou do půl roku by bylo dobré tu informaci provést, protože některé věci přestávají být aktuální přes celý rok.

Takže já si osobně myslím, že tento návrh je rozumný a měl by prospět české vědě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozprava se pravděpodobně dostala k závěru. Už nevidím nikoho přihlášeného. Ještě pan poslanec Laudát. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP